[Translate to Nederlands:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Gebruikersovereenkomst voor de webpagina

www.motel-one.com, www.the-cloud-one.com en de Motel One App

I) Doel en toepassingsgebied

 

De webpagina en de App worden uitgegeven door Motel One GmbH ("MO"), waarvan de informatie te vinden is in het impressum. Deze algemene gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") leggen het juridische kader vast voor de toegang tot en het gebruik van de webpagina www.motel-one.com en www.the-cloud-one.com (afzonderlijk "webpagina", gezamenlijk "webpagina") en de Motel One App ("App").

 

Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u ze gebruikt. Door de webpagina/App te bezoeken of te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden kunnen ten allen tijde worden gewijzigd. U wordt van eventuele wijzigingen op de hoogte gesteld door aparte kennisgevingen op de webpagina/app.

 

Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u zich te onthouden van toegang tot of gebruik van de webpagina/App.

 

II) Toepassingen aangeboden op de Website en de App

 

Via de webpagina en App kunt u onder meer uw toekomstige en vroegere reserveringen raadplegen, kamers in een van onze hotels boeken, vouchers kopen, solliciteren naar onze vacatures en in het algemeen via een online toegangspunt kennismaken met ons bedrijf en ons aanbod.  Op alle aanbiedingen, reserveringsvoorwaarden en contracten met betrekking tot een bepaald hotel zijn de toepasselijke Algemene Voorwaarden ("AV") van toepassing, die kunnen worden geraadpleegd via de volgende link: www.motel-one.com/de/agb/.  In geval van strijdigheid of onduidelijkheid tussen de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en de bepalingen van de toepasselijke AV, prevaleren de bepalingen van de AV.

 

U kunt zich ook inschrijven voor ons beOne loyaliteitsprogramma en uw beOne profiel beheren via de webpagina en de app. De basis van een lidmaatschap zijn de voorwaarden van het beOne lidmaatschapsprogramma. In geval van strijdigheid of onduidelijkheid tussen de bepalingen van deze voorwaarden en de deelnamevoorwaarden van het beOne lidmaatschaps programma, gaan de deelnamevoorwaarden van het beOne lidmaatschaps programma voor.

 

III) Registratie

 

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de webpagina/App of bepaalde Applicaties kan het nodig zijn dat u zich registreert bij de webpagina/App en/of de betreffende Applicaties.

 

Wachtwoorden kunnen nodig zijn om de set-up van uw account te voltooien of om toegang te krijgen tot bepaalde applicaties van de webpagina/App. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord en wordt geacht elke toegang tot de webpagina/App waarvoor u dat wachtwoord moet invoeren, te hebben veroorzaakt.

 

IV) Gegevensbescherming

 

Informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken kunt u vinden in ons beleid inzake gegevensbescherming, dat u kunt vinden via de volgende link: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/.

 

V) Uw rechten

 

MO verleent u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, royaltyvrije licentie voor toegang tot en gebruik van de webpagina/App en de inhoud ervan in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

 

U mag niet:

 

1) de webpagina/App en/of de inhoud ervan of een deel ervan reproduceren, weergeven, extraheren, aanpassen en/of vertalen;

2) de webpagina/App en/of de inhoud ervan of een deel ervan direct of indirect aan derden ter beschikking stellen;

3) de gehele of gedeeltelijke inhoud van de webpagina/App of enig deel daarvan in enig formaat of medium extraheren of hergebruiken;

4) proberen de HTML-code van onze webdiensten of enig deel daarvan te ontcijferen, decompileren, demonteren, verwijderen of Reverse Engineering uit te voeren;

5) beveiligings- of toegangsbeperkende maatregelen te omzeilen die van toepassing zijn op de webpagina/App en/of de inhoud daarvan of enig deel daarvan;

6) handelingen te verrichten die een onredelijke of onaanvaardbare belasting vormen voor de webservice-infrastructuur van MO. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verzenden van "spam" of "junk" e-mails;

7) toegang verkrijgen of trachten te verkrijgen tot onze informatietechnologiesystemen, netwerken, bestanden, gegevens of gebruikersaccounts;

8) het gebruik of de werking van de webpagina/App benadelen, verstoren, uitschakelen of beschadigen door het gebruik van programma's, scripts, virussen, Trojaanse paarden of andere soortgelijke verstorende mechanismen; en

9) robots of andere geautomatiseerde apparaten te gebruiken om de webpagina/App te doorzoeken of te controleren.

 

Elk gebruik van de webpagina/App en/of de inhoud ervan of een deel ervan dat in strijd is met het voorgaande, met inbegrip van maar niet beperkt tot commerciële doeleinden, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van MO.

 

Het is u verder verboden de webpagina/App en/of de inhoud ervan of een deel ervan te gebruiken op een onwettige, frauduleuze, onaanvaardbare of ongepaste manier. Als u onze website op een ongeoorloofde manier gebruikt, behouden wij ons het recht voor om uw recht om onze website te gebruiken zonder kennisgeving in te trekken.

 

VI) Intellectuele eigendom

 

Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de webpagina/App, de inhoud, functies, grafische voorstellingen, database, gegevens en in het algemeen alle informatie die deze bevat, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle handelsmerken, auteursrechten, logo's, handelsnamen, illustraties, afbeeldingen en ontwerpen, zijn enig en exclusief eigendom van MO en/of haar licentiegevers.

 

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is strikt verboden.

 

VII) Door gebruikers geproduceerde inhoud

 

De webpagina/App bevatten door gebruikers gegenereerde inhoud (User Generated Content, "UGC"). De UGC kan oder meer posts op sociale media en hotelbeoordelingen bevatten. MO is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de UGC, noch voor de meningen die in deze UGC worden geuit.

 

VIII) Aansprakelijkheid

 

MO doet alle redelijke inspanningen om de webpagina/App steeds beschikbaar te maken, maar kan niet garanderen dat de webpagina/App steeds beschikbaar of foutloos zal zijn.

 

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de webpagina/App (of een deel daarvan) op elk moment tijdelijk of permanent op te schorten met of zonder kennisgeving en om wijzigingen aan te brengen aan de webpagina/App. U stemt ermee in dat MO niet aansprakelijk is jegens u voor een dergelijke onderbreking of wijziging.

 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, worden de webpagina/App en de inhoud ervan geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar". MO garandeert niet dat de webpagina/App en de inhoud ervan vrij zijn van gebreken en fouten of accuraat, actueel of betrouwbaar zijn.

 

Hoewel MO redelijke maatregelen neemt om de introductie van virussen of malware te voorkomen, kunnen we niet garanderen dat de webpagina/App of de inhoud die ervan kan worden gedownload vrij zijn van dergelijke destructieve software. MO is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel veroorzaakt door dergelijke software.

 

Uitgesloten van deze beperking van aansprakelijkheid zijn aansprakelijkheid voor opzet, grove nalatigheid en schending van kardinale verplichtingen.

 

U bent aansprakelijk voor alle verliezen, uitgaven, schade en kosten die MO oploopt als gevolg van uw verwijtbare schending van deze Gebruiksvoorwaarden en stemt ermee in MO te vrijwaren van alle vorderingen van derden met betrekking daartoe.

 

IX) Links naar webpagina/aanbiedingen van derden

 

De webpagina/App kunnen hyperlinks bevatten die de gebruiker doorverwijzen naar webpagina of aanbiedingen van derden. Deze webpagina en aanbiedingen zijn uitsluitend ter informatie. MO is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze webpagina of aanbiedingen van derden, hun veiligheid, of de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van hun inhoud. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, onderschrijven wij deze webpagina of aanbiedingen van derden of hun inhoud niet.

 

X) Scheidbaarheid, niet-ontheffing

 

Indien (een) bepaling(en) van deze Gebruiksvoorwaarden (geheel of gedeeltelijk) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is (zijn), zal die bepaling worden verwijderd en geschrapt en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Uw verzuim om een recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, of het verzuim van MO om een recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

 

XI) Toepasselijk recht, jurisdictie

 

Deze Gebruiksvoorwaarden richten zich naar het Duitse recht. De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is München.