[Translate to Čeština:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Prohlášení o ochraně osobních údajů

pro webové stránky Motel One a aplikaci Motel One

Jsme rádi, že se zajímáte o naši webovou stránku Motel-one.com (dále jen „webová stránka“) a aplikaci Motel One, náš aplikační software pro mobilní koncová zařízení (dále jen „aplikace“). Webová stránka a aplikace jsou provozovány společností Motel One GmbH (dále jen „Motel One“) a nabízejí vám jako uživateli (dále jen „uživatel“) možnost informovat se o nabízených pokojích a jednotlivých lokalitách hotelů v rámci skupiny Motel One, provádět v případě zájmu a dostupných kapacit rezervace a obracet se na nás s dotazy.

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto se řídíme předpisy zákonů o ochraně osobních údajů, jakož i dalšími relevantními požadavky na ochranu údajů. V následujícím textu bychom vás jako uživatele naší webové stránky, resp. naší aplikace rádi informovali o tom, jak s vašimi osobními údaji zacházíme, a seznámili vás s opatřeními, která v souvislosti s ochranou osobních údajů přijímáme.

 

Jakýkoliv případně udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Máte-li dotazy ohledně způsobu, jakým používáme vaše osobní údaje, obraťte se na nás.

Jelikož mohou legislativní změny nebo změny našich vnitropodnikových procesů vyžadovat aktualizaci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, žádáme vás, abyste si pravidelně pročítali toho prohlášení o ochraně osobních údajů. Prohlášení o ochraně osobních údajů je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí, uložení a tisku na adrese https://www.motel-one.com/cs/ochrana-udaju/ .


Číst dále

1.    Správce a oblast působnosti 

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (dále jen „GDPR“) a jiných vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů členských států, jakož i ostatních předpisů týkajících se ochrany údajů je: 

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 Mnichov 
Tel.: 089 / 665025-0
Fax: 089 / 665025-50
Web: www.motel-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com 
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na internetovou nabídku společnosti Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165 D-81539 Mnichov, která je k dispozici na doméně https://www.motel-one.com/de a jejích různých subdoménách, a také na aplikaci Motel One.  
 
2.    Inspektor ochrany údajů 

Externím inspektorem ochrany údajů správce je: 
Dr. Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Kolín
Tel.: +49 (0)221 – 222 183 – 0
E-mail: mail@kinast.eu
Web: https://www.kinast.eu 
 
3.    Zásady zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Patří k nim například informace jako jméno, věk, adresa, telefonní číslo, datum narození, e-mailová adresa, IP adresa nebo uživatelské chování. Informace, které nejsme schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) dát do souvislosti s vaší osobou, např. v důsledku jejich anonymizace, nelze považovat za osobní údaje. Pro zpracování osobních údajů (např. shromažďování, dotazování, používání, ukládání nebo předávání) musí vždy existovat právní základ nebo se zpracováním musíte vyjádřit svůj souhlas. Zpracované osobní údaje budou vymazány, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovávány, a pokud nepodléhají zákonem stanovené povinnosti vést záznamy. 

Pro případ, že za účelem poskytování určitých nabídek budeme zpracovávat vaše osobní údaje, uvádíme v následujícím textu informace o konkrétních postupech, rozsahu a účelu zpracování, příslušném právním základu a době uchovávání. 
 
4.    Jednotlivé postupy zpracování 

a.     Poskytování a používání webové stránky a aplikace Motel One
Při vstupu na naši webovou stránku, jakož i do aplikace Motel One, a při jejich používání shromažďujeme osobní údaje, které váš prohlížeč příp. aplikace automaticky předává našemu serveru. Tyto informace jsou dočasně uloženy v souboru protokolu. Když používáte naši webovou stránku, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás z technického hlediska nezbytné pro zobrazení naší webové stránky a zajištění její stability a bezpečnosti: 
Při každém přístupu uživatele na naši webovou stránku nebo k naší aplikaci a při každém stažení souboru jsou o tomto procesu ukládány údaje do souboru protokolu na našem serveru. Jde o následující údaje:

•    typ/verze prohlížeče;
•    použitý operační systém;
•    odkazující adresa URL (dříve navštívená webová stránka);
•    název hostitele počítače, ze kterého požadavek přišel (IP adresa);
•    čas a datum požadavku;
•    přenesené množství dat a stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atp.)

Z těchto údajů vytváříme v pseudonymizované podobě interní statistiky, které nám pomáhají analyzovat používání naší webové stránky nebo aplikace  Motel One, opravovat chyby a zlepšovat naše služby. Tyto údaje nejsou používány k žádným jiným účelům překračujícím tento rámec. Zejména nedochází ke slučování těchto údajů s jinými zdroji. Tyto údaje jsou po statistickém vyhodnocení automaticky vymazány. Použití pseudonymizovaných osobních údajů pro statistické účely můžete kdykoliv zabránit tím, že ve svém prohlížeči zakážete ukládání cookies (více k tomuto tématu viz bod 7). 

Právním základem pro výše uvedené zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Zpracování výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro poskytování webové stránky a aplikace Motel One a je tudíž založeno na oprávněném zájmu naší společnosti. 
Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby mohla být webová stránka odeslána do počítače uživatele. Za tímto účelem musí zůstat IP adresa uživatele uložena po celou dobu relace.
 
Jakmile přestanou být výše jmenované údaje nezbytné pro zobrazení webové stránky, budou vymazány. Shromažďování údajů za účelem poskytování webové stránky a ukládání údajů do protokolu je pro provoz internetové stránky jakož i aplikace Motel One nezbytně nutné. Uživatel tudíž nemá možnost vyslovit s tímto použitím osobních údajů nesouhlas. Údaje mohou být v konkrétním případě ukládány v širším rozsahu, je-li to vyžadováno zákonem. 

b.    Předběžné rezervace, závazné rezervace a poukazy
Na naší webové stránce a v naší aplikaci máte možnost provést předběžnou a/nebo závaznou rezervaci. Můžete zde také zakoupit poukazy. Následující osobní údaje jsou při tom zadávány do vstupní masky a následně námi zpracovávány:
•    Příjmení, jméno
•    Adresa
•    E-mailová adresa
•    Případně telefonní číslo
•    Případně firma
•    Případně daňové identifikační číslo
•    Případně bankovní údaje nebo údaje o kreditní kartě
K vypořádání plateb předáváme vaše platební údaje úvěrové instituci odpovědné za provedení platby a případně námi pověřenému poskytovateli platebních služeb, resp. poskytovateli platebních služeb, kterého jste si zvolili během procesu objednávky. Tyto subjekty smí vaše osobní údaje používat pouze k realizaci objednávek, a nikoliv pro jiné účely. 

K vypořádání plateb je dále nutné, aby náš poskytovatel platebních služeb Computop Wirtschaftsinformatik GmbH zpracovával osobní údaje pro protokol 3D Secure 2.0. 3D Secure 2.0 je protokol pro bezpečnější a zesílenou autentizaci zákazníka, která se provádí podle směrnice EU 2015/2366 (O platebních službách na vnitřním trhu 2, PSD 23).
Za tímto účelem budou zpracovány další osobní údaje, a to především:
•    Transakční údaje 
•    Informace o prohlížeči, např. IP adresa nebo jazyk prohlížeče
•    Vyúčtovací nebo dodací adresa 
•    Údaje o zákaznickém účtu (např. délka trvání zákaznického účtu)


Zpracování osobních údajů v rámci závazné či předběžné rezervace nebo nákupu poukazu se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. b) GDPR za účelem plnění smlouvy mezi vámi a Motelem One. To platí také pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. 
Zpracované osobní údaje budou vymazány, jakmile přestanou být nezbytné pro plnění smlouvy. Také po uzavření smlouvy může být nutné uchovávat vaše osobní údaje za účelem plnění smluvních nebo zákonných povinností. Údaje mohou být v konkrétním případě ukládány v širším rozsahu, je-li to vyžadováno zákonem. 

c. Kontaktní formulář a e-mailové dotazy 

Nabízíme vám možnost spojit se s námi prostřednictvím elektronického formuláře. V rámci vaší žádosti o kontakt nám budou předány osobní údaje, které zadáte do formuláře. Pokud se rozhodnete využít náš kontaktní formulář, budou zpracovávány vaše následující osobní údaje:
•    E-mailová adresa
•    Jméno a příjmení
•    Případně další osobní údaje obsažené ve zprávě
V okamžik odeslání zprávy budou navíc uloženy následující osobní údaje:
•    IP adresa
•    Datum a čas vaší zprávy
Alternativně nás můžete kontaktovat prostřednictvím uvedené e-mailové adresy. V tomto případě budou uloženy osobní údaje uživatele zaslané e-mailem. V této souvislosti nedochází k předávání osobních údajů třetím osobám. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem zpracování vaší žádosti. 

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na zodpovězení dotazů, které nám zašlete e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře. Ve smyslu čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR máme také oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje během procesu odesílání, a sice za účelem zabránění zneužití kontaktního formuláře a ochrany našich informačních systémů. 

Po zpracování vaší žádosti budou osobní údaje vymazány, pokud tomu nebrání smluvní nebo zákonné lhůty pro uchovávání údajů. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, můžete kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě již nebudeme moci dále zpracovávat vaši žádost. Všechny osobní údaje, které byly uloženy při navázání kontaktu, budou v tomto případě vymazány, pokud tomu nebrání smluvní nebo zákonné lhůty pro uchovávání údajů. 

d. Nezletilé osoby 
Osoby mladší 18 let by nám neměly bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců předávat žádné osobní údaje. Od dětí a mladistvých nevyžadujeme a neshromažďujeme žádné osobní údaje, ani je nepředáváme třetím osobám. 

e. Členství beOne 
Svou registrací k členství beOne jste akceptovali všeobecné obchodní podmínky členského programu beOne (https://www.motel-one.com/cs/sluzby/be-one-clensky-program/podminky-pro-ucast/) a udělili jste nám následující výslovný souhlas (https://www.motel-one.com/cs/sluzby/be-one-clensky-program/souhlas-s-pouzitim-osobnich-udaju/). Tyto informace byly zaprotokolovány: 

„Souhlas s použitím mých osobních údajů 
Registrací do členského programu BE ONE stvrzuji, že souhlasím s používáním mých osobních údajů společností Motel One GmbH k účelům nezbytným k realizaci členského programu BE ONE, konkrétně ke shromažďování, zpracovávání a využívání v rámci rezervací, jakož i zasílání pravidelných informací o novinkách, akcích a nabídkách Motelu One na téma hotely a cestování prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv, aplikace WhatsApp nebo jiných elektronických médií. 
Dále prohlašuji, že souhlasím s používáním mých osobních údajů pro účely zobrazování cílené reklamy na webových stránkách Motelu One, jakož i na sociálních médiích.“
 

Pokud jste registrovaným členem beOne, můžete svou registraci kdykoliv zrušit. Členství beOne lze kdykoliv s účinkem do budoucna zrušit prostřednictvím e-mailu (beone@motel-one.de) a členství tak ukončit. Kromě toho můžete členství beOne kdykoliv s účinkem do budoucna ukončit tím, že se přihlásíte ke svému profilu beOne, kliknete na „Smazat profil“ a následující otázku „Opravdu chcete smazat svůj profil?“ potvrdíte kliknutím na „Smazat profil“. Údaje, které o vás shromažďujeme, můžete ve svém profilu kdykoliv změnit. 

V případě dotazů se obraťte na: 

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 Mnichov 
Tel.: 089 / 665025-0
Fax: 089 / 665025-50
Web: www.motel-one.com
E-mail: beone@motel-one.com 
Pokud však jsou zpracovávané údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo realizaci opatření přijatých před uzavřením smlouvy, mohou být tyto údaje předčasně vymazány pouze za předpokladu, že to není v rozporu se smluvními nebo právními povinnostmi. 

f. beConnected
Prostřednictvím našeho kooperačního partnera m3 connect nabízíme členům beOne možnost využít služby „beConnected“.Na svém přístroji (notebook, smartphone, tablet, atd.) se přihlásíte do naší hotelové WI-FI sítě a poté do ní budete mít se svým zařízením trvalý přístup (na více pobytů). Vaše Mac adresa bude zpracována pomocí m3 connect a lze ji přiřadit k vašemu účtu beOne. Zpracování osobních údajů, které jsou nutné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, je z právního hlediska založeno na čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budou uchovávány po dobu využívání služby „beConnected“.
 
5.    Zasílání e-mailů 

a.     E-mail s žádostí o hodnocení po skončení pobytu 
Po skončení pobytu v jednom z hotelů Motel One obdrží hosté e-mail s žádostí o hodnocení pobytu a předložení návrhů na zlepšení. 

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů ve smyslu použití e-mailové adresy je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Zpracování e-mailové adresy a shromažďování hodnocení je nezbytné pro zajištění kvality hotelu a optimalizaci hotelových služeb, a je tudíž založeno na oprávněném zájmu naší společnosti. E-mail s žádostí o hodnocení neslouží žádným jiným účelům. 

Jakmile výše jmenované údaje (e-mailová adresa a hodnocení) přestanou být nezbytné pro zmíněné optimalizační účely, budou neprodleně vymazány. 

b.    Newsletter Motelu One 
Přihlášením k odběru newsletteru Motelu One uživatel souhlasí s pravidelným zasíláním newsletteru prostřednictvím e-mailů. Tento newsletter obsahuje informace o novinkách, akcích a nabídkách Motelu One (jakož i články na téma hotel, cestování a ubytování). Osobní údaje, které Motel One zpracovává za účelem zasílání newsletteru, nejsou předávány třetím osobám. Tento souhlas s používáním e-mailové adresy lze kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat (newsletter@motel-one.de). Kromě toho má uživatel možnost zrušit další odběr newsletteru pomocí zvláštního odkazu, který je uveden na konci každého newsletteru. 

Jako uživatel jste nám při přihlášení k odběru newsletteru prostřednictvím naší webové stránky: https://www.motel-one.com/cs/newsletter/ udělili následující výslovný souhlas. Tyto informace byly zaprotokolovány: 
„Mám zájem o odběr bezplatného newsletteru Motelu One a chci být pravidelně informován(a) o novinkách, akcích a nabídkách Motelu One na téma hotely a cestování. Moje e-mailová adresa nebude předána jiným společnostem. Souhlas s odběrem newsletteru mohu kdykoliv s účinkem do budoucna zrušit na webové stránce https://www.motel-one.com/cs/newsletter/“ 

c.     Newsletter beOne 
Pokud se uživatel prostřednictvím webové stránky nebo aplikace zaregistroval u Motelu One jako člen beOne, obdrží automaticky newsletter beOne s informacemi o novinkách, akcích a nabídkách členského programu. Členství beOne, a tím i souhlas s používáním e-mailové adresy lze kdykoliv s účinkem do budoucna zrušit prostřednictvím e-mailu (beone@motel-one.de), čímž bude členství ukončeno. Kromě toho můžete členství beOne kdykoliv s účinkem do budoucna ukončit tím, že se přihlásíte ke svému profilu beOne, kliknete na „Smazat profil“ a následující otázku „Opravdu chcete smazat svůj profil?“ potvrdíte kliknutím na „Smazat profil“. 
 
6.    Push notifikace 

Prostřednictvím aplikace se můžete přihlásit k odběru takzvaných „push notifikací“. Motel One používá k zasílání push notifikací službu „Firebase Cloud Messaging“, kterou poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Podrobné informace o používání osobních údajů společností Google získáte na adrese https://policies.google.com/privacy a https://firebase.google.com/support/privacy
Prostřednictvím push notifikací se můžete nechat informovat o příští rezervaci, ale také o novinkách a nabídkách Motelu One. 
Pokud se chcete v iOS přihlásit k odběru push notifikací, musíte povolit příjem push notifikací ve svém prohlížeči, resp. koncovém zařízení. 
Provádíme statistickou analýzu anonymizovaných push notifikací, což nám umožňuje rozpoznat, zda a kdy byla push notifikace zobrazena a zda a kdy na ni příjemce klikl. To nám umožňuje zjistit, které push notifikace příjemce zajímají, a na základě toho přizpůsobit budoucí notifikace předpokládaným zájmům všech příjemců za účelem zvýšení atraktivity naší nabídky. 

Svůj souhlas s ukládáním a používáním osobních údajů za účelem příjímání našich push notifikací v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. a) GDPR můžete kdykoliv s účinkem do budoucna odvolat. Souhlas můžete odvolat v nastaveních svého koncového zařízení. 
Deaktivace push notifikací v iOS:
•    Otevřete aplikaci „Nastavení“.
•    Posouvejte seznam aplikací dolů, dokud neuvidíte název aplikace, pro kterou chcete deaktivovat push notifikace.
•    Klikněte na název aplikace a poté na „Oznámení“.
•    Zde můžete deaktivovat jednotlivé varianty oznámení nebo zcela deaktivovat push notifikace.
Deaktivace push notifikací v Androidu:
•    Otevřete centrum oznámení v horní části obrazovky.
•    Klikněte a podržte prst na libovolném oznámení aplikace, pro kterou chcete deaktivovat push notifikace, dokud se neotevře nabídka.
•    Klikněte na „Informace o aplikaci“.
•    Nyní zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat oznámení“.
Vaše údaje budou vymazány, jakmile pomine účel, pro který byly zpracovávány. Vaše údaje tak budou uchovávány pouze po dobu, kdy je příjem push notifikací aktivní. 
 
7.    Zpracování a výmaz 

Motel One může z vlastní iniciativy nebo na přání uživatele doplnit, opravit nebo vymazat neúplné, nesprávné nebo neplatné osobní údaje, které ukládá Motel One v souvislosti s provozem této webové stránky. Pokud se tak stane na přání uživatele, může Motel One tyto úkony provést pouze v případě, že uživatel dostatečně prokázal svou totožnost. Totožnost uživatele může být ověřena na základě kopie průkazu totožnosti s fotografií, která bude samozřejmě po ověření bezodkladně vymazána, nebo na základě charakteristik, které mohou být známy pouze uživateli. Bez ověření totožnosti nemůže Motel One vyhovět přáním uživatele. 
Motel One v rámci právních předpisů neprodleně vymaže osobní údaje na podnět oprávněné osoby, pokud to není v rozporu se zákonem stanovenou povinností vést záznamy. 
 
8.    Předávání osobních údajů třetím osobám 

a.    S osobními údaji je zacházeno důvěrně a s přihlédnutím k platným zákonům na ochranu osobních údajů. Údaje nejsou bez svolení uživatele předávány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro zpracování objednávek, plateb nebo žádostí nebo kdy to právní předpisy umožňují. Externí poskytovatelé služeb jsou povinni s těmito údaji zacházet důvěrně a bezpečně a smějí je použít pouze tehdy, je-li to nezbytné pro splnění jejich úkolu. 

b.    Platí to zejména také pro případné zpracování plateb externími poskytovateli služeb a výměnu údajů se společností SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden za účelem prověřování bonity v případě oprávněného zájmu nebo chování, které není v souladu se smlouvou. Společnost SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden ukládá a předává údaje potřebné k prověření bonity svým smluvním partnerům. Zájmy uživatele hodné ochrany jsou zohledňovány v souladu s právními předpisy. 
c.    V ostatních případech jsou osobní údaje dále předávány pouze za předpokladu, že s tím uživatel vyjádřil souhlas nebo že je to nezbytné pro stíhání trestných činů. K předání údajů orgánům nebo státním institucím s právem na získání informací dochází pouze v případě, že jsou naplněny okolnosti zákonné informační povinnosti nebo to bylo nařízeno soudem. Vaše zájmy hodné ochrany jsou zohledňovány v souladu s právními předpisy. V určitých případech můžeme být na základě právních předpisů povinni zpřístupnit vaše údaje třetím osobám. Takové požadavky splníme pouze v rámci svých zákonných povinností, je-li to nezbytné. 
d.    Případný souhlas s předáním těchto údajů můžete kdykoliv a bez udání důvodu odvolat.
 
 
9.    Ochrana údajů 

Ochrana osobních údajů je důležitou firemní zásadou Motelu One. Je jí mimo jiné dosaženo prostřednictvím školení, firemního inspektora ochrany údajů a písemného závazku všech zaměstnanců a externích poskytovatelů služeb zachovávat důvěrnost osobních údajů a dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů.  

Všechny technické a organizační, fyzické i logické prostředky a opatření v oblasti ochrany osobních údajů, bezpečnosti IT a informační bezpečnosti slouží k ochraně před poškozením, zničením a neoprávněným přístupem k uloženým údajům a k dosažení důvěrnosti, dostupnosti a integrity. 
Za účelem zvýšení bezpečnosti jsou osobní údaje shromažďovány za použití šifrovaného spojení SSL (Secure Socket Layer) (poznáte je podle zkratky „https://“ na začátku internetové adresy nahoře v adresním řádku prohlížeče). 

Kromě toho se Motel One vždy snaží v přiměřeném rozsahu přijímat opatření k zabránění přístupu nepovolaných osob k osobním údajům uživatelů, jakož i opatření k zabránění neoprávněného použití nebo zfalšování těchto údajů a k minimalizaci příslušných rizik. Poskytování osobních údajů, ať už osobně, po telefonu nebo přes internet, je však vždy spojeno s riziky a žádný technologický systém není zcela odolný proti manipulaci nebo sabotáži.

10.    Použití cookies 

Motel One používá textové soubory zvané „cookies“ nebo grafické soubory zvané „sledovací pixely“, které se ukládají do zobrazovacího zařízení uživatele. Jedná se o technologie, s jejichž pomocí lze shromažďovat určitá nastavení specifická pro uživatele a technické informace, na základě kterých může být uživatel identifikován. Tyto informace dokládají, kdy a jak uživatel webové stránky používá, a zároveň nám umožňují stránky neustále zlepšovat. Používání cookies je pro uživatele výhodné v tom, že při vyplňování formulářů na webové stránce nemusí opakovaně zadávat své osobní údaje. Používání cookies je na mnoha webových stránkách běžnou praxí. Cookies se ukládají do zobrazovacího zařízení uživatele, nikoliv na webové stránce. 
Před použitím webové stránky nebo aplikace Motelu One bude uživatel informován o použití cookies. Motel One používá cookies pouze k přečtení informací uložených souborem cookie z této stránky do paměti zobrazovacího zařízení uživatele. Pokud uživatel používá naši webovou stránku nebo aplikaci bez toho, aby nejprve upravil nastavení svého prohlížeče, dává tím souhlas s používáním cookies v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Chce-li uživatel zakázat ukládání cookies do zobrazovacího zařízení, vymazat konkrétní uložený soubor cookie nebo být informován o ukládání cookies, může ve svém prohlížeči nebo zobrazovacím zařízení provést příslušná nastavení. Konkrétní postup je k nalezení v nápovědě prohlížeče, resp. zobrazovacího zařízení. 
Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití cookies je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR. Pokud jste nám na základě upozornění na naší webové stránce (tzv. „cookies lišty“) udělili souhlas s používáním cookies, vychází oprávněnost jejich použití navíc z čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR. 
Většina prohlížečů je přednastavena tak, aby cookies běžně přijímala. Svůj prohlížeč však můžete nastavit tak, aby přijímal jen určité, nebo dokonce žádné cookies. Mějte však na paměti, že pokud v nastavení svého prohlížeče deaktivujete cookies, může se stát, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky. V nastavení prohlížeče můžete rovněž vymazat v něm uložené cookies nebo zobrazit jejich dobu uložení. Dále můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil předtím, než dojde k uložení cookies do vašeho zařízení. Vzhledem k tomu, že jednotlivé prohlížeče mohou mít značně odlišný způsob fungování, prosíme vás, abyste se o možnostech nastavení konkrétního prohlížeče informovali v jeho nápovědě. 
Pokud chcete mít úplný přehled o všech přístupech třetích osob k vašemu prohlížeči, doporučujeme vám nainstalovat pluginy, které byly speciálně vyvinuty pro tento účel. 
 
11.    Nástroje pro sledování návštěvnosti a analytické nástroje 

Abychom zajistili kontinuální optimalizaci a odpovídající prezentaci naší webové stránky, používáme nástroje pro sledování návštěvnosti a analytické nástroje. Pomocí nástrojů pro sledování návštěvnosti můžeme shromažďovat statistické údaje o tom, jak uživatelé používají naše webové stránky, a na základě takto získaných poznatků rozvíjet naši internetovou nabídku. Právním základem pro použití nástrojů pro sledování návštěvnosti a analytických nástrojů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili prostřednictvím cookies lišty nebo v nastavení cookies a nástrojů pro sledování návštěvnosti. 

V následujícím popisu nástrojů pro sledování návštěvnosti a analytických nástrojů jsou rovněž zahrnuty informace o jednotlivých účelech zpracování a zpracovávaných údajích. 

a.    Google Analytics a Google Firebase
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se ukládají do vašeho zobrazovacího zařízení a které umožňují analyzovat, jak používáte naši webovou stránku. Informace o tom, jak je tato webová stránka používána, získané pomocí souboru cookie, jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Na této webové stránce byl nástroj Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, který zajišťuje anonymizaci shromažďovaných IP adres. Vaše IP adresa je tak společností Google v rámci členských států Evropské unie a jiných států, které jsou smluvními stranami dohody o Evropském hospodářském prostoru, předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena celá IP adresa a zkrácena teprve tam. 

V aplikaci Motel One je Google Analytics využívána pomocí služby Google Firebase. Prostřednictvím  Google Firebase se sbírají osobní údaje a poté se zobrazují a dále zpracovávají v Google Analytics.

Google tyto informace použije jménem Motelu One k vyhodnocování používání webové stránky, sestavování hlášení o aktivitách na webové stránce a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky. Zkrácená IP adresa, kterou váš prohlížeč předá v rámci Google Analytics, není slučována s jinými údaji společnosti Google. Ukládání cookies můžete zablokovat změnou nastavení ve svém prohlížeči. Dovolujeme si vás však upozornit, že v takovém případě nemusí být všechny funkce dostupné v plném rozsahu. 
Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů získaných souborem cookie a týkajících se vašeho používání webové stránky či aplikace (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google i zpracovávání těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete do prohlížeče rozšíření, které je k dispozici na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativně k tomuto rozšíření můžete při použití mobilních zobrazovacích zařízení zabránit shromažďování údajů službou Google Analytics kliknutím na následující odkaz. Vytvoří se tzv. opt-out cookie, který zakáže shromažďování vašich údajů při budoucí návštěvě této webové stránky: <a href="javascript:gaOptout()">Klikněte zde pro deaktivaci Google Analytics</a>. 

Další informace o Google Analytics najdete zde: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Další informace k Google Firebase najdete na: https://firebase.google.com/

b.    Google Data Studio 

Používáme Google Data Studio, analytickou službu společnosti Google LLC / Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA („Google“). Jedná se o doplňkový nástroj Google Analytics. Tato analytická služba využívá shromážděné osobní údaje z Google Analytics. Google Data Studio slouží k vizuálnímu zobrazení vlastních přehledů. Pokud do budoucna deaktivujete používání Google Analytics (zde), nebudou vaše údaje využívány ani v Google Data Studiu. 

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili zaškrtnutím políčka na cookies liště. Souhlas můžete kdykoliv odvolat zrušením zaškrtnutí políčka. 

Další informace a aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. S nástrojem Google Data Studio se můžete podrobněji seznámit na adrese https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/data-studio/. 

c.    OWAPro 
Tato webová stránka používá pro webovou analýzu a optimalizaci online marketingových činností „OWAPro“ , systém pro webovou analýzu a řízení online marketingu společnosti Hurra Communications GmbH („hurra.com“). 

Poskytovatelem systému OWAPro je společnost Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, 70599 Stuttgart, Německo. 
Cílem webové analýzy je převážně zjišťování pohybu uživatelů na této webové stránce a optimalizace online marketingových kampaní. OWAPro přitom může zpracovávat následující osobní údaje: elektronické identifikátory včetně cookie ID, IP adres, informací o zařízení, identifikátorů zákazníků, refererů a údajů o transakcích. Stejně tak mohou být tyto údaje použity k měření a optimalizaci úspěšnosti reklamních kampaní a analyzování jejich nákladů a výnosů za účelem získání informací o tom, jaké nabídky návštěvníci objednávají nebo jaké jiné akce provedli (tzv. „conversion tracking“). Za tímto účelem mohou být použity cookies, které umožňují rozpoznat prohlížeč při opakované návštěvě. V těchto cookies mohou být na vašem zařízení uloženy jednoznačné elektronické identifikátory („cookie ID“). 

OWAPro zpravidla zpracovává výhradně anonymizované údaje, které společnost hurra.com není sama schopna přiřadit žádné identifikovatelné fyzické osobě. OWAPro obvykle automaticky anonymizuje všechny IP adresy. Další informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů společností hurra.com v systému OWAPro a případně použitých cookies najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti hurra.com na adrese www.hurra.com/privacy. 
Se shromažďováním a zpracováním osobních údajů službami společnosti hurra.com na této webové stránce můžete kdykoliv s účinkem do budoucna vyslovit nesouhlas prostřednictvím opt-outu (http://ssl.hurra.com/opt-out?cid=600&ln=de). 

d. Facebook pixel

Naše webové stránky používají pro měření konverzí Facebook pixel od společnosti Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.  Lze tak sledovat chování návštěvníků, kteří byly na Facebooku po kliknutí na reklamu přesměrováni na webové stránky poskytovatele. Díky tomu lze vyhodnotit účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat další reklamní postupy.

Právním základem pro shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů (např. IP adresa a uživatelské chování) je váš souhlas [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR]. Svůj souhlas můžete dobrovolně udělit a kdykoliv odvolat prostřednictvím nastavení cookies. Další informace o vašich příslušných právech najdete v bodě „15.Práva dotčené osoby“.

Prostřednictvím pixelu je navázáno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem společnosti Facebook. Společnost Facebook tak obdrží informaci o tom, že jste ze své IP adresy navštívili naše stránky.   To umožňuje společnosti Facebook přiřadit návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu.    Takto získané informace můžeme použít k zobrazování reklam na Facebooku.  Shromažďované údaje jsou rovněž ukládány a zpracovávány společností Facebook, která je může přiřadit k příslušnému uživatelskému profilu a použít pro vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání osobních údajů společnosti Facebook.    Společnost Facebook tak může umožnit zobrazování reklam na Facebooku i mimo něj.  Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.  V zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook najdete další informace o ochraně vašeho soukromí: https://www.facebook.com/about/privacy/. Kromě toho můžete deaktivovat funkci remarketingu„Vlastní okruh uživatelů“ v sekci Nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomu musíte být přihlášeni na Facebooku. Pokud nemáte na Facebooku účet, můžete reklamu společnosti Facebook vycházející z vašeho uživatelského chování deaktivovat na webových stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.
 
12.    Sociální pluginy 

Na naší webové stránce používáme následující pluginy sociálních sítí Facebook, Instagram, Pinterest a Twitter. 

a.     Sociální pluginy sítě Facebook 
Tato webová stránka obsahuje sociální pluginy („pluginy“) sítě www.facebook.com provozované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tyto pluginy jsou označeny logem sítě Facebook nebo dodatkem „Facebook Social Plugin“ (http://developers.facebook.com/plugins). Webová stránka obsahuje pluginy, prostřednictvím nichž prohlížeč uživatele navazuje přímé spojení se servery Facebooku, jakmile uživatel vstoupí na webovou stránku. Facebook obsah pluginů přenáší přímo do prohlížeče uživatele, ze kterého je vložen do webové stránky. Motel One nemá žádný vliv na množství údajů, které Facebook shromažďuje pomocí těchto pluginů. 
Pluginy informují Facebook o tom, že uživatel vstoupil na příslušnou webovou stránku. Je-li uživatel přihlášen na Facebooku, může Facebook jeho návštěvu přiřadit jeho facebookovému profilu. Když uživatel klikne na tlačítko „To se mi líbí“ nebo vloží komentář, předá prohlížeč příslušnou informaci přímo Facebooku, který ji uloží. 
Podle vlastních údajů (https://www.facebook.com/help/186325668085084) ukládá Facebook datum a čas návštěvy webové stránky, navštívenou webovou stránku a další technické údaje, jako je IP adresa a údaje o prohlížeči, za účelem další optimalizace vlastních služeb. Informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů a jejich dalším zpracování a používání Facebookem, jakož i souvisejících právech a možnostech nastavení k ochraně soukromí najdete v oznámení o ochraně osobních údajů Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/). 

Pokud je uživatel registrován na Facebooku a nepřeje si, aby o něm Facebook prostřednictvím Motelu One shromažďoval osobní údaje a slučoval je s uživatelskými údaji uloženými na Facebooku, musí se před vstupem na webovou stránku odhlásit z Facebooku. Přesto však existuje možnost, že Facebook zjistí a uloží určité údaje, a to i v případě, že uživatel není přihlášen na Facebooku. 

Pokud chce uživatel sociální pluginy Facebooku zablokovat, může si stáhnout a nainstalovat do svého prohlížeče odpovídající rozšíření, například „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/). 

b.    Sociální pluginy sítě Instagram 
Tato webová stránka používá sociální pluginy („pluginy“) sítě Instagram provozované společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Tyto pluginy jsou označeny logem sítě Instagram, například v podobě „fotoaparátu Instagram“. Když uživatel navštíví stránku na našem webu, která obsahuje takový plugin, naváže jeho prohlížeč přímé spojení se servery Instagramu. Obsah pluginu je Instagramem přenesen přímo do prohlížeče uživatele a vložen do webové stránky. Takto získává Instagram informaci o tom, že prohlížeč otevřel příslušnou stránku na našem webu, a to i v případě, že nemáte instagramový profil nebo nejste na Instagramu přihlášeni. Tuto informaci (včetně vaší IP adresy) předá prohlížeč serveru Instagramu v USA, který ji uloží. Je-li uživatel přihlášen na Instagramu, může Instagram jeho návštěvu na naší webové stránce přímo přiřadit jeho instagramovému profilu. Jakmile uživatel vstoupí do interakce s pluginy, například kliknutím na tlačítko „Instagram“, je tato informace taktéž předána serveru Instagramu, kde je následně uložena. Informace jsou kromě toho zveřejněny na instagramovém profilu uživatele a zobrazeny jeho kontaktům. Motel One nemá žádný vliv na množství údajů, které Instagram shromažďuje pomocí těchto pluginů. 

Informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů a jejich dalším zpracování a používání Instagramem, jakož i souvisejících právech a možnostech nastavení k ochraně soukromí jsou k nalezení v oznámení o ochraně osobních údajů Instagramu na adrese: https://help.instagram.com/155833707900388/ . Pokud si uživatel nepřeje, aby Instagram bezprostředně přiřadil údaje shromážděné prostřednictvím našeho webu jeho instagramovému profilu, musí se před vstupem na naši webovou stránku odhlásit z Instagramu. Uživatel může načítání pluginů Instagramu také zcela zabránit tím, že si do prohlížeče nainstaluje rozšíření, jako je např. „NoScript“ (http://noscript.net/). 

c.     Sociální pluginy sítě Pinterest 
Tato webová stránka obsahuje sociální pluginy („pluginy“) sítě Pinterest provozované společností Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA („Pinterest“). Pluginy lze rozpoznat podle nápisu „Pin it“ na bílém nebo červeném pozadí např. na tlačítkách. Když uživatel navštíví stránku na našem webu, která obsahuje takový plugin, naváže jeho prohlížeč přímé spojení se servery Pinterestu. Obsah pluginu je Pinterestem přenesen přímo do prohlížeče uživatele a vložen do webové stránky. Takto získává Pinterest informaci o tom, že prohlížeč otevřel příslušnou stránku na našem webu, a to i v případě, že uživatel nemá pinterestový profil nebo není na Pinterestu přihlášen. 
Tuto informaci (včetně IP adresy) předá prohlížeč serveru Pinterestu v USA, který ji uloží. Je-li uživatel přihlášen na Pinterestu, může Pinterest jeho návštěvu na naší webové stránce přímo přiřadit jeho pinterestovému profilu. Jakmile uživatel vstoupí do interakce s pluginy, například kliknutím na tlačítko „Pin it“, je tato informace taktéž předána serveru Pinterestu, kde je následně uložena. Informace jsou kromě toho zveřejněny na Pinterestu a zobrazeny kontaktům uživatele. Informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů a jejich dalším zpracování a používání Pinterestem, jakož i souvisejících právech a možnostech nastavení k ochraně soukromí najdete v oznámení o ochraně osobních údajů Pinterestu na adrese about.pinterest.com/de/privacy-policy. Pokud si uživatel nepřeje, aby Pinterest bezprostředně přiřadil údaje shromážděné prostřednictvím našeho webu jeho pinterestovému profilu, musí se před vstupem na naši webovou stránku odhlásit z Pinterestu. Uživatel může načítání pluginů Pinterestu také zcela zabránit tím, že si do prohlížeče nainstaluje rozšíření, jako je např. „NoScript“ (http://noscript.net/). 

d.    Tlačítka sociální sítě Twitter 
Uživatelé webové stránky mají dále možnost zveřejňovat příspěvky atp. na Twitteru. Poskytovatelem této služby a odpovídajícím způsobem nakonfigurovaného pluginu je společnost Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. Pomocí tlačítka „Tweet“ může uživatel sdílet blogové články na Twitteru. Tlačítko rovněž ukazuje počet tweetů ke konkrétnímu blogovému článku. 
Při vstupu na webovou stránku odebere prohlížeč uživatele kód tlačítka „Tweet“ přímo ze serveru společnosti Twitter a začlení ho do webové stránky. Motel One tak nemá žádný vliv na rozsah údajů shromažďovaných společností Twitter. Podle vlastních údajů (https://twitter.com/privacy) ukládá Twitter předaný obsah tweetu a příslušná metadata. Podle názoru provozovatele k nim patří: datum a čas tweetu, konkrétní, resp. zkrácená internetová adresa, na které se nachází tlačítko „Tweet“, a další technické údaje, jako je např. IP adresa, typ prohlížeče a operační systém. Twitter neuvádí, na jak dlouhou dobu jsou tyto informace uchovávány. Další informace od společnosti Twitter najdete zde (https://twitter.com/privacy). 
 
13.    Retargeting / zájmově orientovaná reklama 

a. Criteo
Tato webová stránka rovněž používá službu Criteo společnosti Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, 80538 Mnichov. Pomocí této služby je uživatelům, kteří již v minulosti naši webovou stránku navštívili a projevili zájem o naši nabídku, na této webové stránce a jiných internetových stránkách, které rovněž používají službu Criteo, zobrazována cílená reklama. Tato reklama je zobrazována na základě informací o návštěvě konkrétních internetových stránek, které jsou mimo jiné uloženy v cookies na počítači uživatele. Tyto textové soubory jsou následně zpracovávány při opakovaných návštěvách webové stránky za účelem cíleného doporučování produktů. Pro tento účel je v cookies uloženo náhodně vygenerované identifikační číslo. Ani toto číslo, ani informace o vašich návštěvách na internetových stránkách přitom nelze přiřadit vaší osobě. Tyto údaje v žádném případě neslouží k vaší identifikaci jako konkrétního uživatele naší webové stránky. 

Ukládání a používání informací službou Criteo můžete zabránit tím, že kliknete na následující odkaz (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie) a v kolonce „Opt-out“ přepnete tlačítko do polohy „ON“. Pokud zvolíte nastavení „ON“, uloží se do vašeho prohlížeče nový soubor cookie (tzv. opt-out cookie). Tento soubor cookie upozorňuje službu Criteo na to, že společnost Criteo nesmí o vašem uživatelském chování shromažďovat a zpracovávat žádné údaje. Tuto funkci můžete opět aktivovat tím, že přepnete tlačítko do polohy „OFF“. Mějte prosím na vědomí, že toto nastavení je nutné provést ve všech vámi používaných prohlížečích. Pokud ze svého prohlížeče odstraníte všechny cookies, bude vymazán i výše zmíněný opt-out cookie. 
 

b. Remarketing Google Ads
Používáme remarketing Google Ads společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Remarketing Google Ads slouží k zobrazování reklamy pro uživatele, kteří již navštívili naše webové stránky a online služby a projevili zájem o konkrétní nabídku. V rámci reklamní sítě Google může být pomocí této technologie na našich stránkách zobrazována cílená a zájmově orientovaná reklama. Remarketing Google Ads používá pro tuto analýzu soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu používání webových stránek. Právním základem zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili prostřednictvím cookie lišty. Soubory cookie umožňují identifikovat návštěvníky našich webových stránek, jakmile vstoupí na webové stránky v rámci reklamní sítě Google. V rámci reklamní sítě Google tak lze zobrazovat cílenou a zájmově orientovanou reklamu, jež se zakládá na webových stránkách reklamní sítě Google (které rovněž používají funkci remarketingu Google), které uživatel navštívil dříve. Zpracované osobní údaje (IP adresa, informace zprostředkované soubory cookie) jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Přenos dat je prováděn v souladu s čl. 44 a násl. GDPR. Se společností Google byly dohodnuty aktuální standardní smluvní doložky, které jsou k dispozici zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE (modul 2).  Shromažďované a zpracovávané informace o IP adrese, jakož i informace zprostředkované soubory cookie jsou obvykle vymazány po uplynutí 9–18 měsíců.

Pokud nechcete, aby se vám zobrazovala cílená, zájmově orientovaná reklama, můžete používání souborů cookie společností Google pro tyto účely deaktivovat pomocí tohoto odkazu: https://www.google.de/settings/ads.

Bližší informace najdete na: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/.


14.    Odkazy na jiné webové stránky
 
Tato webová stránka může příležitostně obsahovat interaktivní odkazy na internetové stránky třetích osob, za které Motel One nenese odpovědnost. Motel One nemá žádný vliv na obsah a podobu externích stránek, na něž je odkazováno, resp. stránek, na které se uživatelé dostanou prostřednictvím těchto odkazů. Za obsah a podobu těchto internetových stránek, jakož i dodržování pravidel o ochraně osobních údajů odpovídá poskytovatel konkrétní webové stránky. 
 
15.    Práva dotčených osob 

GDPR vám jako osobě dotčené zpracováním osobních údajů přiznává následující práva: 
•         Podle čl. 15 GDPR od nás můžete požadovat informace o osobních údajích, které o vás zpracováváme. Můžete si vyžádat zejména informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, existenci práva podat stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, předání do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, jakož i existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a příp. náležité informace o souvisejících podrobnostech. 
•         Podle čl. 16 GDPR od nás můžete požadovat bezodkladnou opravu nesprávných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které o vás shromažďujeme. 
•         Podle čl. 17 GDPR od nás můžete požadovat výmaz osobních údajů, které o vás shromažďujeme, pokud zpracování není nezbytné k uplatnění práva svobody projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků. 
•         Podle čl. 18 GDPR od nás můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud zpochybňujete jejich správnost, pokud je zpracování protiprávní, pokud údaje již nepotřebujeme a vy odmítnete jejich výmaz, protože je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Právo uvedené v čl. 18 GDPR máte i v případě, že jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR. 
•         Podle čl. 20 GDPR od nás můžete požadovat, abychom vám osobní údaje, které jste nám předali, poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo abychom tyto údaje předali jinému správci. 
•         Podle čl. 7 odst. 3 GDPR máte právo kdykoliv odvolat souhlas, který jste nám udělili. V důsledku toho nebudeme moci nadále pokračovat ve zpracování údajů založeném na tomto souhlasu. 
•         Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se v této věci můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště, na svém pracovišti nebo v sídle naší společnosti. 
 
16.    Právo vznést námitku 

Při zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu podle čl. 6. odst. 1 věty 1 písm. f) GDPR máte právo vznést v souladu s čl. 21 GDPR námitku proti zpracování osobních údajů, pokud pro to existují důvody vyplývající z vaší zvláštní situace nebo pokud je námitka namířena proti přímé reklamě. V případě přímé reklamy se na vás vztahuje všeobecné právo vznést námitku, které provádíme bez udání zvláštní situace. 
 
17.    Bezpečnost údajů a bezpečnostní opatření

Zavazujeme se k ochraně vašeho soukromí a důvěrnému zacházení s vašimi osobními údaji. Abychom předešli manipulaci, ztrátě nebo zneužití osobních údajů, které o vás shromažďujeme, uplatňujeme rozsáhlá technická a organizační bezpečnostní opatření, která pravidelně podrobujeme kontrole a přizpůsobujeme technologickému pokroku. Mezi tato opatření patří mimo jiné použití uznávaných šifrovacích procesů (SSL nebo TLS).
Upozorňujeme však na to, že se vzhledem ke struktuře internetu může stát, že pravidla ochrany osobních údajů a výše uvedená bezpečnostní opatření nebudou respektována jinými osobami nebo institucemi, za které neneseme odpovědnost. Zejména údaje poskytnuté v nezašifrované podobě, pokud byly např. zaslány e-mailem, mohou být přečteny třetími osobami. Z technického hlediska na to nemáme žádný vliv. Je povinností uživatele, aby poskytnuté údaje sám zabezpečil proti zneužití pomocí šifrování nebo jiné metody. 
 
18.    Změny

Motel One může kdykoliv bez předchozího oznámení změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů či obsah této webové stránky, resp. změnit či zakázat přístup na tuto webovou stránku. 
 
19.    Dotazy ohledně ochrany osobních údajů a kontakt 

Uživatel se může kdykoliv obrátit na Motel One, pokud mají být uložené údaje týkající se jeho osoby opraveny, zablokovány nebo vymazány. Kromě toho Motel One kdykoliv poskytne uživateli informace o tom, jaké osobní údaje byly uloženy, jaký je jejich původ, kdo je jejich příjemce a za jakým účelem byly uloženy. 
V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů se obraťte na: 

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 Mnichov 
Tel.: 089 / 665025-0
Fax: 089 / 665025-50
Web: www.motel-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com 
 


Číst dále