[Translate to Čeština:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Prohlášení o ochraně osobních údajů

pro webové stránky the-cloud-one.com a motel-one.com a aplikaci Motel One

1.    Správce a oblast působnosti 

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (dále jen „GDPR“) a jiných vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů členských států, jakož i ostatních předpisů týkajících se ochrany údajů je: 

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 Mnichov 
Tel.: 089 / 665025-0
Fax: 089 / 665025-50
Web: www.motel-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com 
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na internetovou nabídku společnosti Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165 D-81539 Mnichov, která je k dispozici na doméně https://www.motel-one.com/de a jejích různých subdoménách, a také na aplikaci Motel One.  
 
2.    Inspektor ochrany údajů 

Externím inspektorem ochrany údajů správce je: 
Dr. Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Kolín
Tel.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
E-mail: mail@kinast.eu
Web: https://www.kinast.eu 
 
3.    Zásady zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Patří k nim například informace jako jméno, věk, adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, IP adresa nebo uživatelské chování. Informace, které nejsme schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) dát do souvislosti s vaší osobou, např. v důsledku jejich anonymizace, nelze považovat za osobní údaje. Pro zpracování osobních údajů (např. shromažďování, dotazování, používání, ukládání nebo předávání) musí vždy existovat právní základ nebo se zpracováním musíte vyjádřit svůj souhlas. Zpracované osobní údaje budou vymazány, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovávány, a pokud nepodléhají zákonem stanovené povinnosti vést záznamy. 

Pro případ, že za účelem poskytování určitých nabídek budeme zpracovávat vaše osobní údaje, uvádíme v následujícím textu informace o konkrétních postupech, rozsahu a účelu zpracování, příslušném právním základu a době uchovávání. 
 
4.    Jednotlivé postupy zpracování 

a.     Poskytování a používání webové stránky a aplikace Motel One
Při vstupu na naši webovou stránku, jakož i do aplikace Motel One, a při jejich používání shromažďujeme osobní údaje, které váš prohlížeč příp. aplikace automaticky předává našemu serveru. Tyto informace jsou dočasně uloženy v souboru protokolu. Když používáte naši webovou stránku, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás z technického hlediska nezbytné pro zobrazení naší webové stránky a zajištění její stability a bezpečnosti: 
Při každém přístupu uživatele na naši webovou stránku nebo k naší aplikaci a při každém stažení souboru jsou o tomto procesu ukládány údaje do souboru protokolu na našem serveru. Jde o následující údaje:

•    typ/verze prohlížeče;
•    použitý operační systém;
•    odkazující adresa URL (dříve navštívená webová stránka);
•    název hostitele počítače, ze kterého požadavek přišel (IP adresa);
•    čas a datum požadavku;
•    přenesené množství dat a stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atp.)

Z těchto údajů vytváříme v pseudonymizované podobě interní statistiky, které nám pomáhají analyzovat používání naší webové stránky nebo aplikace  Motel One, opravovat chyby a zlepšovat naše služby. Tyto údaje nejsou používány k žádným jiným účelům překračujícím tento rámec. Zejména nedochází ke slučování těchto údajů s jinými zdroji. Tyto údaje jsou po statistickém vyhodnocení automaticky vymazány. Použití pseudonymizovaných osobních údajů pro statistické účely můžete kdykoliv zabránit tím, že ve svém prohlížeči zakážete ukládání cookies (více k tomuto tématu viz bod 7). 

Právním základem pro výše uvedené zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Zpracování výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro poskytování webové stránky a aplikace Motel One a je tudíž založeno na oprávněném zájmu naší společnosti. 
Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby mohla být webová stránka odeslána do počítače uživatele. Za tímto účelem musí zůstat IP adresa uživatele uložena po celou dobu relace.
 
Jakmile přestanou být výše jmenované údaje nezbytné pro zobrazení webové stránky, budou vymazány. Shromažďování údajů za účelem poskytování webové stránky a ukládání údajů do protokolu je pro provoz internetové stránky jakož i aplikace Motel One nezbytně nutné. Uživatel tudíž nemá možnost vyslovit s tímto použitím osobních údajů nesouhlas. Údaje mohou být v konkrétním případě ukládány v širším rozsahu, je-li to vyžadováno zákonem. 

b.    Předběžné rezervace, závazné rezervace a poukazy
Na naší webové stránce a v naší aplikaci máte možnost provést předběžnou a/nebo závaznou rezervaci. Můžete zde také zakoupit poukazy. Následující osobní údaje jsou při tom zadávány do vstupní masky a následně námi zpracovávány:
•    Příjmení, jméno
•    Adresa
•    E-mailová adresa
•    Případně telefonní číslo
•    Případně firma
•    Případně daňové identifikační číslo
•    Případně bankovní údaje nebo údaje o kreditní kartě
K vypořádání plateb předáváme vaše platební údaje úvěrové instituci odpovědné za provedení platby a případně námi pověřenému poskytovateli platebních služeb, resp. poskytovateli platebních služeb, kterého jste si zvolili během procesu objednávky. Tyto subjekty smí vaše osobní údaje používat pouze k realizaci objednávek, a nikoliv pro jiné účely. 

K vypořádání plateb je dále nutné, aby náš poskytovatel platebních služeb Computop Wirtschaftsinformatik GmbH zpracovával osobní údaje pro protokol 3D Secure 2.0. 3D Secure 2.0 je protokol pro bezpečnější a zesílenou autentizaci zákazníka, která se provádí podle směrnice EU 2015/2366 (O platebních službách na vnitřním trhu 2, PSD 23).
Za tímto účelem budou zpracovány další osobní údaje, a to především:
•    Transakční údaje 
•    Informace o prohlížeči, např. IP adresa nebo jazyk prohlížeče
•    Vyúčtovací nebo dodací adresa 
•    Údaje o zákaznickém účtu (např. délka trvání zákaznického účtu)


Zpracování osobních údajů v rámci závazné či předběžné rezervace nebo nákupu poukazu se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. b) GDPR za účelem plnění smlouvy mezi vámi a společností Motel One. To platí také pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. 
Zpracované osobní údaje budou vymazány, jakmile přestanou být nezbytné pro plnění smlouvy. Také po uzavření smlouvy může být nutné uchovávat vaše osobní údaje za účelem plnění smluvních nebo zákonných povinností. Údaje mohou být v konkrétním případě ukládány v širším rozsahu, je-li to vyžadováno zákonem. 

c. Kontaktní formulář a e-mailové dotazy 

Nabízíme vám možnost spojit se s námi prostřednictvím elektronického formuláře. V rámci vaší žádosti o kontakt nám budou předány osobní údaje, které zadáte do formuláře. Pokud se rozhodnete využít náš kontaktní formulář, budou zpracovávány vaše následující osobní údaje:
•    E-mailová adresa
•    Jméno a příjmení
•    Případně další osobní údaje obsažené ve zprávě
V okamžik odeslání zprávy budou navíc uloženy následující osobní údaje:
•    IP adresa
•    Datum a čas vaší zprávy
Alternativně nás můžete kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele zaslané e-mailem. V této souvislosti nedochází k předávání osobních údajů třetím osobám. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem zpracování vaší žádosti. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na zodpovězení dotazů, které nám zašlete e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře. Ve smyslu čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR máme také oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje během procesu odesílání, a sice za účelem zabránění zneužití kontaktního formuláře a ochrany našich informačních systémů. 

Po zpracování vaší žádosti budou osobní údaje vymazány, pokud tomu nebrání smluvní nebo zákonné lhůty pro uchovávání údajů. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, můžete kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě již nebudeme moci dále zpracovávat vaši žádost. Všechny osobní údaje, které byly uloženy při navázání kontaktu, budou v tomto případě vymazány, pokud tomu nebrání smluvní nebo zákonné lhůty pro uchovávání údajů. 

d. Nezletilé osoby 
Osoby mladší 18 let by nám neměly bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců předávat žádné osobní údaje. Od dětí a mladistvých nevyžadujeme a neshromažďujeme žádné osobní údaje, ani je nepředáváme třetím osobám. 

e. Členství beOne 
Svou registrací k členství beOne jste akceptovali všeobecné obchodní podmínky členského programu beOne (https://www.motel-one.com/cs/sluzby/be-one-clensky-program/podminky-pro-ucast/) a udělili jste nám následující výslovný souhlas (https://www.motel-one.com/cs/sluzby/be-one-clensky-program/souhlas-s-pouzitim-osobnich-udaju/). Tyto informace byly zaprotokolovány: 

„Souhlas s použitím mých osobních údajů 
Registrací do členského programu BE ONE stvrzuji, že souhlasím s používáním mých osobních údajů společností Motel One GmbH k účelům nezbytným k realizaci členského programu BE ONE, konkrétně ke shromažďování, zpracovávání a využívání v rámci rezervací, jakož i zasílání pravidelných informací o novinkách, akcích a nabídkách společnosti Motel One na téma hotely a cestování prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv, aplikace WhatsApp nebo jiných elektronických médií. 
Dále prohlašuji, že souhlasím s používáním mých osobních údajů pro účely zobrazování cílené reklamy na webových stránkách společnosti Motel One, jakož i na sociálních médiích.“
 

Pokud jste registrovaným členem beOne, můžete svou registraci kdykoliv zrušit. Členství beOne lze kdykoliv s účinkem do budoucna zrušit prostřednictvím e-mailu (beone@motel-one.de) a členství tak ukončit. Kromě toho můžete členství beOne kdykoliv s účinkem do budoucna ukončit tím, že se přihlásíte ke svému profilu beOne, kliknete na „Smazat profil“ a následující otázku „Opravdu chcete smazat svůj profil?“ potvrdíte kliknutím na „Smazat profil“. Údaje, které o vás shromažďujeme, můžete ve svém profilu kdykoliv změnit. 

V případě dotazů se obraťte na: 

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 Mnichov 
Tel.: 089 / 665025-0
Fax: 089 / 665025-50
Web: www.motel-one.com
E-mail: beone@motel-one.com 
Pokud však jsou zpracovávané údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo realizaci opatření přijatých před uzavřením smlouvy, mohou být tyto údaje předčasně vymazány pouze za předpokladu, že to není v rozporu se smluvními nebo právními povinnostmi. 

f. beConnected
Prostřednictvím našeho kooperačního partnera m3 connect nabízíme členům beOne možnost využít služby „beConnected“.Na svém přístroji (notebook, smartphone, tablet, atd.) se přihlásíte do naší hotelové WI-FI sítě a poté do ní budete mít se svým zařízením trvalý přístup (na více pobytů). Vaše Mac adresa bude zpracována pomocí m3 connect a lze ji přiřadit k vašemu účtu beOne. Zpracování osobních údajů, které jsou nutné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, je z právního hlediska založeno na čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budou uchovávány po dobu využívání služby „beConnected“.
 
5.    Zasílání e-mailů 

a.     E-mail s žádostí o hodnocení po skončení pobytu 
Po skončení pobytu v jednom z hotelů Motel One obdrží hosté e-mail s žádostí o hodnocení pobytu a předložení návrhů na zlepšení. 

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů ve smyslu použití e-mailové adresy je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Zpracování e-mailové adresy a shromažďování hodnocení je nezbytné pro zajištění kvality hotelu a optimalizaci hotelových služeb, a je tudíž založeno na oprávněném zájmu naší společnosti. E-mail s žádostí o hodnocení neslouží žádným jiným účelům. 

Jakmile výše jmenované údaje (e-mailová adresa a hodnocení) přestanou být nezbytné pro zmíněné optimalizační účely, budou neprodleně vymazány. 

b.    Newsletter Motel One 
Přihlášením k odběru newsletteru Motel One uživatel souhlasí s pravidelným zasíláním newsletteru prostřednictvím e-mailů. Tento newsletter obsahuje informace o novinkách, akcích a nabídkách společnosti Motel One (jakož i články na téma hotely, cestování a ubytování). Osobní údaje, které Motel One zpracovává za účelem zasílání newsletteru, nejsou předávány třetím osobám. Tento souhlas s používáním e-mailové adresy lze kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat (newsletter@motel-one.de). Kromě toho má uživatel možnost zrušit další odběr newsletteru pomocí zvláštního odkazu, který je uveden na konci každého newsletteru. 

Jako uživatel jste nám při přihlášení k odběru newsletteru prostřednictvím naší webové stránky: https://www.motel-one.com/cs/newsletter/ udělili následující výslovný souhlas. Tyto informace byly zaprotokolovány: 
„Mám zájem o odběr bezplatného newsletteru Motel One a chci být pravidelně informován(a) o novinkách, akcích a nabídkách společnosti Motel One na téma hotely a cestování. Moje e-mailová adresa nebude předána jiným společnostem. Souhlas s odběrem newsletteru mohu kdykoliv s účinkem do budoucna zrušit na webové stránce https://www.motel-one.com/cs/newsletter/“ 

c.     Newsletter beOne 
Pokud se uživatel prostřednictvím webové stránky nebo aplikace zaregistroval u společnosti Motel One jako člen beOne, obdrží automaticky newsletter beOne s informacemi o novinkách, akcích a nabídkách členského programu. Členství beOne, a tím i souhlas s používáním e-mailové adresy lze kdykoliv s účinkem do budoucna zrušit prostřednictvím e-mailu (beone@motel-one.de), čímž bude členství ukončeno. Kromě toho můžete členství beOne kdykoliv s účinkem do budoucna ukončit tím, že se přihlásíte ke svému profilu beOne, kliknete na „Smazat profil“ a následující otázku „Opravdu chcete smazat svůj profil?“ potvrdíte kliknutím na „Smazat profil“. 
 
6.    Push notifikace 

Prostřednictvím aplikace se můžete přihlásit k odběru takzvaných „push notifikací“. Motel One používá k zasílání push notifikací službu „Firebase Cloud Messaging“, kterou poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Podrobné informace o používání osobních údajů společností Google získáte na adrese https://policies.google.com/privacy a https://firebase.google.com/support/privacy
Prostřednictvím push notifikací se můžete nechat informovat o příští rezervaci, ale také o novinkách a nabídkách společnosti Motel One. 
Pokud se chcete v iOS přihlásit k odběru push notifikací, musíte povolit příjem push notifikací ve svém prohlížeči, resp. koncovém zařízení. 
Provádíme statistickou analýzu anonymizovaných push notifikací, což nám umožňuje rozpoznat, zda a kdy byla push notifikace zobrazena a zda a kdy na ni příjemce klikl. To nám umožňuje zjistit, které push notifikace příjemce zajímají, a na základě toho přizpůsobit budoucí notifikace předpokládaným zájmům všech příjemců za účelem zvýšení atraktivity naší nabídky. 

Svůj souhlas s ukládáním a používáním osobních údajů za účelem příjímání našich push notifikací v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a) GDPR můžete kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat. Souhlas můžete odvolat v nastaveních svého koncového zařízení. 
Deaktivace push notifikací v iOS:
•    Otevřete aplikaci „Nastavení“.
•    Posouvejte seznam aplikací dolů, dokud neuvidíte název aplikace, pro kterou chcete deaktivovat push notifikace.
•    Klikněte na název aplikace a poté na „Oznámení“.
•    Zde můžete deaktivovat jednotlivé varianty oznámení nebo zcela deaktivovat push notifikace.
Deaktivace push notifikací v Androidu:
•    Otevřete centrum oznámení v horní části obrazovky.
•    Klikněte a podržte prst na libovolném oznámení aplikace, pro kterou chcete deaktivovat push notifikace, dokud se neotevře nabídka.
•    Klikněte na „Informace o aplikaci“.
•    Nyní zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat oznámení“.
Vaše údaje budou vymazány, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovávány. Vaše údaje tak budou uchovávány pouze po dobu, kdy je příjem push notifikací aktivní. 
 
7.    Zpracování a výmaz 

Motel One může z vlastní iniciativy nebo na přání uživatele doplnit, opravit nebo vymazat neúplné, nesprávné nebo neplatné osobní údaje, které ukládá Motel One v souvislosti s provozem této webové stránky. Pokud se tak stane na přání uživatele, může Motel One tyto úkony provést pouze v případě, že uživatel dostatečně prokázal svou totožnost. Totožnost uživatele může být ověřena na základě kopie průkazu totožnosti s fotografií, která bude samozřejmě po ověření bezodkladně vymazána, nebo na základě charakteristik, které mohou být známy pouze uživateli. Bez ověření totožnosti nemůže Motel One vyhovět přáním uživatele. 
Motel One v rámci právních předpisů neprodleně vymaže osobní údaje na podnět oprávněné osoby, pokud to není v rozporu se zákonem stanovenou povinností vést záznamy. 
 
8.    Předávání osobních údajů třetím osobám 

a.    S osobními údaji je zacházeno důvěrně a s přihlédnutím k platným zákonům na ochranu osobních údajů. Údaje nejsou bez svolení uživatele předávány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro zpracování objednávek, plateb nebo žádostí nebo kdy to právní předpisy umožňují. Externí poskytovatelé služeb jsou povinni s těmito údaji zacházet důvěrně a bezpečně a smějí je použít pouze tehdy, je-li to nezbytné pro splnění jejich úkolu. 

b.    Platí to zejména také pro případné zpracování plateb externími poskytovateli služeb a výměnu údajů se společností SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden za účelem prověřování bonity v případě oprávněného zájmu nebo chování, které není v souladu se smlouvou. Společnost SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden ukládá a předává údaje potřebné k prověření bonity svým smluvním partnerům. Zájmy uživatele hodné ochrany jsou zohledňovány v souladu s právními předpisy. 
c.    V ostatních případech jsou osobní údaje dále předávány pouze za předpokladu, že s tím uživatel vyjádřil souhlas nebo že je to nezbytné pro stíhání trestných činů. K předání údajů orgánům nebo státním institucím s právem na získání informací dochází pouze v případě, že jsou naplněny okolnosti zákonné informační povinnosti nebo to bylo nařízeno soudem. Vaše zájmy hodné ochrany jsou zohledňovány v souladu s právními předpisy. V určitých případech můžeme být na základě právních předpisů povinni zpřístupnit vaše údaje třetím osobám. Takové požadavky splníme pouze v rámci svých zákonných povinností, je-li to nezbytné. 
d.    Případný souhlas s předáním těchto údajů můžete kdykoliv a bez udání důvodu odvolat.
 
 
9.    Ochrana údajů 

Ochrana osobních údajů je důležitou zásadou společnosti Motel One. Je jí mimo jiné dosaženo prostřednictvím školení, firemního inspektora ochrany údajů a písemného závazku všech zaměstnanců a externích poskytovatelů služeb zachovávat důvěrnost osobních údajů a dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů.  

Všechny technické a organizační, fyzické i logické prostředky a opatření v oblasti ochrany osobních údajů, bezpečnosti IT a informační bezpečnosti slouží k ochraně před poškozením, zničením a neoprávněným přístupem k uloženým údajům a k dosažení důvěrnosti, dostupnosti a integrity. 
Za účelem zvýšení bezpečnosti jsou osobní údaje shromažďovány za použití šifrovaného spojení SSL (Secure Socket Layer) (poznáte je podle zkratky „https://“ na začátku internetové adresy nahoře v adresním řádku prohlížeče). 

Kromě toho se Motel One vždy snaží v přiměřeném rozsahu přijímat opatření k zabránění přístupu nepovolaných osob k osobním údajům uživatelů, jakož i opatření k zabránění neoprávněného použití nebo zfalšování těchto údajů a k minimalizaci příslušných rizik. Poskytování osobních údajů, ať už osobně, po telefonu nebo přes internet, je však vždy spojeno s riziky a žádný technologický systém není zcela odolný proti manipulaci nebo sabotáži.