[Translate to Nederlands:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Informatie over gegevensbescherming

Informatie volgens art. 13 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor gasten en beOne-leden

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG) en conform alle andere relevante wetgeving.  Op deze website vindt u de volgende informatie over gegevensbescherming volgens art. 13 e.v. AVG 

I. Contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming
II. Informatie volgens art. 13 e.v. AVG voor gasten en zakelijke partners
III. Informatie volgens art. 13 e.v. AVG voor beOne-leden

I. Contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de gegevensbescherming kunt u onze functionaris gegevensbescherming bereiken via de volgende contactgegevens: 

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Hohenzollernring 54
D-50672 Keulen
E-mail: mail@kinast.eu 


II. Informatie volgens art. 13 e.v. AVG voor gasten en zakelijke partners

De volgende informatie over gegevensbescherming geldt voor de verwerkingsprocessen van gegevens door bedrijven van de Motel One Group voor de contractueel verplichte dienstverlening aan gasten en zakelijke partners. 

1. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking 
Uw zakelijke partner is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Een overzicht verantwoordelijke personen binnen de Motel One Group vindt u hier.
De contactgegevens van verantwoordelijke personen binnen de Motel One Group zijn:
Tel.: 0049 89-6650 2510
Fax: 0049 89-6650 2550
E-mail: privacy@motel-one.com

2. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

2.1. Uitvoering van de overeenkomst  
Motel One verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens voor de uitvoering van een bestaande zakelijke relatie met u, inclusief de communicatie die hiervoor nodig is, met name voor de uitvoering van de contractueel verplichte dienstverlening, de verwerking van betalingen en de financiële administratie. De verantwoordelijke persoon verwerkt persoonsgegevens op de basis van art. 6, lid 1, sub b, AVG.  Dit is geoorloofd, voor zover de verwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de contractant de betrokken persoon is of dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek zullen plaatsvinden.

2.2. Gerechtvaardigde belangen  
Verder verwerkt de verantwoordelijke persoon persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 sub. f AVG, voor zover dit nodig is voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde en voor zover de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene waarvoor bescherming van persoonsgegevens nodig is, niet zwaarder wegen. Dit geldt met name voor de verhindering en opheldering van strafbare feiten, voor processen voor het bedrijfsbeheer, de interne communicatie en andere administratieve doeleinden.  

2.3. Instemming  
Bovendien verwerkt de verantwoordelijke persoon persoonsgegevens op basis van art. 6 lid 1 sub. a AVG, voor zover de zakelijke partners hebben ingestemd met de verwerking van hun persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden. De vrijwillig verleende toestemming kan te allen tijde worden herroepen.  

2.4. Zakelijke verplichting   
Een wettelijke verplichting tot het verstrekken van persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub. c AVG kan voortvloeien uit wettelijke bepalingen die op ons van toepassing zijn, zoals belastingwetten, de meldingswet en andere publiekrechtelijke verplichtingen.   

3. Oorsprong van de gegevens  
In de regel ontvangen wij de persoonsgegevens van u of van zakelijke partners dienstverleners en opdrachtgevers met wie wij de gewenste overeenkomsten voor gegevensbescherming hebben gesloten.  In bepaalde omstandigheden worden uw persoonsgegevens op grond van wettelijke voorschriften ook elders verzameld.  Daartoe behoren in het bijzonder vragen over fiscale kwesties bij de bevoegde belastingdienst, als hier reden voor bestaat.  

4. Categorieën van te verwerken persoonsgegevens  
Tot de categorieën van te verwerken persoonsgegevens horen de volgende gegevens of categorieën van gegevens

Bij de boeking:  

 • Persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam,     toevoegingen bij de naam, geboortedatum, nationaliteit en nummer van paspoort of identiteitskaart);  
 • Aantal medereizigers, hun nationaliteit, paspoortnummers
 • Reden van het verblijf (zakelijk/privé)
 • Naam en adres van de werkgever
 • Contactgegevens (privé adres, telefoonnummer, e-mailadres), inloggegevens die worden gegenereerd door het gebruik van IT-systemen;
 • Bankgegevens;  
 • Financiële identificatiegegevens;  
 • Overnachtingen en de bijbehorende omzet  

Voor kwaliteitsmanagement, marketing, veiligheid en andere doeleinden:

 • Opname van telefoongesprekken voor kwaliteitsmanagement en scholingen
 • Videobestanden van bewakingscamera's die zijn opgesteld in openbare ruimten zoals gangen en lobby's in onze gebouwen  

5. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens  
Binnen het bedrijf van de verantwoordelijke persoon ontvangen alleen die personen en afdelingen uw persoonlijke informatie die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Onder bepaalde omstandigheden worden specifieke gegevens overgedragen aan alle aangesloten bedrijven, indien de gegevensverwerking centraal wordt uitgevoerd voor de aangesloten bedrijven. Om aan de contractuele en wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen maakt de verantwoordelijke persoon deels ook gebruik van verschillende dienstverleners met wie, afhankelijk van de situatie, eveneens een overeenkomst voor de verwerking van de opdracht conform art. 28, 29 AVG is afgesloten.
 

Bovendien kan de verantwoordelijke persoon uw persoonsgegevens overdragen aan andere ontvangers buiten de onderneming, voor zover dit noodzakelijk is om als verantwoordelijke instantie aan wettelijke verplichtingen te voldoen (bijv. meldingswet, belasting- en heffingswetgeving, enz.). Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:  

 • overheids- en gemeentelijke instanties  
 • belastingdienst, rechtbanken, banken (financiële instellingen die SEPA Credit Transfer uitvoeren);
 • instanties om spaarregelingen te kunnen uitbetalen;
 • bewindvoerder in geval van een faillissement van een privépersoon  

6. Bewaartermijn van de gegevens  
Na de beëindiging van een contractuele relatie worden persoonsgegevens bewaard zo lang de verantwoordelijke persoon daartoe wettelijk is verplicht, art. 17 AVG.  Dit is meestal het gevolg van wettelijke verplichtingen om bewijsmateriaal te verstrekken en dossiers bij te houden op grond van het handels- en belastingrecht. De bewaartermijnen zijn daarna maximaal tien jaar.  Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden bewaard voor de periode waarin claims tegen de verantwoordelijke persoon kunnen worden ingesteld. Na de beëindiging van het doel of het verstrijken van deze bewaartermijnen worden de gegevens routinematig volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

7. Rechten van betrokkenen  
Betrokken personen kunnen via het bovengenoemde adres informatie opvragen over de gegevens die over hun persoon worden bewaard. Bovendien kunnen zij onder bepaalde omstandigheden om correctie of verwijdering van de gegevens vragen. Daarnaast bestaat ook het recht om de verwerking van de gegevens te beperken en het recht om de verstrekte gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen.

Verder hebben zij het recht op herroeping als ze eerder hun instemming hebben gegeven.

Zij kunnen een klacht indienen bij de functionaris gegevensbescherming of een toezichthoudende autoriteit als zij van mening zijn dat de verwerking van de persoonsgegevens in strijd zijn met de bepalingen van de AVG.  

Volgens art. 21 lid 1 AVG kan de gegevensverwerking vanwege redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betrokken personen op het bovengenoemde adres worden herroepen.  De betrokken personen hebben het recht om zonder opgave van reden bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. Als de verantwoordelijke persoon gegevens verwerkt ter bescherming van gerechtvaardigde belangen, kunnen de betrokken personen, om redenen die uit hun specifieke situatie voortvloeien, bezwaar maken tegen deze verwerking. De verantwoordelijke persoon zal dan deze persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij  kan aantonen dat er voor de verwerking dwingende redenen voor bescherming van belangen bestaan die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken personen, of de verwerking is nodig voor de vaststelling, de uitoefening van rechtelijke claims of de verdediging of het verweer tegen deze claims. 

De betrokken personen kunnen een aanspraak op hun rechten indienen bij privacy@motel-one.de.  
 


Meer lezen

III. Informatie volgens art. 13 e.v. AVG voor beOne-leden

De volgende informatie over persoonsgegevens geldt in het bijzonder voor de verwerking van persoonsgegevens van leden van het beOne-membership-programma.

1. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking
Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 München 
Tel: 049 089 / 665025-0
Fax: 049 089 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com

2. Doelstelling en rechtsgrondslag van de gegevensverwerking
Motel One GmbH verwerkt persoonsgegevens om bij boekingen het beOne-membership-programma te kunnen uitvoeren. Bovendien worden uw persoonsgegevens verwerkt om regelmatig per e-mail, sms, WhatsApp of andere elektronische media informatie versturen over nieuwtjes, acties en aanbiedingen die verband houden met hotels en reizen. Daarnaast worden de persoonsgegevens ook gebruikt voor doelgerichte advertenties op onze websites en op social-media platforms. 
De verwerking vindt plaats op grond van uw instemming (zie ook hierboven) die u volgens art. 6 lid 1 sub. a ABG hebt verleend bij de aanmelding voor het beOne-membership-programma. Daarnaast is de verwerking ook nodig om te voldoen aan onze overeenkomst met u volgens het beOne Membership-programma krachtens art. 6 lid 1 sub. b AVG. Bovendien is de gegevensverwerking nodig voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 sub. f AVG. 

3. Categorieën van persoonsgegevens 
In de praktijk verwerken wij de persoonsgegevens die u hebt verstrekt bij de aanmelding voor het beOne-membership-programma. Daartoe behoren de volgende soorten gegevens: 
-    Titel
-    Aanhef
-    Achternaam
-    E-mailadres
-    Wachtwoord
-    Telefoonnummer
-    Straat en huisnummer
-    Postcode
-    Stad
-    Land
-    Geboortedatum

Daarnaast verzamelen en verwerken wij uw boekingsgegevens met betrekking tot eerdere boekingen bij Motel One hotels.

Via onze partner m3 connect, met wie wij samenwerken, bieden wij beOne-Members ook de mogelijkheid gebruik te maken van de 'beConnected' service. Hiertoe hoeft u maar een keer in te loggen met een eindapparaat (notebook, smartphone, tablet, etc.) bij de WiFi in het hotel om met het eindapparaat voortdurend (gedurende meerdere verblijven) toegang te hebben tot de WiFi. Via m3 connect wordt uw Mac-adres verwerkt en door ons aan uw beOne-account toegewezen.

4.    Ontvangers van de persoonsgegevens
De hierboven genoemde soorten persoonsgegevens worden voor de verwerking van boekingen doorgegeven aan de databanken van de verschillende bedrijven van de Motel One Group. Een overzicht van de bedrijven van de Motel One Group vindt u hier.
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

5.    Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen 
Bij de doorgifte van persoonsgegevens aan de nationale databanken vindt er ook een doorgifte plaats aan de nieuwe hotellocatie in New York, VS. Hiertoe zijn volgens art. 46 lid 2 sub. c AVG de huidige standaard EU contractclausules van 4 06. 2021 overeengekomen. De toegepaste standaard EU contractclausules kunt u hier inzien

6.    Bewaartermijn 
Uw persoonsgegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt. Dit is het geval als u uw beOne-profiel zelf wist.

De persoonsgegevens worden ook gewist als u de instemming voor verwerking herroept. De gegevens worden niet gewist als dit strijdig mocht zijn met wettelijke bewaartermijnen.
 
7.    Rechten van betrokkenen
Ook wat betreft de verwerking van persoonsgegevens voor het beOne-membership-programma kunt u aanspraak maken op de rechten van betrokken personen. 

De betrokken personen kunnen een aanspraak op hun rechten indienen bij privacy@motel-one.de.  


Meer lezen