Egg Chair im Motel One Wien-Staatsoper

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle horecaovereenkomsten die worden gesloten tussen Motel One Germany Betriebs GmbH (Motel One) als werkmaatschappij van de Motel One-hotels in Duitsland met derden (gasten), en voor alle verdere geleverde diensten en leveringen van Motel One.

2. Reserveringen/doorverkoop

Door het aannemen van een reservering van een klant is een horecaovereenkomst tot stand gekomen. Deze overeenkomst, in de vorm van een reservering van bestelde kamers, is voor beide contractpartners bindend. De reservering van bestelde, maar nog niet betaalde kamers geld altijd tot 18.00 uur op de dag van aankomst. Er is geen recht op het gebruikmaken van de overnachtingsservice in een bepaalde kamer. Motel One behoudt zich het recht voor na afloop van de reservering de gereserveerde kamer aan een ander te verhuren. De gast ontvangt van Motel One een bindend boekings- of reserveringsnummer en op nadrukkelijk verzoek ook een schriftelijke reserveringsbevestiging. Motel One behoudt zich het recht voor om voor bepaalde data restricties te bepalen die in de branche gangbaar zijn, zoals minimale verblijfsduur, boekingsgaranties of aanbetalingen.
De doorverkoop/-verhuur en/of het doorgeven van geboekte kamers is verboden. Met name het doorgeven van kamers en/of kamerquota aan derden tegen hogere prijzen dan de daadwerkelijke kamerprijzen is niet toegestaan. Ook het afstand doen of het verkopen van de aanspraken jegens Motel One is niet toegestaan. Motel One is in dergelijke gevallen gerechtigd de reservering te annuleren, in het bijzonder wanneer de gast bij afstand doen/verkoop tegenover derden onjuiste beweringen heeft gedaan omtrent de aard van de reservering of de betaling. Het gebruik van de hotelkamer voor een ander doel dan verblijf is uitdrukkelijk verboden.

3. Gegarandeerde reserveringen, annuleringstermijnen

Niet-gegarandeerde reserveringen vervallen na 18.00 uur op de aankomstdag. Deze hoeven niet geannuleerd te worden. Er is sprake van een gegarandeerde reservering wanneer de gast de overnachtingsservice bevestigt door middel van een creditcardnummer en de bestelde kamer(s) niet voor 18.00 uur op de aankomstdag annuleert. Bij het niet verschijnen (no-show) van een gast, wordt het volledige bedrag van het gereserveerde verblijf in rekening gebracht, verminderd met de eventueel bespaarde uitgaven. Voor reserveringen in het kader van een quotumovereenkomst of voor een reservering van meer dan vijf kamers per nacht gelden de in deze overeenkomsten overeengekomen annuleringstermijnen en overige afspraken. Voor reserveringen tijdens evenementen en beurzen geldt een annuleringstermijn van 14 dagen voor aankomst (18.00 uur). Annuleringen kunnen ook onder vermelding van het reserveringsnummer worden doorgevoerd.

4. Vooruitbetaling van de overnachtingsprijs

De prijs van de volledige gereserveerde overnachtingsservice moet altijd vooruit worden betaald door de gast, uiterlijk bij aankomst in het hotel.

5. Belasting/provisies/heffingen

De geldende prijzen zijn bruto-totaalprijzen en zijn inclusief alle wettelijke belastingen, provisies en heffingen. In het geval dat belasting-, provisie- of heffingstarieven worden gewijzigd of daadwerkelijk nieuwe, de partijen voorheen onbekende belastingen, provisies of heffingen worden geïnd, behoudt Motel One Germany Betriebs GmbH zich het recht voor de prijzen overeenkomstig aan te passen.

6. Betaalmiddelen/services en diensten op rekening met betaling achteraf

Geldige betaalmiddelen zijn contant geld in euro's, EC-bankpas, Master Card, Visa Card, Diners Card en American Express in euro's. Het verlenen van services/diensten op rekening met betaling achteraf is niet mogelijk.

7. Gebruiksmogelijkheden van gereserveerde kamers

Op de dag van aankomst staan gereserveerde kamers vanaf 15:00 uur ter beschikking van de gast tot 12:00 uur op de dag van vertrek. Afhankelijk van beschikbaarheid, kan erop verzoek vooraf een later tijdstip voor het vertrek (late check-out) worden afgesproken met het hotel. Indien het hotel akkoord gaat met een late check-out, heeft het hotel het recht een bedrag van 10,00 euro/CHF 20.00/GBP 10.00 per gestart uur in rekening te brengen voor het gebruik van de kamer. Voor vertrek na 15:00 uur wordt de volledige dagprijs voor de kamer in rekening gebracht. Er bestaat geen contractueel recht op een late check-out.

8. Aansprakelijkheid van Motel One

Motel One is aansprakelijk voor de aan Motel One toerekenbare schade die het gevolg is van beschadiging van een leven, het lichaam of de gezondheid. Daarnaast is Motel One aansprakelijk voor overige schade die voortvloeit uit opzettelijk gedrag of grove nalatigheid van Motel One en voor schade die voortvloeit uit een opzettelijke of door nalatigheid ontstane schending van contractuele verplichtingen. Bij plichtsverzuim is Motel One aansprakelijk voor zijn wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers of plaatsvervangers. Verdere rechten op schadevergoeding zijn uitgesloten, voor zover in deze algemene voorwaarden niet anderszins bepaald.

Bij storingen of gebreken aan de dienstverlening van Motel One, zal Motel One bij kennisname hiervan of na een directe klacht van gasten zich inspannen voor oplossingen te zorgen. De gast is verplicht, voor zover redelijkerwijs kan worden verlangd, bij te dragen aan de oplossing van de kwestie en eventuele schade zo gering mogelijk te houden. Voor het overige is de gast verplicht Motel One tijdig te attenderen op de mogelijkheid van het ontstaan van een buitengewoon grote schade.

 

Voor meegebrachte goederen is Motel One aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen (verg. §§ 701 ff. BWB). Waarbij de aansprakelijkheid is begrensd tot het honderdvoudige van de kamerprijs (van 600 euro tot maximaal 3.500 euro) en voor geld, waardepapieren en kostbaarheden tot een bedrag van 800 euro. De aanspraak vervalt wanneer de gast niet onmiddellijk na kennisname van het verlies, de vernietiging of beschadiging van de meegebrachte goederen Motel One hiervan in kennis stelt (§ 703 BWB). Voor onbeperkte aansprakelijkheid gelden de wettelijke bepalingen.


Wanneer aan de gast een parkeerplaats in de hotelgarage of op het parkeerterrein van het hotel, ook tegen betaling, ter beschikking wordt gesteld, dan komt hierdoor geen bewaringsovereenkomst tot stand. Motel One heeft geen surveillance-/bewakingsplicht. Motel One is aansprakelijk voor alle schade in het kader van de in paragraaf 1 genoemde voorwaarden. De gast is verplicht een schade onmiddellijk aan te geven, en duidelijke schades in elk geval voor het verlaten van de parkeerfaciliteit. Motel One is niet aansprakelijk voor schade die enkel te wijten is aan andere huurders of overige derden.

9. Waardebonnen    

Een waardebon kan alleen worden ingewisseld voor diensten van het betreffende hotel dat op de waardebon is vermeld. Wanneer bij betaling met een waardebon een tegoed resteert, dan blijft dit bestaan en kan dit worden gebruikt voor verdere betalingen in het betreffende hotel. De geldigheidsduur van de waardebon bedraagt 3 jaar na afgifte. Waardebonnen kunnen niet worden teruggegeven, ze mogen niet worden doorverkocht, zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten. De waardebonnen kunnen niet worden gebruikt voor het doen van online betalingen. De besteller van de waardebon is verantwoordelijk voor het aangeven van de juiste gegevens (met name het e-mailadres), voor het verzenden van de waardebon en de rekening.
Herroepingsclausule: Verklaringen wat betreft waardebonnen kunnen binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden in willekeurige vorm (brief, fax, e-mail) worden herroepen, of kunnen wanneer de waardebon voor afloop van de termijn wordt overgedragen, ook door het retourneren van de waardebon worden herroepen. De termijn gaat in na ontvangst van deze clausule in tekstvorm, echter niet voor ontvangst van de waardebon door de ontvanger. Ter inachtneming van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping/annulering of waardebon. De herroeping/annulering moet worden geadresseerd aan Motel One GmbH, onder vermelding van: Waardebon, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Fax: +49 89 665025 50 of per e-mail: giftcard@motel-one.com.

10. Meegebrachte spijzen en dranken

Het is verboden meegebrachte spijzen en dranken te nuttigen in de openbare ruimten. Het ontbijt kan alleen worden genuttigd in de daarvoor bedoelde ruimten van het openbare gedeelte (bar, lounge). Het meenemen van aangeboden bestanddelen van het ontbijt is niet mogelijk. Het is verboden gerechten te bereiden op de kamers.

11. Niet roken in het hotel

De Motel One-hotels in Duitsland zijn niet-rokershotels. Het is daarom verboden om zowel in de openbare ruimten als op de kamers te roken. In het geval van een overtreding heeft Motel One het recht van de gast te eisen dat deze als schadevergoeding voor de ontstane reinigingskosten inclusief een eventuele omzetderving door het niet kunnen verhuren van de kamer een bedrag betaalt ter hoogte van 50,00 euro. Het bedrag van deze schadevergoeding kan hoger of lager uitvallen, wanneer Motel One een hoger schadebedrag of de gast een lager schadebedrag kan aantonen.

12. Huisdieren

Het meebrengen van een huisdier moet worden goedgekeurd door Motel One. De gast is verplicht om de wens om een huisdier mee te nemen vooraf kenbaar te maken. Wanneer Motel One akkoord gaat met het meebrengen van een huisdier, dan is dit onder voorwaarde dat het huisdier voortdurend onder toezicht staat van de gast en vrij is van ziektes en tevens op geen enkele andere wijze een gevaar vormt voor de hotelgasten en het hotelpersoneel. Het meenemen van een dier naar het ontbijt en naar de bar van Motel One is niet toegestaan. Voor het huisdier worden kosten in rekening gebracht ter hoogte van 5,00 euro per nacht. Een uitzondering hierop vormen geleidehonden en andere assistentiehonden. Deze mogen kosteloos en te allen tijde worden meegenomen. 

13. Groepsreserveringen

Voor reserveringen vanaf elf kamers kunnen alleen gegarandeerde reserveringen worden gemaakt met een passende vooruitbetaling. Aanvullend gelden hier de afzonderlijke bepalingen van de overeenkomsten van de betreffende hotels.

14. Slotbepalingen

Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst of de algemene voorwaarden moeten in tekstvorm plaatsvinden. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de gast zijn ongeldig.

Bevoegde rechterlijke instantie is München voor alle geschillen tussen de partijen die in de overeenkomst zijn genoemd, voor zover de contractpartner van de Motel One-hotels handelaar, wederverkoper, een publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijke instelling is.