Globus i One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Databeskyttelseserklæring

Informationer i henhold til artikel 13 ff. i databeskyttelsesforordningen (GDPR) gældende for gæster, forretningspartnere og medlemmer af beOne

Vi behandler dine personoplysninger under overholdelse af bestemmelserne i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR), de nationale databeskyttelseslove samt alle øvrige relevante love.  På dette websted finder du følgende databeskyttelsesinformationer i henhold til art. 13 ff. GDPR 
I. Kontaktoplysninger på den databeskyttelsesansvarlige
II. Informationer til gæster og forretningspartnere i henhold til art. 13 ff GDPR
III. Informationer til medlemmer af beOne i henhold til art. 13 ff GDPR

I. Kontaktoplysninger på den databeskyttelsesansvarlige

Ved spørgsmål vedrørende databeskyttelse kan du henvende dig til vores databeskyttelsesansvarlige ved hjælp af følgende kontaktoplysninger:

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Hohenzollernring 54
50672 Køln, Tyskland
E-mail: mail@kinast.eu 


II. Informationer til gæster og forretningspartnere i henhold til art. 13 ff GDPR

Følgende databeskyttelseserklæring gælder for behandlingen af personoplysninger i virksomheder inden for Motel One Group i forbindelse med tilvejebringelse af kontraktbetingede serviceydelser over for gæster og forretningspartnere. 

1. Den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger 
Den ansvarlige for personoplysninger er den pågældende aftalepartner. Du kan finde en oversigt over de databeskyttelsesansvarlige i Motel One Group og deres kontaktoplysninger her.

Kontaktoplysningerne på de databeskyttelsesansvarlige i Motel One Group er henholdsvist:

Tlf.: 0049 89-6650 2510
Fax: 0049 89-6650 2550
E-mail: privacy@motel-one.com

2. Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger  
2.1. Aftaleopfyldelse  

Motel Ones indsamling, behandling og anvendelse af personoplysninger med henblik på afvikling af en eksisterende forretningsmæssig relation med dig udføres udelukkende for at kunne gennemføre den nødvendige kommunikation, særligt hvad angår tilvejebringelse af kontraktmæssige forpligtelser, betalingsafvikling samt fakturering. Den databeskyttelsesansvarlige behandler personoplysningerne med udgangspunkt i art. 6 stk. 1 lit. b GDPR.

Dette er tilladt, så længe behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, hvor den registrerede udgør den ene af kontraktpartnerne, eller hvor databehandlingen tjener til gennemførelse af tiltag forud for kontraktindgåelse, som udføres efter anmodning.   

2.2. Berettigede interesser  
Herudover behandler den databeskyttelsesansvarlige desuden personoplysninger med udgangspunkt i art. 6 stk. 1 lit. f GDPR, i det omfang dette er nødvendigt for håndhævelsen af egne eller tredjeparts berettigede interesser, og så længe den registreredes legitime interesser eller grundrettigheder ikke rangerer over føromtalte berettigede interesser. Dette gælder især ved forhindring eller opklaring af strafbare handlinger, virksomhedsstyrende formål, intern kommunikation og øvrige administrationsformål.

2.3. Samtykke  
Den databeskyttelsesansvarlige behandler herudover personoplysninger med udgangspunkt i art. 6, stk. 1 lit. a GDPR, så længe kontraktpartneren har givet sit samtykke til behandling af sine personoplysninger med henblik på et eller flere bestemte formål. Det frivilligt tildelte samtykke kan når som helst trækkes tilbage.

2.4. Juridiske forpligtelser   
Iht. art. 6 stk. 1 lit. c GDPR kan vi være juridisk forpligtet til at stille personoplysninger til rådighed i tilfælde hvor relevante juridiske forskrifter gør sig gældende, det være sig f.eks. med udgangspunkt i skattelovgivningen, registerloven samt øvrige offentligretlige forpligtigelser.

3. Dataenes oprindelsessted  
Vi modtager som regel dine personoplysninger fra dig selv eller kontraktpartnere, serviceudbydere og ordregivere, som vi har indgået relevante databeskyttelsesretlige aftaler med.  Grundet juridiske forskrifter kan dine personoplysninger i bestemte tilfælde dog også blive indsamlet andre steder.  Hertil hører især ikke-rutinemæssige anmodninger om skatterelevante oplysninger fra en ansvarlige skattemyndighed.  

4. De behandlede personoplysninger inddelt i kategorier  
De behandlede personoplysninger kan inddeles i følgende primære data- hhv. datakategorier  
 

Ved booking:  

 • Personlige oplysninger     (fornavn, efternavn,     titler, fødselsdato, nationalitet  samt pas-  hhv. ID-nummer);  
 • Antal  medrejsende  personer samt disses  nationalitet,  pasnummer  
 • Opholdsgrund (forretningsmæssig/privat)  
 • Navn og adresse på arbejdsgiver  
 • Kontaktoplysninger (privat adresse, telefonnummer, e-mailadresse), der opgives ifm. brug af IT-systemerne- protokoldata;  
 • Bankoplysninger;  
 • Finans-identifikationsdata;  
 • Overnatninger med dertilhørende omsætning.  

Med henblik på kvalitetsstyring, marketing-, sikkerheds- og øvrige formål:  

 • Optagelse af telefonopkald med henblik på kvalitetssikrings- og oplæringsformål  
 • Videofiler fra overvågningskameraer, der befinder sig i offentlige områder såsom gange og lobbyer i vores bygninger  

5. Modtagerne af personoplysningerne inddelt i kategorier  
Inden for gruppen af databeskyttelsesansvarlige modtages dine personoplysninger kun af de personer og afdelinger (f.eks. fagområder), som har brug for dine personoplysninger til at opfylde vores serviceydelser og juridiske forpligtigelser. I visse tilfælde formidles bestemte oplysninger til alle virksomhedens forbundne selskaber, hvis den pågældende behandling af personoplysninger kan opfattes som central for disse forbundne selskaber. I forbindelse med opfyldelsen af sine kontraktmæssige og juridiske forpligtelser, gør den databeskyttelsesansvarlige herudover til dels brug af forskellige serviceudbydere, med hvem der - alt efter konstellationen - ligeledes er indgået en aftale om ordrebehandling iht. kravene som formuleret i art. 28, 29 GDPR.
Herudover kan den databeskyttelsesansvarlige videregive dine personoplysninger til andre modtagere uden for virksomheden, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med opfyldelsen af juridiske forpligtigelser (f.eks. forpligtigelser som udspringer af registerloven, skatteloven osv.). Sådanne modtagere kunne f.eks. være:  

 • Myndigheder, regioner, kommuner;  
 • Skattemyndigheder, retslige instanser, banker (SEPA-betalingsmedier);  
 • Afdelinger involveret i udbetalingen af arbejdsgiverbidrag;  
 • Kuratorer i tilfælde af personlig konkurs  

6. Varighed af opbevaringen af personoplysninger  
Efter kontraktforholdets ophør opbevares personoplysningerne, så længe den databeskyttelsesansvarlige er forpligtet hertil, art. 17 GDRP.  Dette sker ofte som følge at juridiske dokumentations- og opbevaringspligter med udgangspunkt i handels- og skatteretten. Opbevaringsfristerne beløber sig i henhold hertil på op til ti år.  Herudover kan det forekomme, at personoplysninger opbevares i hele den periode, hvor det er muligt at gøre krav gældende over for den databeskyttelsesansvarlige. Når formålet hhv. disse frister er udløbet, spærres eller slettes oplysningerne rutinemæssigt i henhold til gældende lovkrav.

7. Dine rettigheder som dataregistreret person  
De registrerede kan via ovenstående adresse forlange indsigt i de personoplysninger, der er opbevares. Herudover kan de under bestemte forudsætninger kræve berigtigelse eller sletning af deres personoplysninger. I tillæg hertil har de ret til at kræve indskrænkning af behandlingen af personoplysninger samt ret til at få de opbevarede personoplysninger udleveret i et struktureret, gængst og maskinlæsbart format.  Herudover har de ret til at trække et tidligere afgivet samtykke tilbage. Du har mulighed for at indgive en klage til den databeskyttelsesansvarlige eller en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med GDPR.

Af grunde der vedrører den pågældendes særlige situation, har den registrerede ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger baseret på artikel 21 stk. 1 GDPR.  Uden angivelse af årsag har den registrerede ret til at gøre indsigelse mod videregivelse af sine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring. Hvis den databeskyttelsesansvarlige behandler oplysningerne med henblik på at håndhæve sine berettigede interesser, kan den registrerede gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger af årsager, der vedrører dennes særlige situation.

Den databeskyttelsesansvarlige indstiller i så fald behandlingen af de pågældende personoplysninger, medmindre vedkommende kan påvise tvingende nødvendige og beskyttelsesværdige årsager til behandlingen, som er mere tungtvejende end den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller hvis bearbejdningen er nødvendig for os for at kunne forsvare, udøve eller gøre retskrav gældende.

De registrerede kan gøre deres rettigheder gældende over for privacy@motel-one.de.  
 


Læs videre

III. Informationer til medlemmer af beOne i henhold til art. 13 ff GDPR

Følgende databeskyttelseserklæring gælder især for behandlingen af persondata tilhørende medlemmer af beOne-medlemsprogrammet.

1. Den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger
Den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger er

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 München 
Tlf: 089 / 665025-0
Fax: 089 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com

2. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Motel One GmbH behandler dine personoplysninger med henblik på gennemførelse af bookinger foretaget inden for rammerne af beOne-medlemsprogrammet. Herudover anvendes dine personoplysninger til fremsendelse af regelmæssig information om nyheder, kampagner og tilbud vedrørende emnet hotel og rejser via e-mail, SMS, WhatsApp eller andre elektroniske medier. Herudover anvendes personoplysninger til visning af målrettede reklamer på vores websteder samt på SoMe-platforme.

Behandlingen af personoplysninger baserer sig på dit samtykke (se ovenfor), som du i henhold til art. 6 stk. 1 lit. a GDPR har afgivet i forbindelse med din indtrædelse i beOne-medlemsprogrammet. Herudover er behandlingen af personoplysninger nødvendig for opfyldelsen af vores kontrakt med dig via beOne-medlemsprogrammet i henhold til art. 6 stk. 1 lit. b GDPR. Herudover er behandlingen af personoplysninger påkrævet i forbindelse med håndhævelsen af berettigede interesser i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f i GDPR.

3. Kategorier af personoplysninger 
Konkret behandler vi de personoplysninger, som du angiver under tilmeldingen til beOne-medlemsprogrammet. Herunder hører følgende datatyper: 
- titel
- tiltaleform
- navn
- e-mailadresse
- adgangskode
- telefonnummer
- gade/vej og husnummer
- postnummer
- by
- land
- fødselsdag

Herudover indsamler og behandler vi dine bookingoplysninger som følge af tidligere bookinger hos Motel Ones hoteller.

Via vores samarbejdspartner m3 connect giver vi desuden beOne-medlemmer mulighed for at gøre brug af tjenesten "beConnected". I den forbindelse logger du dig på hotellets wi-fi via en valgfri enhed (bærbar, smartphone, tablet osv.) for herefter permanent (dvs. under flere ophold) at være tilsluttet vores wi-fi med denne enhed. m3 connect behandler din Mac-adresse, så den kan blive tilordnet din brugerprofil hos beOne.  

4.    Modtagerne af personoplysningerne
Ovenstående typer persondata formidles til databaserne hos de forskellige selskaber under Motel One Group med henblik på behandling af bookingerne. En oversigt over selskaberne under Motel One Group finder du her.

Dine personoplysninger videregives i den forbindelse ikke til tredjepart.

5.    Overførsel af personoplysninger til tredjelande 
Inden for rammerne af overførsel af personoplysninger til nationale databaser foretages der ligeledes en videreformidling af oplysninger til vores nye hoteller i New York/USA. Til dette formål blev de nuværende EU-standardkontraktklausuler af 4. juni  indgået i overensstemmelse med artikel 46 (2) (c) GDPR. De anvendte EU-standardkontraktklausuler kan ses her

6.    Varigheden af opbevaringen af personoplysninger 
Dine personoplysninger vil blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet. Dette er tilfældet, hvis du egenhændigt vælger at slette din beOne-profil.

Hvis du trækker dit samtykke til behandlingen af personoplysninger tilbage, vil dine personoplysninger ligeledes blive slettet. Oplysningerne slettes ikke, hvis juridiske opbevaringsforpligtelser strider imod sletningen.

7.    Dine rettigheder som dataregistreret person
Du er ligeledes omfattet af ovenstående rerrigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af beOne-medlemsprogammet. 
De registrerede kan gøre deres rettigheder gældende over for privacy@motel-one.de.  


Læs videre