Egg Chair im Motel One Wien-Staatsoper

Algemene voorwaarden

1. Geldigheidsgebied

Deze AVV gelden voor alle contracten betreffende de beschikbaarstelling van hotelkamers op huurbasis met het oog op accommodatie die tussen de firma Motel One Netherlands B.V.  (Motel One) als beherende vennootschap van de Motel One Hotels in Nederland met derden (gast) afgesloten worden en voor alle geleverde bijkomende diensten van Motel One (gastopnamecontract, contract betreffende de opname van gasten). 

 

2. Reserveringen

Met de doorvoering van een reservering biedt de gast de afsluiting van een gastopnamecontract aan. Bij een passende beschikbaarheid van de geboekte kamer ontvangt de gast van Motel One een reserveringsbevestiging. Door deze acceptatie van de door de gast gedane reservering komt een gastopnamecontract tussen Motel One en de gast tot stand.

Aanbiedingen van Motel One met betrekking tot beschikbare kamers zijn vrijblijvend en niet-bindend. Motel One kan naar eigen goeddunken de afsluiting van een gastopnamecontract van de hand wijzen.

Er bestaat geen aanspraak op gebruikmaking van de overnachtingsdienst in een bepaalde kamer. Motel One behoudt zich het recht voor, in de branche gebruikelijke beperkingen zoals minimale verblijfsduur, boekingsgaranties of aanbetalingen voor bepaalde data te definiëren.

 

3. Annuleringstermijnen

Van een gegarandeerde reservering is sprake wanneer de gast de betaling van de overnachtingsdienst door vermelding van een creditcardnummer bevestigt. Een gegarandeerde reservering kan tot 18 uur op de dag van aankomst vrij van kosten geannuleerd worden. Na 18 uur is een annulering uitgesloten en Motel One behoudt het recht op de afgesproken vergoeding na aftrek van eventuele bespaarde uitgaven. Hetzelfde geldt bij niet-verschijning van de gast (No Show). Bij meerdaagse gegarandeerde reserveringen worden bij niet-aankomst de volgende nachten vanaf/met inbegrip van de tweede nacht geannuleerd en maakt de gast geen aanspraak op de volgende nachten.

Eenvoudige reserveringen, d.w.z. reserveringen, waarvoor betaling door de gast nog niet gegarandeerd is, gelden telkens tot 18.00 uur op de dag van aankomst. Na 18 uur vervalt de reservering automatisch en vrij van kosten. Motel One is gerechtigd, de gereserveerde kamer aan iemand anders te verhuren.

 

4. Overnachtingsprijzen en overige prijzen

De op het moment van de afsluiting van het contract telkens door Motel One vermelde prijzen zijn van toepassing. De geldende prijzen zijn bruto totaalprijzen en omvatten alle wettelijke belastingen, tarieven en heffingen. Niet inbegrepen zijn lokale lasten die volgens het betreffende gemeentelijke recht door de gast zelf verschuldigd zijn, zoals bijvoorbeeld toeristenbelasting.

Voor het geval van een wijziging van tarieven van belastingen, kosten en heffingen en bij een effectieve inning van nieuwe, de partijen op het gegeven moment onbekende belastingen, tarieven en heffingen behoudt Motel One zich voor, de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Bij contracten met consumenten geldt dit alleen indien de periode tussen afsluiting van het contract (boekingsbevestiging) en contractaanpassing vier maanden overschrijdt.

 

5. Betalingsvoorwaarden

De prijs van de complete overnachtingsdienst dient door de gast altijd, uiterlijk bij aankomst in het hotel, bij voorbaat betaald te worden. Een compensatie van de gast is uitgesloten, tenzij de compensatie een onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vordering betreft. Geldige betalingsmiddelen zijn contant geld in euro, giropas, Master Card, Visa Card, Diners Card en American Express. Voor de afwikkeling van betalingen maken wij gebruik van de 3D-Secure 2.0 methode voor een veilige en betere authentificatiie van klanten. Bijkomende informatie over de gegevensverwerking bij betalingstransacties vindt u op https://www.motel-one.com/nl/gegevensbeschermingsbepalingen/.

 

6. Gebruiksmogelijkheden van gereserveerde kamers

Gereserveerde kamers staan de gast vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst en tot 12.00 uur op de dag van vertrek ter beschikking. Op aanvraag en afhankelijk van de beschikbaarheid kan een later vertrek (Late Check-out) met het hotel op voorhand overeengekomen worden. Stemt het hotel in met een Late-Check-out, dan is het hotel gerechtigd, voor de aanvullende gebruikmaking van de kamer 10,00 EUR per begonnen uur in rekening te brengen. Voor een vertrek dat na 15.00 uur plaatsvindt, wordt de volledige dagprijs van de kamer geïnd. Een contractueel recht op een Late-Check-out bestaat niet.

 

7. Doorverkoop

De doorverkoop/-verhuur en/of de verdere beschikbaarstelling van geboekte kamers is alleen mogelijk indien Motel One vooraf schriftelijk toestemming geeft. . Ook de cessie of verkoop van het recht tegenover Motel One is niet toelaatbaar. Motel One is in deze gevallen gerechtigd, de boeking te annuleren, in het bijzonder indien de gast bij de cessie/verkoop tegenover de derde onjuiste gegevens over de aard van de boeking of de betaling verstrekt heeft. Gebruikmaking van de hotelkamer voor een ander dan het accommodatiedoeleinde is uitdrukkelijk verboden.

 

8. Aansprakelijkheid van Motel One

Motel One is aansprakelijk voor de door haar te verantwoorden schade, voortvloeiende uit de schending van het leven, van het lichaam of van de gezondheid. Verder is Motel One aansprakelijk voor andere schade die aan een opzettelijke of grof nalatig plichtsverzuim vanwege Motel One te wijten is en tevens voor schade die uit een opzettelijke of nalatige schending van aan het betreffende contract gerelateerde plichten voortvloeit. Aan een plichtsverzuim vanwege Motel One staat dat van haar wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of agenten gelijk. Voor zover in deze AVV niet op een andere manier geregeld, zijn verder reikende schadeclaims uitgesloten.

Indien er zich problemen of gebreken bij de door Motel One te leveren diensten voordoen, zal Motel One bij kennis of na een klacht van de gast onverwijld de nodige inspanningen doen, voor een oplossing te zorgen. De gast is verplicht, in de mate, die van hem gevergd kan worden, ertoe bij te dragen, het probleem te verhelpen en mogelijke schade gering te houden. Voor het overige is de gast verplicht, Motel One tijdig op de mogelijkheid van het ontstaan van een buitengewoon aanzienlijke schade te wijzen.

Voor ingebrachte schade is Motel One aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Het recht vervalt indien de gast niet onverwijld na kennisneming van verlies, vernieling of beschadiging van de ingebrachte zaak tegenover Motel One aangifte doet. Voor zover de gast geld, waardepapieren en kostbaarheden met een waarde van meer dan EUR 800 of andere zaken met een waarde van meer dan EUR 3.500 in het hotel wenst in te brengen, vereist dit een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met Motel One.

Wordt de gast een parkeerplaats in de hotelgarage/-parking, ook tegen een vaste prijs, ter beschikking gesteld, dan komt daardoor geen bewaargevingsovereenkomst tot stand. Een bewakingsplicht vanwege Motel One bestaat niet. Motel One is aansprakelijk voor alle schade in het kader van de in deze alinea 8 vermelde regelingen. De gast is verplicht, schade zonder enig uitstel resp. klaarblijkelijke schade in ieder geval vóór het verlaten van het parkeerterrein te melden. Motel One is niet aansprakelijk voor schade, waarvoor alleen andere huurders of andere derden zich dienen te verantwoorden.

Alle claims tegenover Motel One verjaren in principe binnen één jaar, te rekenen vanaf het begin van de wettelijke verjaring. Dit geldt niet voor schadeclaims of andere claims voortvloeiende uit de schending van het leven, van het lichaam of van de gezondheid en/of op grond van een grof nalatig of opzettelijk plichtsverzuim vanwege Motel One.

 

9. Beëindiging van het gastopnamecontract

Motel One is gerechtigd, het gastopnamecontract om een gewichtige reden op te zeggen. Van een gewichtige reden is in het bijzonder sprake indien (i) overmacht of andere door Motel One niet te verantwoorden omstandigheden de nakoming van het contract onmogelijk maken, (ii) kamers of lokalen met schuld onder misleidend of verdraaid vermelden of verzwijgen van essentiële feiten geboekt worden; essentieel kan daarbij de identiteit van de gast, de solvabiliteit of het verblijfsdoeleinde zijn, (iii) Motel One door een gegronde aanleiding reden heeft om te veronderstellen dat de gebruikmaking van de dienst de vlotte handelsbedrijvigheden, de veiligheid of het aanzien van Motel One en van haar hotels in het openbaar in gevaar kan brengen, zonder dat dit aan het gezag da wel aan de organisatie van Motel One toe te schrijven is; (iv) het doel resp. de aanleiding van het verblijf in strijd met de wet is; of (v) ingeval van een doorverkoop/-verhuur en/of verdere beschikbaarstelling (afwijkend van alinea 7).

 

 

10. Waardebonnen

Een bij Motel One verkregen waardebon kan enkel en alleen voor overnachting in het op de waardebon vermeld hotel ingewisseld worden. Blijven er bij betalingen met de waardebon tegoeden over, dan blijven deze bestaan en kunnen ze voor verdere betalingen in het betreffende hotel benut worden. De geldigheidsduur van de waardebon bedraagt 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte. Waardebonnen kunnen niet teruggegeven worden, ze kunnen niet doorverkocht of overgedragen worden en zijn niet tegen contant geld inwisselbaar. De waardebonnen kunnen niet in het kader van online-betalingen gebruikt worden. De besteller van de waardebon is verantwoordelijk voor de vermelding van de correcte gegevens (in het bijzonder e-mailadres) aan welke de waardebon en de factuur verzonden dienen te worden.

Informatie over het herroepingsrecht: Verklaringen over waardebonnen kunnen binnen 14 dagen zonder vermelding van redenen in willekeurige vorm (brief, fax, e-mail) of, indien de waardebon vóór het verstrijken van de termijn afgestaan wordt, ook door terugzending van de waardebon herroepen worden. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekstvorm, maar niet vóór ontvangst van de waardebon bij de ontvanger. Voor het behoud van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping of van de waardebon. De herroeping dient gericht te worden aan Motel One GmbH, trefwoord: “Waardebon”, Tegernseer Landstraße 165, D-81539 München, fax: +49 89 665025 50 of per e-mail: giftcard@motel-one.com.

 

11. Meegebrachte spijzen en dranken

In de openbaar toegankelijke ruimtes is de consumptie van meegebrachte spijzen en dranken verboden. Het ontbijt kan alleen in de daarvoor voorziene lokalen van de openbaar toegankelijke ruimte (bar, lounge) genuttigd worden. Het meenemen van aangeboden ontbijtbestanddelen is niet mogelijk. Op de kamers is de bereiding van gerechten verboden.

 

12. Niet roken in het hotel

De Motel One Hotels in Nederland zijn voor niet-rokers bestemde hotels. Het is daarom verboden, zowel in de openbaar toegankelijke ruimtes als in de gastkamers te roken. Voor het geval van een inbreuk heeft Motel One het recht, van de gast als schadevergoeding voor de afzonderlijk te besteden reinigingskosten met inbegrip van eventuele inkomstendervingen voortvloeiende uit een hierdoor niet mogelijke verhuur van de kamer een bedrag ter grootte van EUR 50,00 te eisen. Dit schadevergoedingsbedrag kan hoger of lager bepaald worden indien Motel One een grotere of de gast een kleinere schade aantoont.

 

13. Huisdieren

Het meebrengen van een huisdier vereist de toestemming van Motel One. De gast is verplicht, de wens om een huisdier mee te brengen vooraf bekend te maken. Als Motel One met het meebrengen van het huisdier instemt, gebeurt dit op voorwaarde dat het huisdier onder permanent toezicht van de gast staat, vrij van ziektes is en ook voor het overige geen gevaar voor de hotelgasten en het hotelpersoneel vormt. Het meebrengen van het dier naar het ontbijt en naar de bar van het hotel is niet toegestaan. Voor het huisdier is een tarief van EUR 15,00 per nacht van toepassing. Een uitzondering vormen echter geleidehonden voor blinden en doven en andere vergelijkbare diensthonden. Deze mogen gratis en te allen tijde meegebracht worden.

 

14. Bijzondere betalings- en annuleringsvoorwaarden

Bij groepsboekingen van meer dan tien kamers, contingentcontracten of voor welbepaalde perioden gelden afzonderlijke betalings- en annuleringsvoorwaarden. Deze worden tijdens het boekingsproces en in de boekingsbevestiging vermeld of blijken uit de betreffende contracten.

 

15. Bescherming van de privacy

De bepalingen in het kader van de bescherming van de privacy kunnen ingekeken worden op:

https://www.motel-one.com/nl/gegevensbeschermingsbepalingen/

 

16. BeOne

De deelnamevoorwaarden voor het beOne Membership programma kunnen ingekeken worden op

https://www.motel-one.com/nl/services/be-one-loyaliteitsprogramma/deelnamevoorwaarden/

 

17. EU - Arbitragecommissie voor consumentenzaken

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform), deze kan worden geraadpleegd op https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Motel One neemt momenteel niet deel aan de alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures die hier worden aangeboden. Motel One is niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

 

18. Slotbepalingen

Wijzigingen van en aanvullingen op het gastopnamecontract of van/op de Algemene Verkoopvoorwaarden vereisen de tekstvorm. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen vanwege de gast zijn ongeldig.

Voor zover de gast handelaar, rechtspersoon van het publiekrecht of van een publiekrechtelijk speciaal vermogen is, is Amsterdam het rechtsgebied voor al de tussen de partijen uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen.

Nederlandse recht is van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Motel One Netherlands B.V. I Europaboulevard 23 I 1079PC Amsterdam | info@motel-one.com

 


Meer lezen