[Translate to Čeština:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Informace podle článku 13 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

pro hosty, obchodní partnery a zákazníky beOne

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), vnitrostátními právními předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i všemi dalšími příslušnými právními předpisy.  Na těchto webových stránkách najdete následující informace o ochraně osobních údajů podle čl. 13 a násl. GDPR

I. Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

II. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR pro hosty a obchodní partnery

III. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR pro zákazníky beOne

IV. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR při provedení digitálního check-inu

V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Hohenzollernring 54

50672 Kolín nad Rýnem 

E-mail: mail@kinast.eu

II. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR pro hosty a obchodní partnery

Následující oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování údajů ve společnosti Motel One a The Cloud One Hotels při poskytování smluvně sjednaných služeb hostům a obchodním partnerům.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je váš příslušný smluvní partner.

2. Právní základ zpracování osobních údajů 

2.1. Plnění smlouvy 

Motel One a The Cloud One Hotels shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje k realizaci obchodního vztahu s vámi, včetně pro tento účel nezbytné komunikace, zejména za účelem poskytování smluvně sjednaných služeb, realizace platebního styku a fakturace. Správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  To je přípustné, pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

2.2. Oprávněný zájem 

Dále správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. To se týká zejména předcházení a vyšetřování trestných činů, řízení podniku, interní komunikace a dalších administrativních účelů. 

2.3. Souhlas 

Kromě toho správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud smluvní partneři udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento dobrovolně udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. 

2.4. Právní povinnost  

Právní povinnost poskytnout osobní údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR může vyplývat z právních předpisů, které jsou pro nás relevantní, např. z daňových zákonů, zákona o přihlašovací povinnosti a dalších veřejnoprávních závazků.  

3. Původ osobních údajů 

Vaše osobní údaje zpravidla získáváme od vás nebo smluvních partnerů, poskytovatelů služeb a zadavatelů, se kterými jsme uzavřeli příslušné smlouvy o ochraně osobních údajů.  Za určitých okolností shromažďujeme vaše osobní údaje na základě právních předpisů také od jiných subjektů.  K tomu patří zejména příležitostné vyhledávání daňově relevantních informací u příslušného finančního úřadu.

4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů 

Mezi kategorie zpracovávaných údajů patří zejména následující údaje, resp. kategorie údajů:

Při rezervaci: 

 • • personálie (jméno, příjmení, tituly, datum narození, státní příslušnost a číslo pasu nebo občanského průkazu) 
 • • počet spolucestujících osob, jejich státní příslušnost, číslo pasu 
 • • důvod pobytu (pracovní/soukromý) 
 • • jméno a adresa zaměstnavatele 
 • • kontaktní údaje (soukromá adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), data protokolu shromážděná při používání informačních systémů 
 • • bankovní údaje 
 • • finanční identifikační údaje 
 • • pobyty včetně příslušného obratu 
 • • Pro účely řízení kvality a marketingové, bezpečnostní a podobné účely: 
 • • nahrávání telefonních hovorů pro účely zajištění kvality a školicí účely 
 • • videozáznamy z bezpečnostních kamer nainstalovaných ve veřejných prostorách, jako jsou chodby a haly v našich budovách 

5. Kategorie příjemců osobních údajů 

V rámci společnosti správce údajů mají k vašim osobním údajům přístup pouze osoby a subjekty (např. odborné oblasti), které je potřebují k plnění našich služeb a zákonných povinností. Za určitých okolností jsou určité údaje předávány všem přidruženým společnostem, pokud je daná úloha zpracování údajů prováděna centrálně pro společnosti přidružené k podniku. Kromě toho využívá správce údajů ke splnění některých smluvních a zákonných povinností služby různých poskytovatelů, se kterými – v závislosti na situaci – rovněž uzavřel zpracovatelskou smlouvu v souladu s požadavky podle čl. 28 a 29 GDPR.   Zpracovatel může také vaše osobní údaje předat dalším příjemcům mimo společnost, pokud je to nezbytné k plnění zákonných povinností odpovědného subjektu (např. zákon o přihlašovací povinnosti, zákon o daních a poplatcích atp.). Mohou to být např.: 

 • • úřady, obec, město 
 • • orgány, soudy, banka (SEPA platební média) 
 • • subjekty zajišťující vyplácení příspěvků na spoření zaměstnanců 
 • • insolvenční správci v případě osobní platební neschopnosti 

6. Doba uchovávání osobních údajů 

Po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovávány tak dlouho, dokud je správce ze zákona povinen tak činit (čl. 17 GDPR).  To pravidelně vyplývá ze zákonných důkazních a archivačních povinností daných obchodním a daňovým právem. Doba uchovávání pak může činit až deset let.  Kromě toho se může stát, že osobní údaje budou uchovávány po dobu, během níž mohou být vůči správci uplatněny nároky. Po pominutí účelu zpracování, resp. po uplynutí těchto lhůt budou údaje zablokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými předpisy.

7. Práva subjektu údajů 

Na výše uvedené adrese se jako subjekt údajů můžete informovat o uložených údajích týkajících se vaší osoby. Kromě toho můžete za určitých okolností požádat o opravu nebo výmaz svých údajů. Máte také právo na omezení zpracování svých údajů a právo na vydání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.  V případě uděleného souhlasu máte také právo na jeho odvolání.  Máte možnost podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů nebo dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. 

Podle čl. 21 odst. 1 GDPR má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na výše uvedené adrese.  Subjekt údajů má právo vznést bez uvedení důvodu námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud správce zpracovává osobní údaje k ochraně svých oprávněných zájmů, může subjekt údajů proti tomuto zpracování vznést námitku z důvodů, které vyplývají z jeho konkrétní situace. V takovém případě nebude správce tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže přesvědčivé oprávněné důvody pro jejich zpracování, které budou převažovat nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Jako subjekt údajů můžete svá práva uplatnit na adrese privacy@motel-one.de nebo privacy@the-cloud-one.com

III. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR pro zákazníky beOne

Následující oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje zejména na zpracování osobních údajů zákazníků programu beOne.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost

Motel One GmbH

Tegernseer Landstraße 165

D-81539 Mnichov

Telefon: 089 / 665025-0

Fax: 089 / 665025-50

Web: www.motel-one.com a www.the-cloud-one.com

E-mail: privacy@motel-one.com a privacy@the-cloud-one.com

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Společnosti Motel One GmbH zpracovává vaše osobní údaje za účelem realizace členského programu beOne v rámci rezervací. Kromě toho jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání pravidelných informací o novinkách, akcích a nabídkách na téma hotely a cestování prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, aplikace WhatsApp nebo jiných elektronických médií. Vaše osobní údaje jsou také zpracovávány za účelem zobrazování cílené reklamy na našich webových stránkách a platformách sociálních médií.

Právním základem pro zpracování je váš souhlas (viz výše), který jste nám udělili v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR při registraci do členského programu beOne. Kromě toho je zpracování nezbytné pro řádné plnění s vámi uzavřené smlouvy o členském programu beOne v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Kategorie osobních údajů

Konkrétně zpracováváme osobní údaje, které jste uvedli při registraci do členského programu beOne. Konkrétně se jedná o následující typy údajů:

 • • titul
 • • oslovení
 • • jméno
 • • e-mailová adresa
 • • heslo
 • • telefonní číslo
 • • ulice a číslo domu
 • • PSČ
 • • město
 • • země
 • • datum narození

Kromě toho shromažďujeme a zpracováváme vaše rezervační údaje vyplývající z dřívějších rezervací v hotelech Motel One.

Prostřednictvím našeho kooperačního partnera m3 connect nabízíme členům beOne rovněž možnost využít službu „beConnected“. Služba spočívá v tom, že se na svém zařízení (notebook, chytrý telefon, tablet atp.) jednou přihlásíte k naší hotelové Wi-Fi, čímž získáte trvalý (na několik pobytů) přístup k Wi-Fi z tohoto zařízení. Společnost m3 connect zpracovává vaši MAC adresu a my ji můžeme přiřadit k vašemu účtu beOne. 

4. Příjemci osobní údajů

Uvedené typy osobních údajů jsou za účelem zpracování rezervací zasílány do databází různých společností. Přehled jednotlivých společností najdete zde.

Vaše osobní údaje nejsou jinak předávány třetím stranám.

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí

V rámci zasílání osobních údajů do vnitrostátních databází rovněž dochází k předávání osobních údajů do nového hotelu v New Yorku / USA. Za tímto účelem byly podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR použity aktuální standardní smluvní doložky ze 04. 06. 2021. Použité standardní smluvní doložky jsou k nahlédnutí zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE

6. Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile pomine účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Tak je tomu v případě, když sami smažete svůj profil beOne.

Stejně tak budou vaše osobní údaje vymazány v případě odvolání souhlasu se zpracováním. Údaje nebudou vymazány, pokud je to v rozporu se zákonnými lhůtami pro jejich uchovávání.

7. Práva subjektu údajů

Také v souvislosti s procesy zpracovávání osobních údajů v rámci členského programu beOne máte práva subjektu údajů podle II.7.

Jako subjekt údajů můžete svá práva uplatnit na adrese privacy@motel-one.de nebo privacy@the-cloud-one.com. 

IV. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR při provedení digitálního check-inu

Následující oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje zejména na zpracování osobních údajů při provedení digitálního check-inu.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost

Motel One GmbH

Tegernseer Landstraße 165

D-81539 Mnichov

Telefon: 089 / 665025-0

Fax: 089 / 665025-50

Web: www.motel-one.com a www.the-cloud-one.com

E-mail: privacy@motel-one.com a privacy@the-cloud-one.com

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Společnosti Motel One GmbH zpracovává vaše osobní údaje, aby vám umožnila digitální check-in.  

Právním základem je váš souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci procesu digitálního check-inu, který jste nám udělili v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Kromě toho je zpracování nezbytné pro řádné plnění s vámi uzavřené smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3. Kategorie osobních údajů

Konkrétně zpracováváme následující osobní údaje pro digitální check-in:

 • • příjmení, jméno
 • • pohlaví
 • • ulice a číslo domu
 • • místo bydliště
 • • e-mail
 • • telefonní číslo
 • • údaje o pobytu (např. délka, náklady)
 • • další osobní údaje (státní příslušnost, číslo dokladu totožnosti atp.) shromážděné prostřednictvím registračního formuláře v souladu s § 30 odst. 2 spolkového zákona o přihlašovací povinnosti (Bundesmeldegesetz)

Pokud využijete našich služeb pro provedení digitálního check-inu, budou vaše osobní údaje, které jsou již uloženy v našem rezervačním systému SIHOT, použity také pro digitální check-in. V rámci digitálního check-inu máte možnost doplnit své údaje uložené v tomto profilu, který byl vytvořen pro tento účel, o osobní údaje týkající se vašeho pobytu v hotelu Motel One a The Cloud One Hotels.

4. Příjemci osobní údajů

Uvedené osobní údaje jsou interně předávány našim odpovědným zaměstnancům a našemu poskytovateli služeb a zpracovateli Hotelbird GmbH. Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Hotelbird GmbH najdete zde.

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nejsou v rámci digitálního check-inu předávány do třetích zemí.

6. Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile pomine účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Vaše osobní údaje nebudou vymazány, pokud jsme vázáni zákonnou povinností vést záznamy. Platí obvyklé lhůty pro výmaz a uchovávání údajů pro hotelové rezervace (viz výše bod 6).  

7. Práva subjektu údajů

Také v souvislosti s procesy zpracovávání osobních údajů v rámci digitálního check-inu máte práva subjektu údajů podle II.7.

Jako subjekt údajů můžete svá práva uplatnit na adrese privacy@motel-one.de nebo privacy@the-cloud-one.com.