[Translate to Čeština:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Oznámení o ochraně osobních údajů

Informace podle článku 13 a násl. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro hosty, obchodní partnery a členy beOne

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), vnitrostátními právními předpisy o ochraně osobních údajů, jakož i všemi dalšími příslušnými právními předpisy.  Na těchto webových stránkách najdete následující informace o ochraně osobních údajů podle čl. 13 a násl. GDPR 

I. Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů
II. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR pro hosty a obchodní partnery
III. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR pro členy beOne

I. Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů ohledně ochrany osobních údajů můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím následujících kontaktních údajů: 
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Hohenzollernring 54
50672 Kolín nad Rýnem
E-mail: mail@kinast.eu 


II. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR pro hosty a obchodní partnery

Následující oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování údajů ve společnostech v rámci skupiny Motel One při poskytování smluvně sjednaných služeb hostům a obchodním partnerům. 

1. Správce osobních údajů 
Správcem osobních údajů je váš příslušný smluvní partner. Přehled správců v rámci skupiny Motel One a jejich kontaktní údaje najdete zde.
Kontaktní údaje správců v rámci skupiny Motel One jsou:
Telefon: 0049 89-6650 2510
Fax: 0049 89-6650 2550
E-mail: privacy@motel-one.com

2. Právní základ zpracování osobních údajů  
2.1. Plnění smlouvy  
Motel One shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje k realizaci obchodního vztahu s vámi, včetně pro tento účel nezbytné komunikace, zejména za účelem poskytování smluvně sjednaných služeb, realizace platebního styku a fakturace. Správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.  To je přípustné, pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.   

2.2. Oprávněný zájem  
Dále správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. To se týká zejména předcházení a vyšetřování trestných činů, řízení podniku, interní komunikace a dalších administrativních účelů.  

2.3. Souhlas  
Kromě toho správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud smluvní partneři udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento dobrovolně udělený souhlas lze kdykoliv odvolat.  

2.4. Právní povinnost   
Právní povinnost poskytnout osobní údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR může vyplývat z právních předpisů, které jsou pro nás relevantní, např. z daňových zákonů, zákona o přihlašovací povinnosti a dalších veřejnoprávních závazků.   

3. Původ osobních údajů  
Vaše osobní údaje zpravidla získáváme od vás nebo smluvních partnerů, poskytovatelů služeb a zadavatelů, se kterými jsme uzavřeli příslušné smlouvy o ochraně osobních údajů.  Za určitých okolností shromažďujeme vaše osobní údaje na základě právních předpisů také od jiných subjektů.  K tomu patří zejména příležitostné vyhledávání daňově relevantních informací u příslušného finančního úřadu.  

4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů  
Mezi kategorie zpracovávaných údajů patří zejména následující údaje, resp. kategorie údajů  
 

Při rezervaci:  

 • Personálie (jméno, příjmení, tituly, datum narození, státní příslušnost a číslo pasu nebo občanského průkazu)  
 • Počet spolucestujících osob, jejich státní příslušnost, číslo pasu
 • Důvod pobytu (pracovní/soukromý)  
 • Jméno a adresa zaměstnavatele  
 • Kontaktní údaje (soukromá adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa), data protokolu shromážděná při používání informačních systémů  
 • Bankovní údaje  
 • Finanční identifikační údaje  
 • Pobyty včetně příslušného obratu  

Pro účely řízení kvality a marketingové, bezpečnostní a podobné účely:  

 • Nahrávání telefonních hovorů pro účely zajištění kvality a cvičné účely  
 • Videozáznamy z bezpečnostních kamer nainstalovaných ve veřejných prostorách, jako jsou chodby a haly v našich budovách  

5. Kategorie příjemců osobních údajů  
V rámci společnosti správce údajů mají k vašim osobním údajům přístup pouze osoby a subjekty (např. odborné oblasti), které je potřebují k plnění našich služeb a zákonných povinností. Za určitých okolností jsou určité údaje předávány všem přidruženým společnostem, pokud je daná úloha zpracování údajů prováděna centrálně pro společnosti přidružené k podniku. Kromě toho využívá správce údajů ke splnění některých smluvních a zákonných povinností služby různých poskytovatelů, se kterými – v závislosti na situaci – rovněž uzavřel zpracovatelskou smlouvu v souladu s požadavky podle čl. 28 a 29 GDPR.   Zpracovatel může také vaše osobní údaje předat dalším příjemcům mimo společnost, pokud je to nezbytné k plnění zákonných povinností odpovědného subjektu (např. zákon o přihlašovací povinnosti, zákon o daních a poplatcích atp.). Mohou to být např.:  

 • Úřady, obec, město  
 • Daňové orgány, soudy, banka (SEPA platební média)  
 • Subjekty zajišťující vyplácení příspěvků na spoření zaměstnanců  
 • Insolvenční správci v případě osobního bankrotu  

6. Doba uchovávání osobních údajů  
Po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovávány tak dlouho, dokud je správce ze zákona povinen tak činit (čl. 17 GDPR).  To pravidelně vyplývá ze zákonných důkazních a archivačních povinností daných obchodním a daňovým právem. Doba uchovávání pak může činit až deset let.  Kromě toho se může stát, že osobní údaje budou uchovávány po dobu, během níž mohou být vůči správci uplatněny nároky. Po pominutí účelu zpracování, resp. po uplynutí těchto lhůt budou údaje zablokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými předpisy.  

7. Práva subjektu údajů  
Na výše uvedené adrese se jako subjekt údajů můžete informovat o uložených údajích týkajících se vaší osoby. Kromě toho můžete za určitých okolností požádat o opravu nebo výmaz svých údajů. Máte také právo na omezení zpracování vašich údajů a právo na vydání vámi poskytnutých údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.  V případě uděleného souhlasu máte také právo na jeho odvolání.  Máte možnost podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů nebo dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno nařízení GDPR.  
Podle čl. 21 odst. 1 GDPR má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na výše uvedené adrese.  Subjekt údajů má právo vznést bez uvedení důvodu námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud správce zpracovává osobní údaje k ochraně svých oprávněných zájmů, může subjekt údajů proti tomuto zpracování vznést námitku z důvodů, které vyplývají z jeho konkrétní situace. V takovém případě nebude správce tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže přesvědčivé oprávněné důvody pro jejich zpracování, které budou převažovat nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků. 

Jako subjekt údajů můžete svá práva uplatnit na adrese privacy@motel-one.de.  


Číst dále

III. Informace podle čl. 13 a násl. GDPR pro členy beOne

Následující oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje zejména na zpracování osobních údajů členů programu beOne. 

1. Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost

Motel One GmbH
Tegernseer Landstraße 165
D-81539 Mnichov 
Telefon: 089 / 665025-0
Fax: 089 / 665025-50
Internet: www.motel-one.com
E-mail: privacy@motel-one.com

2. Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Společnosti Motel One GmbH zpracovává vaše osobní údaje za účelem realizace členského programu beOne v rámci rezervací. Kromě toho jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem zasílání pravidelných informací o novinkách, akcích a nabídkách na téma hotely a cestování prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv, aplikace WhatsApp nebo jiných elektronických médií. Vaše osobní údaje jsou také zpracovávány za účelem zobrazování cílené reklamy na našich webových stránkách a platformách sociálních médií.

Právním základem pro zpracování je váš souhlas (viz výše), který jste nám udělili v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR při registraci do členského programu beOne. Kromě toho je zpracování nezbytné pro řádné plnění s vámi uzavřené smlouvy o členském programu beOne v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Kategorie osobních údajů 
Konkrétně zpracováváme osobní údaje, které jste uvedli při registraci do členského programu beOne. Konkrétně se jedná o následující typy údajů: 
-    titul
-    oslovení
-    jméno
-    e-mailová adresa
-    heslo
-    telefonní číslo
-    ulice a číslo domu
-    PSČ
-    město
-    země
-    datum narození

Kromě toho shromažďujeme a zpracováváme vaše rezervační údaje vyplývající z dřívějších rezervací v hotelech Motel One. 
Prostřednictvím našeho kooperačního partnera m3 connect rovněž nabízíme členům beOne možnost využít službu „beConnected“. Služba spočívá v tom, že se na svém zařízení (notebook, chytrý telefon, tablet atp.) jednou přihlásíte k naší hotelové Wi-Fi, čímž získáte trvalý (na několik pobytů) přístup k Wi-Fi z tohoto zařízení. Společnost m3 connect zpracovává vaši MAC adresu a my ji můžeme přiřadit k vašemu účtu beOne.

4.    Příjemci osobní údajů
Uvedené typy osobních údajů jsou za účelem zpracování rezervací zasílány do databází různých společností skupiny Motel One. Přehled společností skupiny Motel One najdete zde.
Vaše osobní údaje nejsou jinak předávány třetím osobám.

5.    Předávání osobních údajů do třetích zemí 
V rámci zasílání osobních údajů do vnitrostátních databází rovněž dochází k předávání osobních údajů do nového hotelu v New Yorku / USA. Za tímto účelem byly podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR použity aktuální standardní smluvní doložky ze 04. 06. 2021. Použité standardní smluvní doložky jsou k nahlédnutí zde.

6.    Doba uchovávání 
Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile pomine účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Tak je tomu v případě, když sami smažete svůj profil beOne. 
Stejně tak budou vaše osobní údaje vymazány v případě odvolání souhlasu se zpracováním. Údaje nebudou vymazány, pokud je to v rozporu se zákonnými lhůtami pro jejich uchovávání.

7.    Práva subjektu údajů
Také v souvislosti s procesy zpracovávání osobních údajů v rámci členského programu beOne máte práva subjektu údajů podle II.7. 

Jako subjekt údajů můžete svá práva uplatnit na adrese privacy@motel-one.de.  
 


Číst dále