[Translate to Čeština:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Informace podle článku 13 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

pro hosty, obchodní partnery a zákazníky beOne

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), vnitrostátními právními předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i všemi dalšími příslušnými právními předpisy.  Na těchto webových stránkách najdete následující informace o ochraně osobních údajů podle čl. 13 a násl. GDPR

 

I. Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

II. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR pro hosty a obchodní partnery

III. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR pro zákazníky beOne

IV. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR při provedení digitálního check-inu

V. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR pro uchazeče

 

I. Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

 

V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 

Hohenzollernring 54

50672 Kolín nad Rýnem 

E-mail: mail@kinast.eu

Následující oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování údajů ve společnosti Motel One a The Cloud One Hotels při poskytování smluvně sjednaných služeb hostům a obchodním partnerům.

 

II. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR pro hosty a obchodní partnery

 

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je váš příslušný smluvní partner.

 

2. Právní základ zpracování osobních údajů 

 

2.1. Plnění smlouvy 

 

Motel One a The Cloud One Hotels shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje k realizaci obchodního vztahu s vámi, včetně pro tento účel nezbytné komunikace, zejména za účelem poskytování smluvně sjednaných služeb, realizace platebního styku a fakturace. Správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  To je přípustné, pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

 

2.2. Oprávněný zájem 

 

Dále správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. To se týká zejména předcházení a vyšetřování trestných činů, řízení podniku, interní komunikace a dalších administrativních účelů. 

 

2.3. Souhlas 

 

Kromě toho správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud smluvní partneři udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento dobrovolně udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. 

 

2.4. Právní povinnost  

 

Právní povinnost poskytnout osobní údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR může vyplývat z právních předpisů, které jsou pro nás relevantní, např. z daňových zákonů, zákona o přihlašovací povinnosti a dalších veřejnoprávních závazků.  

 

3. Původ osobních údajů 

 

Vaše osobní údaje zpravidla získáváme od vás nebo smluvních partnerů, poskytovatelů služeb a zadavatelů, se kterými jsme uzavřeli příslušné smlouvy o ochraně osobních údajů.  Za určitých okolností shromažďujeme vaše osobní údaje na základě právních předpisů také od jiných subjektů.  K tomu patří zejména příležitostné vyhledávání daňově relevantních informací u příslušného finančního úřadu.

 

4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů 

 

Mezi kategorie zpracovávaných údajů patří zejména následující údaje, resp. kategorie údajů:

 

Při rezervaci: 

 • • personálie (jméno, příjmení, tituly, datum narození, státní příslušnost a číslo pasu nebo občanského průkazu) 
 • • počet spolucestujících osob, jejich státní příslušnost, číslo pasu 
 • • důvod pobytu (pracovní/soukromý) 
 • • jméno a adresa zaměstnavatele 
 • • kontaktní údaje (soukromá adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), data protokolu shromážděná při používání informačních systémů 
 • • bankovní údaje 
 • • finanční identifikační údaje 
 • • pobyty včetně příslušného obratu 
 • • Pro účely řízení kvality a marketingové, bezpečnostní a podobné účely: 
 • • nahrávání telefonních hovorů pro účely zajištění kvality a školicí účely 
 • • videozáznamy z bezpečnostních kamer nainstalovaných ve veřejných prostorách, jako jsou chodby a haly v našich budovách 

 

5. Kategorie příjemců osobních údajů 

 

V rámci společnosti správce údajů mají k vašim osobním údajům přístup pouze osoby a subjekty (např. odborné oblasti), které je potřebují k plnění našich služeb a zákonných povinností. Za určitých okolností jsou určité údaje předávány všem přidruženým společnostem, pokud je daná úloha zpracování údajů prováděna centrálně pro společnosti přidružené k podniku. Kromě toho využívá správce údajů ke splnění některých smluvních a zákonných povinností služby různých poskytovatelů, se kterými – v závislosti na situaci – rovněž uzavřel zpracovatelskou smlouvu v souladu s požadavky podle čl. 28 a 29 GDPR.   Zpracovatel může také vaše osobní údaje předat dalším příjemcům mimo společnost, pokud je to nezbytné k plnění zákonných povinností odpovědného subjektu (např. zákon o přihlašovací povinnosti, zákon o daních a poplatcích atp.). Mohou to být např.: 

 • • úřady, obec, město 
 • • orgány, soudy, banka (SEPA platební média) 
 • • subjekty zajišťující vyplácení příspěvků na spoření zaměstnanců 
 • • insolvenční správci v případě osobní platební neschopnosti 

 

6. Doba uchovávání osobních údajů 

 

Po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovávány tak dlouho, dokud je správce ze zákona povinen tak činit (čl. 17 GDPR).  To pravidelně vyplývá ze zákonných důkazních a archivačních povinností daných obchodním a daňovým právem. Doba uchovávání pak může činit až deset let.  Kromě toho se může stát, že osobní údaje budou uchovávány po dobu, během níž mohou být vůči správci uplatněny nároky. Po pominutí účelu zpracování, resp. po uplynutí těchto lhůt budou údaje zablokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými předpisy.

 

7. Práva subjektu údajů 

 

Na výše uvedené adrese se jako subjekt údajů můžete informovat o uložených údajích týkajících se vaší osoby. Kromě toho můžete za určitých okolností požádat o opravu nebo výmaz svých údajů. Máte také právo na omezení zpracování svých údajů a právo na vydání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.  V případě uděleného souhlasu máte také právo na jeho odvolání.  Máte možnost podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů nebo dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. 

Podle čl. 21 odst. 1 GDPR má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na výše uvedené adrese.  Subjekt údajů má právo vznést bez uvedení důvodu námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud správce zpracovává osobní údaje k ochraně svých oprávněných zájmů, může subjekt údajů proti tomuto zpracování vznést námitku z důvodů, které vyplývají z jeho konkrétní situace. V takovém případě nebude správce tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže přesvědčivé oprávněné důvody pro jejich zpracování, které budou převažovat nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

Jako subjekt údajů můžete svá práva uplatnit na adrese privacy@motel-one.de nebo privacy@the-cloud-one.com

 

III. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR pro zákazníky beOne

 

Následující oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje zejména na zpracování osobních údajů zákazníků programu beOne.

 

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost

Motel One GmbH

Tegernseer Landstraße 165

D-81539 Mnichov

Telefon: 089 / 665025-0

Fax: 089 / 665025-50

Web: www.motel-one.com a www.the-cloud-one.com

E-mail: privacy@motel-one.com a privacy@the-cloud-one.com

 

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

 

Společnosti Motel One GmbH zpracovává vaše osobní údaje za účelem realizace členského programu beOne v rámci rezervací. Kromě toho jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání pravidelných informací o novinkách, akcích a nabídkách na téma hotely a cestování prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, aplikace WhatsApp nebo jiných elektronických médií. Vaše osobní údaje jsou také zpracovávány za účelem zobrazování cílené reklamy na našich webových stránkách a platformách sociálních médií.

 

Právním základem pro zpracování je váš souhlas (viz výše), který jste nám udělili v souladu s čl. 6 odst. 1písm. a) GDPR při registraci do členského programu beOne. Kromě toho je zpracování nezbytné pro řádné plnění s vámi uzavřené smlouvy o členském programu beOne v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

3. Kategorie osobních údajů

 

Konkrétně zpracováváme osobní údaje, které jste uvedli při registraci do členského programu beOne. Konkrétně se jedná o následující typy údajů:

 • • titul
 • • oslovení
 • • jméno
 • • e-mailová adresa
 • • heslo
 • • telefonní číslo
 • • ulice a číslo domu
 • • PSČ
 • • město
 • • země
 • • datum narození

Kromě toho shromažďujeme a zpracováváme vaše rezervační údaje vyplývající z dřívějších rezervací v hotelech Motel One.

 

Prostřednictvím našeho kooperačního partnera m3 connect nabízíme členům beOne rovněž možnost využít službu „beConnected“. Služba spočívá v tom, že se na svém zařízení (notebook, chytrý telefon, tablet atp.) jednou přihlásíte k naší hotelové Wi-Fi, čímž získáte trvalý (na několik pobytů) přístup k Wi-Fi z tohoto zařízení. Společnost m3 connect zpracovává vaši MAC adresu a my ji můžeme přiřadit k vašemu účtu beOne. 

 

4. Příjemci osobní údajů

 

Uvedené typy osobních údajů jsou za účelem zpracování rezervací zasílány do databází různých společností. Přehled jednotlivých společností najdete zde.

Vaše osobní údaje nejsou jinak předávány třetím stranám.

 

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí

 

V rámci zasílání osobních údajů do vnitrostátních databází rovněž dochází k předávání osobních údajů do nového hotelu v New Yorku / USA. Za tímto účelem byly podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR použity aktuální standardní smluvní doložky ze 04. 06. 2021. Použité standardní smluvní doložky jsou k nahlédnutí zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE

 

6. Doba uchovávání

 

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile pomine účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Tak je tomu v případě, když sami smažete svůj profil beOne.

Stejně tak budou vaše osobní údaje vymazány v případě odvolání souhlasu se zpracováním. Údaje nebudou vymazány, pokud je to v rozporu se zákonnými lhůtami pro jejich uchovávání.

 

7. Práva subjektu údajů

 

Také v souvislosti s procesy zpracovávání osobních údajů v rámci členského programu beOne máte práva subjektu údajů podle II.7.

Jako subjekt údajů můžete svá práva uplatnit na adrese privacy@motel-one.de nebo privacy@the-cloud-one.com. 

 

IV. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR při provedení digitálního check-inu

 

Následující oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje zejména na zpracování osobních údajů při provedení digitálního check-inu.

 

1. Správce osobních údajů

 

Správcem osobních údajů je společnost

Motel One GmbH

Tegernseer Landstraße 165

D-81539 Mnichov

Telefon: 089 / 665025-0

Fax: 089 / 665025-50

Web: www.motel-one.com a www.the-cloud-one.com

E-mail: privacy@motel-one.com a privacy@the-cloud-one.com

 

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

 

Společnosti Motel One GmbH zpracovává vaše osobní údaje, aby vám umožnila digitální check-in.  

Právním základem je váš souhlas se zpracováním osobních údajů v rámci procesu digitálního check-inu, který jste nám udělili v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Kromě toho je zpracování nezbytné pro řádné plnění s vámi uzavřené smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

3. Kategorie osobních údajů

 

Konkrétně zpracováváme následující osobní údaje pro digitální check-in:

 • • příjmení, jméno
 • • pohlaví
 • • ulice a číslo domu
 • • místo bydliště
 • • e-mail
 • • telefonní číslo
 • • údaje o pobytu (např. délka, náklady)
 • • další osobní údaje (státní příslušnost, číslo dokladu totožnosti atp.) shromážděné prostřednictvím registračního formuláře v souladu s § 30 odst. 2 spolkového zákona o přihlašovací povinnosti (Bundesmeldegesetz)

Pokud využijete našich služeb pro provedení digitálního check-inu, budou vaše osobní údaje, které jsou již uloženy v našem rezervačním systému SIHOT, použity také pro digitální check-in. V rámci digitálního check-inu máte možnost doplnit své údaje uložené v tomto profilu, který byl vytvořen pro tento účel, o osobní údaje týkající se vašeho pobytu v hotelu Motel One a The Cloud One Hotels.

 

4. Příjemci osobní údajů

 

Uvedené osobní údaje jsou interně předávány našim odpovědným zaměstnancům a našemu poskytovateli služeb a zpracovateli Hotelbird GmbH. Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Hotelbird GmbH najdete zde.

 

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí

 

Vaše osobní údaje nejsou v rámci digitálního check-inu předávány do třetích zemí.

 

6. Doba uchovávání

 

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile pomine účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Vaše osobní údaje nebudou vymazány, pokud jsme vázáni zákonnou povinností vést záznamy. Platí obvyklé lhůty pro výmaz a uchovávání údajů pro hotelové rezervace (viz výše bod 6).  

 

7. Práva subjektu údajů

 

Také v souvislosti s procesy zpracovávání osobních údajů v rámci digitálního check-inu máte práva subjektu údajů podle II.7.

Jako subjekt údajů můžete svá práva uplatnit na adrese privacy@motel-one.de nebo privacy@the-cloud-one.com.

 

V. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR pro uchazeče

 

Následující oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování údajů ve společnosti Motel One a The Cloud One Hotels při výběrovém řízení.

 

1. Správce osobních údajů

 

Správcem osobních údajů je vaše příslušná smluvní strana (Motel One nebo The Cloud One Hotels).

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 München

Telefon: 089 / 665025-0
Fax: 089 / 665025-50
Web: www.motel-one.com nebo www.the-cloud-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com nebo privacy@the-cloud-one.com

 

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů

 

V rámci výběrového řízení rozlišujeme mezi osobními údaji, které jsou pro realizaci výběrového řízení nezbytné, a osobními údaji, jejichž poskytnutí je dobrovolné.

 

2.1 Navázání pracovního poměru

 

Zpracování vašich osobních údajů, nezbytných pro realizaci výběrového řízení, je účelově vázáno na přijetí rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. Právním základem tohoto zpracování osobních údajů je provádění předsmluvních opatření týkajících se pracovního poměru podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

V případě úspěchu ve výběrovém řízení budeme dále zpracovávat osobní údaje, které jste nám v rámci výběrového řízení předali. Zpracování v tomto případě slouží k realizaci pracovního poměru podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

2.2. Souhlas

 

Kromě toho můžete v rámci výběrového řízení dobrovolně poskytnout další osobní údaje, např. abychom si o vás udělali lepší představu. Právním základem je při tom váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili zaškrtnutím příslušného políčka na našem náborovém portálu, na platformě pro uchazeče nebo prostřednictvím e-mailu pro jeden či více konkrétních účelů. K těmto účelům patří například zařazení vaší žádosti o zaměstnání do databáze uchazečů pro pozdější volná místa. Dobrovolně udělený souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním zprávy na výše uvedené e-mailové adresy. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

2.3 Souhlas s kontaktováním prostřednictvím aplikace WhatsApp

 

Stejně tak můžete vyjádřit svůj souhlas s kontaktováním prostřednictvím aplikace WhatsApp. I v tomto případě vyjadřujete zaškrtnutím příslušného políčka na našem náborovém portálu souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s tím, že vás můžeme kontaktovat prostřednictvím aplikace WhatsApp. Dobrovolně udělený souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním zprávy na výše uvedené e-mailové adresy. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Komunikace prostřednictvím aplikace WhatsApp je zabezpečena koncovým (end-to-end) šifrováním. WhatsApp však má přístup k metadatům komunikace (odesílatel, příjemce, čas, velikost atp.). Kromě toho nemůžeme navzdory uzavření všech nezbytných smluv o ochraně osobních údajů vyloučit, že WhatsApp bude vaše údaje shromažďovat, zpracovávat, používat a předávat třetím stranám pro vlastní nebo cizí účely. Vezměte prosím na vědomí, že vaše údaje mohou být zpracovávány i mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor. V souvislosti s tím nás WhatsApp ujistil, že jsou zajištěny nezbytné záruky podle čl. 44 a násl. GDPR pro předávání osobních údajů do třetích zemí.

 

Přesto však mohou být uživatelé vystaveni rizikům spojeným s osobními údaji, jelikož nemusí být zaručena odpovídající úroveň ochrany osobních údajů a prosazování práv subjektů údajů může být obtížné.

Prosím informujte se o zásadách ochrany osobních údajů společnosti WhatsApp. Podmínky používání a ochrany osobních údajů poskytovatele WhatsApp jsou k nahlédnutí zde: Zásady ochrany osobních údajů – EHP (whatsapp.com).

 

Číslo vašeho mobilního telefonu a vaše osobní údaje neukládáme v koncovém zařízení, na kterém se nachází chatovací program WhatsApp. Historie chatu s vámi bude vymazána nejpozději po ukončení fáze výběrového řízení.

 

3. Původ osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zpravidla získáváme od vás (prostřednictvím e-mailu nebo pošty). Dále získáváme žádosti o zaměstnání prostřednictvím naší náborové platformy, kde můžete sami nahrát data nezbytná pro realizaci výběrového řízení. Vaše osobní údaje nám mohou předat také poskytovatelé služeb a pracovní portály, se kterými jsme uzavřeli příslušné smlouvy o ochraně osobních údajů. Patří mezi ně Indeed a LinkedIn, pokud jste s předáním svých osobních údajů souhlasili nebo nám své osobní údaje předáváte sami (např. prostřednictvím tlačítka „Direct Apply“). Další informace o ochraně osobních údajů na portálech Indeed a LinkedIn najdete na:

 

FAQ: Přístup společnosti Indeed k ochraně osobních údajů

LinkedIn – zásady ochrany osobních údajů

 

4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

Mezi kategorie zpracovávaných osobních údajů patří zejména následující údaje, resp. kategorie údajů:

 

4.1 Nezbytné osobní údaje

 

Nezbytné pro výběrové řízení jsou zpravidla následující informace:

 • • vaše základní údaje (jméno a příjmení),
 • • vaše kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo),
 • • vaše odborné a osobní schopnosti (školní docházka, odborná příprava, vysokoškolské vzdělání, další vzdělávání, jazykové certifikáty).

 

4.2 Dobrovolně poskytnuté osobní údaje

 

Mezi dobrovolně poskytnuté informace v rámci výběrového řízení zpravidla patří:

 • • fotografie,
 • • vaše datum narození,
 • • informace o zálibách a zájmech,
 • • informace o schopnostech získaných v soukromé sféře (například pokud jste vedli mládežnickou organizaci nebo vykonávali dobrovolnickou práci).

 

5. Kategorie příjemců osobních údajů

 

V rámci společnosti správců mají k vašim osobním údajům přístup pouze osoby a subjekty (např. odborné oblasti), které je potřebují k navázání a uzavření pracovního poměru. Určité údaje mohou být předány všem přidruženým společnostem, pokud je tato

 

úloha zpracování údajů prováděna centrálně pro přidružené společnosti. Kromě toho v rámci správy žádostí o zaměstnání a pro provoz naší platformy pro uchazeče využíváme služby různých poskytovatelů, se kterými jsme – v závislosti na situaci – rovněž uzavřeli zpracovatelskou smlouvu podle požadavků čl. 28 a 29 GDPR.

 

6. Předávání osobních údajů do třetích zemí

 

Při zpracování vašich osobních údajů společností Motel One, The Cloud One a jejich poskytovateli služeb může dojít k předání osobních údajů do třetích zemí mimo EU, resp. Evropského hospodářského prostoru (EHS). Takové předání se může uskutečnit pouze tehdy, pokud nám byly poskytnuty dostatečné záruky ochrany osobních údajů na úrovni EU podle čl. 44 a násl. GDPR [např. rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany pro dotčený stát podle čl. 45 odst. 1 GDPR nebo uzavření standardních smluvních doložek podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR] nebo pokud jste nám udělili informovaný souhlas s předáním osobních údajů do třetích zemí [čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR].

 

7. Doba uchovávání osobních údajů

 

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu, k němuž byly shromážděny, nebo do uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání. Vaše osobní údaje ukládáme tak dlouho, jak je to pro účely výběrového řízení nezbytné.

 

V případě neúspěchu ve výběrovém řízení nebo stažení žádosti o zaměstnání vymažeme osobní údaje, které jsme od vás v rámci výběrového řízení obdrželi, a to nejpozději šest měsíců po ukončení výběrového řízení. Vaše osobní údaje uchováváme déle pouze tehdy, pokud je to z právních důvodů nezbytné a přípustné nebo pokud jste nám k tomu udělili souhlas.

 

Pokud svůj souhlas odvoláte, platí informace o době uchovávání uvedené pro neúspěch ve výběrovém řízení nebo stažení žádosti o zaměstnání.

 

8. Automatizované rozhodování

O automatizované rozhodování ve smyslu čl. 13, 22 GDPR se jedná v případě, že je subjekt údajů předmětem hodnocení osobních aspektů, které se ho týkají, přičemž toto hodnocení vychází výlučně z automatizovaného zpracování a má právní účinky pro subjekt údajů nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. K takovému zpracování osobních údajů uchazečů nedochází.

 

 

09. Povinnost poskytnout osobní údaje

 

Uvedení osobních údajů dle bodu 4.1 v souvislosti s výběrovým řízením je nezbytné pro navázání, resp. realizaci pracovního poměru. Bez těchto informací není realizace výběrového řízení možná. Uvedení osobních údajů dle bodu 4.2 je dobrovolné.

 

10. Práva subjektu údajů

 

Na výše uvedené e-mailové adrese se jako subjekt údajů můžete informovat o uložených údajích týkajících se vaší osoby. Kromě toho můžete za určitých okolností požádat o opravu nebo výmaz svých údajů. Máte také právo na omezení zpracování svých údajů a právo na vydání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. V případě uděleného souhlasu máte také právo na jeho odvolání. Dobrovolně udělený souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním zprávy na zde uvedené e-mailové adresy. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

Máte možnost podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů nebo dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.

Jako subjekt údajů můžete svá práva uplatnit na adrese privacy@motel-one.com nebo privacy@the-cloud-one.com.