[Translate to Nederlands:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Gegevensbeschermingsbepalingen

voor de website motel-one.com en de Motel One app

Wij verheugen ons over uw belangstelling voor onze website motel-one.com (onderstaand “website”) en voor onze toepassingssoftware voor mobiele eindapparatuur, de Motel One app, (onderstaand “app”). De website en de app worden door de firma Motel One GmbH (onderstaand “Motel One” genaamd) geëxploiteerd en bieden u als gebruiker (onderstaand “gebruiker”) de mogelijkheid, naar onze kameraanbiedingen en de verschillende locaties van onze hotels te informeren, bij belangstelling en beschikbaarheid te boeken en ons bij aanvragen te contacteren.
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en houden ons aan de regels van de wetten betreffende de bescherming van persoonsgegevens en andere voor de gegevensbescherming relevante verplichtingen.

Onderstaand zouden wij u als gebruiker van onze website resp. van onze app over de omgang met uw gegevens willen informeren en u een overzicht van de door ons getroffen maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens willen verschaffen.
Mogelijk gegeven toestemmingen kunt u te allen tijde met geldigheid voor de toekomst herroepen. Gelieve u tot ons te richten indien u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons hebt (contact onder punt 11).

1       Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

(1)   Het gebruik van onze website is voor iedere gebruiker zonder inschrijving mogelijk.
(2)   Bij elke gebruikmaking van de website resp. van de app door een gebruiker en bij elke opvraging van een bestand worden er toegangsgegevens over deze verrichting op onze server opgeslagen. Dit zijn:

  • Browsertype/-versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL (de voordien bezochte site)
  • Host-naam van de betreffende computer (IP-adres)
  • Tijdstip en datum van de serveraanvraag
  • Overgedragen gegevenshoeveelheid en toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden etc.)

Uit deze gegevens worden er gepseudonimiseerd interne statistieken gegenereerd die ons helpen, het gebruik van de website te analyseren, fouten te verhelpen en onze diensten te verbeteren. Een daarboven uitgaand, persoonsgebonden gebruik vindt niet plaats. In het bijzonder wordt geen verzameling van deze gegevens met andere gegevensbronnen doorgevoerd. Deze gegevens worden na de statistische analyse automatisch gewist. U kunt het gebruik van uw gepseudonimiseerde gegevens voor statistische doeleinden verhinderen doordat u de opslag van cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhindert (in dit verband verwijzen wij naar punt 6).
(3)   Bovendien registreert en gebruikt Motel One in principe uitsluitend persoonsgegevens die de gebruiker bij het gebruik van de website of van de app overmaakt, zo bijvoorbeeld bij een boeking van een kamer, de registratie resp. de login voor het BE ONE Membership programma of van een aanvraag via het contactformulier op de website. Persoonsgegevens van de gebruiker worden voor de afhandeling van een contract verzameld, gebruikt en opgeslagen. “Persoonsgegevens” zijn gegevens die informatie over uw persoonlijke of zakelijke omstandigheden omvatten (bv. naam, adres geboortedatum, e-mailadres, gegevens over rekeningnummers of creditcards).
(4)   Bij een reservering en/of boeking dienen de volledige naam, het adres, het e-mailadres en ook de data van aankomst en vertrek aangegeven te worden. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de afhandeling van de boeking. Bovendien zijn eventueel nog andere gegevens, zoals bijvoorbeeld telefoonnummer, firma, sofinummer, rekeningnummer of gegevens over creditcards, noodzakelijk.
(5)   Personen jonger dan 18 jaar mogen zonder de toestemming van de ouders of verantwoordelijke opvoeders geen persoonsgegevens aan ons overmaken. Wij vragen geen persoonsgegevens van kinderen en jongeren, verzamelen deze niet en geven ze niet aan derden door.
(6)   De persoonsgegevens worden vertrouwelijk en met inachtneming van de wettelijke gegevensbeschermingsbepalingen behandeld. De gegevens worden niet zonder de toestemming van de gebruiker aan derden doorgegeven, tenzij dit voor de uitvoering van de bestellingen, voor de afhandeling van de betaling of voor de behandeling van aanvragen noodzakelijk of volgens de wettelijke bepalingen toelaatbaar is. Bijkomende details met betrekking tot de overmaking van gegevens aan derden vindt u onder punt 4 “Doorgeven van persoonsgegevens aan derden”.
(7)   Basis- en gebruiksgegevens worden bovendien door Motel One in het kader van § 14, § 15 Duitse telecommunicatiewet (TMG) resp. van § 28 Duitse wet op de bescherming van de privacy (BDSG) verzameld, verwerkt en gebruikt.

2       E-mail-nieuwsbrief

2.1       Toestemming
Met de inschrijving voor de nieuwsbrief heeft de gebruiker er zich akkoord mee verklaard, regelmatig per e-mail een nieuwsbrief met informatie over nieuwigheden, acties en aanbiedingen van Motel One (alsook inzendingen rond het thema “Hotel, reizen en overnachten”) te krijgen. De persoonsgegevens die Motel One voor de verzending van de nieuwsbrief verwerkt, worden aan derden doorgegeven voor zover dit voor de verzending van de nieuwsbrief noodzakelijk of volgens de wettelijke bepalingen toelaatbaar is. Deze toestemming voor het gebruik van het e-mailadres kan te allen tijde met geldigheid voor de toekomst herroepen worden (marketing@motel-one.com). Bovendien bestaat de mogelijkheid, de verdere ontvangst van de nieuwsbrief via een afzonderlijke link direct op het einde van elke nieuwsbrief af te bestellen.
De onderstaande akkoordverklaring hebt u tegenover ons als gebruiker bij bestelling van de nieuwsbrief uitdrukkelijk gegeven en wij hebben deze geprotocolleerd:
“Ik wens de gratis Motel One nieuwsbrief te bestellen en regelmatig over nieuwigheden, acties en aanbiedingen van Motel One rond het thema “Hotel en reizen” geïnformeerd te worden. Mijn e-mailadres wordt uitsluitend in het kader van de wettelijke bepalingen aan derden doorgegeven. Mijn toestemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief kan ik te allen tijde met geldigheid voor de toekomst herroepen. (LINK)”
2.2       Bestaande klanten
Voor zover de gebruiker zich op de website of via de app bij Motel One geregistreerd en/of via de website of de app hotelkamers geboekt heeft, ontvangt hij als zogenaamde “bestaande klant” automatisch een e-mail met een beoordelingsformulier volgend op een verblijf in één van onze hotels en tevens onze regelmatige nieuwsbrief over nieuwigheden, acties en aanbiedingen van Motel One.
De gebruiker kan tegen het gebruik van zijn e-mailadres voor de ontvangst van de beoordelingsmail en van de nieuwsbrief te allen tijde met geldigheid voor de toekomst bezwaar maken. Hiervoor bestaat de mogelijkheid, zich via een afzonderlijke link op het einde van de betreffende nieuwsbrief of per e-mail aan marketing@motel-one.com uit te schrijven.

3       Behandeling en schrapping

(1)   Motel One kan op eigen initiatief of op verzoek van de gebruiker onvolledige, verkeerde of verouderde persoonsgegevens, die door Motel One in verband met de exploitatie van deze website opgeslagen worden, vervolledigen, corrigeren of schrappen.
(2)   Motel One wist in het kader van de wettelijke bepalingen persoonsgegevens onmiddellijk op vraag van de gerechtigde, voor zover dit niet met dwingende wettelijke bewaarplichten in strijd is. 

4       Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

(1)   De persoonsgegevens van de gebruiker worden vertrouwelijk behandeld en in principe alleen dan aan externe dienstenleveranciers doorgegeven, voor zover dit voor de nakoming van een contract en de behandeling van aanvragen noodzakelijk is. De externe dienstenleveranciers zijn verplicht, de gegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen en mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken voor zover dit voor de vervulling van hun taak noodzakelijk is.
(2)   Dit geldt in het bijzonder ook voor een eventuele afhandeling van een betaling via externe dienstenleveranciers en voor de gegevensuitwisseling voor informatie over de solventie met het oog op een kredietonderzoek bij rechtmatig belang of bij een niet-contractuele handelwijze. Met de bescherming verdienende belangen van de gebruiker wordt volgens de wettelijke bepalingen rekening gehouden.
(3)   Voor het overige worden persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven indien de gebruiker vooraf uitdrukkelijk zijn toestemming hiervoor gegeven heeft of als dit voor de vervolging van strafbare feiten noodzakelijk is. Een overmaking aan autoriteiten of staatsinstellingen, die recht op informatie hebben, vindt uitsluitend plaats indien er een wettelijke informatieplicht bestaat of als dit door een rechter beslist wordt. Met uw bescherming verdienende belangen wordt in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsbepalingen rekening gehouden. Eventueel kunnen wij op grond van wettelijke voorschriften verplicht zijn, uw gegevens tegenover derden kenbaar te maken. Aan dergelijke verzoeken geven wij uitsluitend gevolg, voor zover dit noodzakelijk is, in het kader van de wettelijke verplichtingen.
(4)   Een eventueel door uw gegeven toestemming voor het doorgeven van de gegevens kan te allen tijde en zonder vermelding van redenen tegenover ons herroepen worden (contact punt 11).

5       Bescherming van de gegevens

De bescherming van persoonsgegevens is bij Motel One een belangrijk bedrijfsprincipe. Dit wordt o.a. door scholingen, een externe verantwoordelijke voor de gegevensbescherming en de schriftelijke verplichting van alle medewerkers en externe dienstenleveranciers tot geheimhouding van gegevens en nakoming van gegevensbeschermingsrechtelijke verplichtingen gerealiseerd.
Alle technische en organisatorische, fysieke en logische voorzieningen en maatregelen op het gebied van de gegevensbescherming, IT- en informatieveiligheid dienen ter bescherming tegen beschadigingen, vernieling en ongewettigde toegang tot opgeslagen gegevens en om de doelstellingen van de bescherming, met name vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit, te realiseren.
De persoonsgegevens worden veiligheidshalve door gebruikmaking van een gecodeerde “Secure Socket Layer” (SSL-) verbinding (herkenbaar aan het begin van het internetadres met “https://” bovenaan in de adresregel van de internetbrowser) verzameld. 

6       Gebruik van cookies

Motel One maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, m.a.w. tekstbestanden, of zogenaamde “Web Beacons”, d.w.z. grafische bestanden die op de displayapparatuur van de gebruiker opgeslagen worden. Daarbij gaat het om technologieën, met wier hulp bepaalde, voor een specifieke gebruiker geldende instellingen en technische informatie, waarmee de gebruiker geïdentificeerd kan worden, verzameld kunnen worden. Deze informatie toont, wanneer en hoe gebruikers van de website gebruik maken en maken het mogelijk, deze doorlopend te verbeteren. Het gebruik van cookies biedt de gebruiker het voordeel dat hij bij het invullen van formulieren van de website niet altijd opnieuw zijn persoonsgegevens moet invoeren. Het gebruik van cookies is een gebruikelijke en op tal van websites gangbare praktijk. Cookies worden op de displayapparatuur van de gebruiker en niet op de website opgeslagen.
Motel One maakt uitsluitend gebruik van cookies om informatie op het geheugen van de displayapparatuur van de gebruiker te lezen die door een cookie van deze site daar opgeslagen werd. Doordat de gebruiker van de website gebruik maakt, zonder passende instellingen in zijn browser door te voeren, gaat hij akkoord met het gebruik van cookies, zoals dit in deze gegevensbeschermingsbepalingen geschetst wordt. Indien de gebruiker geen opslag van cookies op zijn displayapparatuur wenst, een opgeslagen cookie wenst te wissen of van de opslag op de hoogte gebracht wenst te worden, kan hij zijn browser resp. displayapparatuur op passende wijze instellen. Hoe dit specifiek door te voeren is, kan uit de hulp bij de browser resp. de displayapparatuur opgemaakt worden. Wij vestigen er uitdrukkelijk de aandacht op dat in dit geval eventueel niet alle functies in hun volledige omvang benut kunnen worden.

7       Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die door de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, geëxploiteerd wordt (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op de displayapparatuur opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS overgemaakt en daar opgeslagen. Op deze website werd Google Analytics met de code “gat._anonymizeIp();” uitgebreid om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort. Enkel en alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar verkort.
In opdracht van Motel One zal Google van deze informatie gebruik maken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en het gebruik van het internet gepaard gaande diensten tegenover de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte, verkorte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google bijeengebracht. U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij vestigen er echter uw aandacht op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website in hun volledige omvang gebruik zult kunnen maken.
U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website resp. app gebaseerde gegevens (incl. die van uw IP-adres) aan Google en tevens de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de via de volgende link beschikbare Browser-Add-on downloadt en installeert: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Alternatief op deze Browser-Add-on kunt u bij het gebruik van mobiele displayapparatuur de registratie door Google Analytics verhinderen doordat u op volgende link klikt. Daarbij wordt een Opt-Out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert: Click here to opt-out of Google Analytics
Bijkomende informatie over Google Analytics vindt u hier: www.google.com/intl/de/policies/ privacy/partners/.

8       OWAPro

Op deze website worden met het trackingsysteem OWAPro van de firma Hurra Communications GmbH (“hurra.com”) gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website voor optimalisatie- en marketingdoeleinden verzameld en opgeslagen. Deze gegevens dienen voor een analyse van het gedrag van de bezoekers en worden voor de opmaak van pseudonieme gebruiksprofielen gebruikt.
Voor dit doelende worden er cookies gebruikt die een herkenning van een internetbrowser bij een nieuw bezoek mogelijk maken. De door hurra.com technologie verzamelde gebruiksprofielen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker echter niet met persoonsgegevens via de houder van het pseudoniem bijeengebracht. De IP-adressen van bezoekers worden vóór de opslag verkort, zodat een verwijzing naar een bepaalde persoon uitgesloten en een verzameling van gebruiksprofielen bij IP-adressen niet meer mogelijk is.
Bijkomende informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van hurra.com op www.hurra.com/privacy. Bezoekers van de website kunnen tegen de verzameling en opslag van gegevens door hurra.com technologie voor deze website te allen tijde voor de toekomst door een Opt-Out bezwaar maken.

9       Retargeting / gepersonaliseerde reclame

Deze website maakt bovendien gebruik van de dienst Criteo-Service van de firma Criteo GmbH, Gewürzmühlstraße 11, D-80538 München. Met behulp van deze dienst worden gebruikers, die onze website al eens bezocht en voor onze aanbiedingen belangstelling getoond hebben, op deze website en op internetsites, die eveneens van de dienst Criteo-Service gebruik maken, doelgerichte reclameadvertenties aangeboden. De verschijning van deze reclame gebeurt op basis van informatie over het bezoek aan de betreffende internetsites die o.a. in cookies op de computer van de gebruiker opgeslagen zijn. Deze tekstbestanden worden in het kader van volgende bezoekjes aan de website voor doelgerichte productaanbevelingen uitgelezen. Te dien einde is er in de cookies een toevallig geproduceerd identificatienummer opgeslagen. Noch dit nummer noch de informatie over uw bezoeken aan de internetsites kunnen daarbij aan u persoonlijk toegewezen worden. In geen geval worden deze gegevens ervoor gebruikt, u als bezoeker aan onze websites persoonlijk te identificeren.
U kunt de opslag en het gebruik van informatie door de dienst van Criteo verhinderen doordat u de volgende link aanklikt (http://www.criteo.com/de/datenschutzrichtlinie) en daar de regelaar bij “Opt-Out” op “ON” zet. Kiest u “ON”, dan wordt in uw browser een nieuwe cookie (Opt-Out-cookie) geplaatst. Deze cookie signaleert de dienst van Criteo dat Criteo geen gegevens over uw gebruiksgedrag meer mag verzamelen en verwerken. U hebt de mogelijkheid, deze functie weer te activeren doordat u de regelaar op “OFF” zet. Gelieve in acht te nemen dat deze instelling voor iedere door u gebruikte browser doorgevoerd moet worden. Worden alle cookies in uw browser gewist, dan wordt hierdoor ook de Opt-Out-cookie beïnvloed.

10     Links naar andere websites

De website kan occasioneel links (interactieve verwijzingen) naar websites van derden, waarvoor Motel One niet verantwoordelijk is, omvatten. Motel One oefent geen enkele invloed uit op inhoud en vormgeving van de externe sites, waarnaar er via een link verwezen wordt, resp. van de websites, waarop de gebruiker via deze links geraakt. Voor inhoud en vormgeving van deze internetsites en de naleving van gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen zijn uitsluitend de betreffende aanbieders verantwoordelijk. 

11     Wijzigingen

Motel One kan te allen tijde onaangekondigd deze gegevensbeschermingsbepalingen of de inhoud van de website wijzigen of de toegang tot deze website wijzigen of blokkeren. 

12     Vragen over de gegevensbescherming en contact

De gebruiker kan zich te allen tijde tot Motel One richten wanneer de over zijn/haar persoon opgeslagen gegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist dienen te worden. Bovendien verstrekt Motel One er te allen tijde informatie over, welke gegevens van de gebruiker opgeslagen werden, over hun oorsprong en ontvanger en over het doel van de opslag.
Gelieve u ingeval van vragen over de gegevensbescherming te richten tot:
 
Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 München

Tel: +49 (0)89 / 665025-0
Fax: +49 (0)89 / 665025-50

Internet: www.motel-one.com
e-mail: privacy@motel-one.com