[Translate to Čeština:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Ustanovení k ochraně údajů

pro internetové stránky motel-one.com a Motel One App

Teší nás váš zájem o naše internetové stránky motel-one.com (dále jen „internetové stránky“) a náš aplikacní software pro mobilní koncové prístroje, Motel One App, (dále jen „aplikace“). Internetové stránky a aplikaci provozuje spolecnost Motel One GmbH (dále jen „Motel One“) a nabízí vám jako uživateli (dále jen „uživatel“) možnost informovat se o našich nabídkách pokoju a ruzných lokalit, v nichž se hotely nacházejí, provádet rezervace v prípade zájmu a neobsazených míst a obracet se na nás s dotazy.
Ochranu osobních údaju bereme velmi vážne a dodržujeme pravidla zákonu pro ochranu údaju a jiných narízení relevantních pro ochranu údaju.

Níže bychom vás jako uživatele našich internetových stránek, popr. naší aplikace chteli informovat o nakládání s vašimi údaji a poskytnout vám prehled o opatreních, která provádíme pro ochranu osobních údaju.
Prípadne udelené souhlasy mužete kdykoliv odvolat s úcinkem pro budoucnost. Pokud budete mít otázky týkající se používání vašich osobních údaju naší spolecností, obratte se na nás (kontakt v bode 11).

1       Shromaždování a používání osobních údaju

(1)   Naše internetové stránky muže používat každý uživatel bez prihlášení.
(2)   Pri každém prístupu uživatele k internetovým stránkám, popr. k aplikaci a pri každém vyvolání soboru se na našem serveru uloží prístupové údaje o tomto postupu. Jsou to:

  • typ/verze prohlížece
  • použitý operacní systém
  • Referrer URL (predtím navštívené stránky)
  • název hostitele pristupujícího pocítace (IP adresa)
  • presný cas a datum dotazu serveru
  • prenesené množství údaju a stav prístupu (soubor prenesen, soubor nenalezen atd.)

Z techto údaju se pseudonymizovane generují interní statistiky, které nám pomáhají analyzovat používání internetových stránek, odstranovat chyby a zlepšovat naše služby. K dalšímu používání osobních údaju nedochází. Zejména se neprovádí sloucení techto údaju s jinými zdroji údaju. Tyto údaje se po statistickém vyhodnocení automaticky vymažou. Mužete kdykoliv zabránit používání vašich pseudonymizovaných údaju ke statistickým úcelum tím, že zamezíte ukládání cookies odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížece (viz k tomu bod 6).
(3)   Motel One krome toho eviduje a používá zásadne jen osobní údaje, které zaslal uživatel pri používání internetových stránek nebo aplikace, napríklad pri rezervaci pokoje, registraci, popr. prihlášení k programu BE ONE Membership nebo pri dotazu prostrednictvím kontaktního formuláre na internetových stránkách. Osobní údaje uživatele se shromaždují, používají a ukládají pro realizaci smlouvy. „Osobní údaje“ jsou údaje, které obsahují údaje o vašich osobních nebo vecných pomerech (napr. jméno, adresa, datum narození, e-mailová adresa, údaje k císlu úctu nebo platební karte).
(4)   Pri rezervaci je nutné uvést kompletní jméno, adresu, e-mailovou adresu a datum príjezdu a odjezdu. Tyto údaje jsou nutné pro provedení rezervace. Krome toho jsou prípadne nutné další údaje, jako napr. císlo telefonu, obchodní název, ICO, císlo úctu nebo údaje o platební karte.
(5)   Osoby mladší 18 let by nám bez souhlasu rodicu nebo zákonných zástupcu nemely posílat žádné osobní údaje. Nepožadujeme osobní údaje od detí a mladistvých, neshromaždujeme je a neposkytujeme je tretím osobám.
(6)   Osobní údaje považujeme za duverné a zpracováváme je s prihlédnutím k zákonným ustanovením o ochrane údaju. Údaje neposkytujeme bez souhlasu uživatele tretím osobám, ledaže je to nutné pro provedení objednávek, pro realizaci plateb nebo pro zpracování dotazu nebo je to prípustné podle zákonných ustanovení. Další podrobnosti týkající se poskytování údaju tretím osobám najdete v bode 4 „Poskytování osobních údaju tretím osobám“.
(7)   Stavové údaje a údaje o návštevnosti webu shromažduje, zpracovává a používá Motel One krome toho v rámci § 14, § 15 zákona o telekomunikacních médiích, popr. § 28 spolkového zákona o ochrane údaju.

2       Elektronický newsletter

2.1       Souhlas
Prihlášením k newsletteru uživatel souhlasí s tím, že bude pravidelne e-mailem dostávat newsletter s informacemi o novinkách, akcích a nabídkách Motel One (a príspevky na téma hotel, cestování a ubytování). Osobní údaje, které Motel One zpracovává pro zasílání newsletteru, jsou poskytovány tretím osobám, pokud je to nutné pro zasílání newsletteru nebo prípustné podle zákonných ustanovení. Tento souhlas s užíváním e-mailové adresy muže být kdykoliv odvolán s úcinkem do budoucna (marketing@motel-one.com). Krome toho existuje možnost odhlásit odber newsletteru pres náš odkaz prímo na konci každého newsletteru.
Níže uvedené prohlášení o souhlasu jste nám jako uživatelé výslovne udelili pri objednání newsletteru a my jsme je zaprotokolovali:
„Chtel bych objednat bezplatný newsletter Motel One a být pravidelne informován o novinkách, akcích a nabídkách Motel One na téma hotel a cestování. Moje e-mailová adresa bude poskytnuta tretím osobám pouze v rámci zákonných ustanovení. Svuj souhlas k zasílání newsletteru mohu kdykoliv odvolat s úcinkem do budoucna. (LINK)“
2.2       Stávající zákazníci
Pokud se uživatel registroval na internetových stránkách nebo pres aplikaci u Motel One a/nebo pres ne rezervoval hotelový pokoj, obdrží jako takzvaný stávající zákazník automaticky e-mail s hodnotícím formulárem po skoncení pobytu v nekterém z našich hotelu a náš pravidelný newsletter o novinkách, akcích a nabídkách Motel One.
Uživatel muže kdykoliv s úcinkem do budoucna vyjádrit nesouhlas s používáním své e-mailové adresy k zasílání hodnotícího e-mailu a newsletteru. Pro to existuje možnost odhlásit se pomocí zvláštního odkazu na konci príslušného newsletteru nebo e-mailem na adrese marketing@motel-one.com.

3       Zpracování a vymazání

(1)   Motel One muže z vlastní iniciativy nebo na prání uživatele doplnit, opravit nebo vymazat neúplné, chybné nebo zastaralé osobní údaje, které Motel One uloží v souvislosti s provozováním techto internetových stránek.
(2)   Motel One vymaže v rámci zákonných ustanovení osobní údaje neprodlene z podnetu oprávnené osoby, pokud tomu nebrání závazné zákonné povinnosti k uchování údaju.

4       Poskytnutí osobních údaju tretím osobám

(1)   S osobními údaji uživatele je zacházeno jako s duvernými a jsou predávány externím poskytovatelum služeb zásadne jen v prípade, že je to zapotrebí ke splnení smlouvy a zpracování dotazu. Externí poskytovatelé služeb jsou povinni zacházet s údaji duverne a bezpecne a smí tyto údaje používat pouze v prípade, že je to nutné ke splnení jejich úkolu.
(2)   Platí to zejména také pro prípadnou realizaci plateb prostrednictvím externích poskytovatelu služeb nebo výmenu dat pro informace o bonite za úcelem proverení úveruschopnosti pri oprávneném zájmu nebo v prípade jednání, které nebude v souladu se smlouvou. Zájmy uživatele hodné ochrany jsou zohledneny podle zákonných ustanovení.
(3)   Jinak jsou osobní údaje predávány pouze v prípade, že uživatel k tomu predem udelil výslovný souhlas nebo je to zapotrebí k vyšetrování trestných cinu. Údaje zašleme úradum nebo státním institucím s oprávnením k poskytnutí informace pouze v prípade, že existuje zákonná informacní povinnost nebo o tom rozhodne soud. Vašeho zájmy hodné ochrany budou zohledneny podle zákonných ustanovení o ochrane dat. Prípadne mužeme být na základe zákonných predpisu povinni zprístupnit vaše údaje tretím osobám. Takovým požadavkum vyhovíme jen v prípade, že je to nutné v rámci zákonné povinnosti.
(4)   Souhlas k predání údaju, který jste prípadne udelili, mužete kdykoliv a bez uvedení duvodu odvolat (kontakt bod 11).

5       Ochrana údaju

Ochrana osobních údaju je u Motel One duležitá firemní zásada. Snažíme se jí dosáhnout mimo jiné porádáním školení, poverením externího zmocnence pro ochranu údaju a písemným zavázáním všech pracovníku a externích poskytovatelu služeb k utajení dat a dodržování právních narízení týkajících se ochrany dat.
Všechna technická a organizacní, fyzická a logická zarízení a opatrení v oblasti ochrany dat, bezpecnosti IT a informací slouží k ochrane pred poškozením, znicením a neoprávneným prístupem k uloženým údajum a k dosažení cílu ochrany duvernost, disponibilita a integrita.
Osobní údaje se pro bezpecnost shromaždují pri použití zašifrovaného spojení „Secure Socket Layer“ (SSL) (rozpoznatelné na zacátku internetové adresy podle „https://“ nahore v rádku adresy internetového prohlížece).

6       Používání cookies

Motel One používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, nebo tzv. „web beacons“, tedy grafické soubory, které se ukládají na zobrazovacím zarízení uživatele. Pritom se jedná o technologie, s jejichž pomocí lze shromaždovat urcitá uživatelsky specifická nastavení a technické informace, s nimiž je možné identifikovat uživatele. Tyto informace ukazují, kdy a jak uživatelé používají internetové stránky, a umožnují je prubežne zlepšovat. Používání cookies poskytuje uživateli výhodu, že pri vyplnování formuláru internetových stránek nemusí vždy znovu zadávat své osobní údaje. Používání cookies je bežné a na mnohých internetových stránkách obvyklá praxe. Cookies se ukládají na zobrazovacím zarízení uživatele a ne na internetových stránkách.
Motel One používá cookies pouze ke ctení informací v pameti zobrazovacího zarízení uživatele, které tam byly uloženy prostrednictvím cookie z techto stránek. Tím, že uživatel používá internetové stránky bez provedení odpovídajících nastavení ve svém prohlížeci, souhlasí s používáním cookies, jak je popsáno v techto ustanoveních pro ochranu údaju. Jestliže si uživatel nepreje ukládání cookies na svém zobrazovacím zarízení, bude chtít vymazat uložené cookies nebo bude chtít být informován o jejich ukládání, muže príslušne nastavit svuj prohlížec, popr. své zobrazovací zarízení. Podrobný popis je uvedený v nápovede k prohlížeci, popr. zobrazovacímu zarízení. Výslovne upozornujeme na to, že v tomto prípade nebude eventuálne možné v plném rozsahu používat všechny funkce.

7       Google Analytics

Tyto internetové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu, kterou provozuje Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem zobrazovacím zarízení a které umožnují analýzu vašeho používání internetových stránek. Informace o vašem používání techto internetových stránek vytvorené prostrednictvím cookie se zpravidla prenášejí na server Google do USA a tam se ukládají. Na techto internetových stránkách byl Google Analytics rozšíren o kód „gat._anonymizeIp();“, aby se zarucila anonymizovaná evidence IP adres. Tím se vaše IP adresa v rámci clenských státu Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodárském prostoru predtím zkrátí. Jen ve výjimecných prípadech se celé IP adresa prenese na server Google v USA a tam se zkrátí.
Z poverení Motel One bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání internetových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na internetových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a používání internetu vuci provozovateli internetových stránek. Zkrácená IP adresa prenesená v rámci Google Analytics z vašeho prohlížece nebude sloucena s jinými údaji Google. Ukládání cookies mužete zamezit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížece; upozornujeme vás ovšem na to, že v tomto prípade nebudete eventuálne moci používat veškeré funkce v plném rozsahu.
Krome toho mužete zabránit shromaždování údaju vytvorených cookies, které se vztahují na vaše používání internetových stránek, popr. aplikace (vcetne vaší IP adresy), u Google a zpracování techto dat spolecností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete Browser-Add-on, který je k dispozici pod následujícím odkazem tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Alternativne k tomuto Browser Add-on mužete zamezit pri používání mobilních zobrazovacích zarízení shromaždování Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Pritom se umístí opt-out-cookie, který zabrání budoucímu shromaždování vašich údaju pri návšteve techto internetových stránek: Click here to opt-out of Google Analytics
Další informace k Google Analytics najdete zde www.google.com/intl/de/policies/privacy/ partners/.

8       OWAPro

Na techto internetových stránkách se pomocí systému sledování OWAPro spolecnosti Hurra Communications GmbH („hurra.com“) shromaždují a ukládají údaje o vašem uživatelském chování na našich internetových stránkách k optimalizacním a marketingovým úcelum. Tyto údaje slouží k analýze chování návštevníku a používají se k vytvorení pseudonymních uživatelských profilu.
K tomuto úcelu se používají cookies umožnující rozpoznání internetového prohlížece pri opetovné návšteve. Uživatelské profily shromáždené technologií hurra.com se bez výslovného souhlasu návštevníka ovšem nespojí s osobními údaji o nositeli pseudonymu. IP adresy návštevníku se pred uložením zkrátí, takže je vyloucený odkaz na osoby a není již možné sloucení uživatelských profilu s IP adresami.
Další informace najdete v prohlášení o ochrane údaju hurra.com na adrese www.hurra.com/privacy. Návštevníci internetových stránek mohou kdykoliv do budoucna vyslovit nesouhlas se shromaždováním a ukládání údaju technologií hurra.com pro tyto internetové stránky pomocí Opt-Out.

9       Retargeting / zájmove orientovaná reklama

Tyto internetové stránky používají navíc službu Criteo-Service spolecnosti Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, 80538 Mnichov. Pomocí této služby se uživatelum, kterí již jednou navštívili naše internetové stránky a zajímali se o naše nabídky, na techto internetových stránkách a na internetových stránkách, které rovnež používají službu Dienst Criteo-Service, nabízejí cílená reklamní oznámení. Zobrazení této reklamy se provede na základe informací o návšteve príslušných internetových stránek, které jsou uložené mimo jiné v cookies na pocítaci uživatele. Tyto textové soubory se vyberou v rámci následujících návštev internetových stránek pro cílená doporucení produktu. K tomuto úcelu je v cookies uložené náhodne vytvorené identifikacní císlo. Ani toto císlo ani informace o vašich návštevách internetových stránek pritom nelze priradit vám osobne. V žádném prípade se údaje nepoužijí k tomu, abyste byli osobne identifikováni jako návštevníci našich internetových stránek.
Ukládání a používání informací mužete zamezit službou Criteo tím, že kliknete na následující odkaz (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie) a tam umístíte posuvník u „Opt-Out“ na „ON“. Jestliže zvolíte „ON“, umístí se ve vašem prohlížeci nové cookie (opt-out-cookie). Toto cookie signalizuje službe Criteo, že Criteo již nesmí shromaždovat a zpracovávat žádné údaje o vašem užívání stránek. Máte možnost tuto funkci opet aktivovat umístením posuvníku na „OFF“. Vezmete prosím na vedomí, že toto nastavení se musí provést pro každý prohlížec, který používáte. Jestliže se vymažou všechny cookies ve vašem prohlížeci, je tím dotceno také opt-out-cookie.

10     Odkazy na jiné internetové stránky

Internetové stránky mohou nekdy obsahovat linky (interaktivní odkazy) na internetové prezentace tretích osob, za které není Motel One odpovedná. Motel One nemá žádný vliv na obsah a úpravu externích stránek, na které se odkazuje, popr. internetových prezentací, na které se uživatel dostane prostrednictvím techto linku. Za obsah a úpravu techto internetových prezentací a dodržování právních ustanovení týkajících se ochrany údaju jsou odpovední výlucne príslušní poskytovatelé.

11     Zmeny

Motel One muže kdykoliv bez oznámení zmenit tato ustanovení o ochrane údaju nebo obsah internetových stránek nebo zmenit nebo zablokovat prístup k temto internetovým stránkám. 

12     Otázky k ochrane dat a kontakt

Uživatel se muže kdykoliv obrátit na Motel One, když požaduje údaje uložené k jeho osobe opravit, zablokovat nebo vymazat. Krome toho poskytne Motel One kdykoliv informaci o tom, které údaje uživatele byly uloženy, a dále informace o jejich puvodu, príjemcích a úcelu uložení.
V prípade dotazu k ochrane údaju se obracejte na:
 
Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 München

Tel: +49 (0)89 / 665025-0
Fax: +49 (0)89 / 665025-50

Internet: www.motel-one.com
email: privacy@motel-one.com