[Translate to Čeština:] Egg Chair im Motel One Wien-Staatsoper

VOP

1. Oblast působnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny smlouvy o pronájmu hotelových pokojů za účelem ubytování, které budou uzavřeny mezi Motel One Czech s.r.o. (Motel One) jako podnikovou vedoucí společností Motel One Hotels v České republice a třetí osobou (host), jakož i za všechna další poskytnutá plnění a dodávky firmy Motel One (smlouva o ubytování hosta). 

 

2. Rezervace

Provedením rezervace nabízí host uzavření smlouvy o ubytování. Pokud je rezervovaný pokoj k dispozici, obdrží host od Motel One potvrzení o rezervaci. Přijetím hostem provedené rezervace dochází k uzavření smlouvy o ubytování hosta mezi Motel One a hostem.

Nabídky firmy Motel One dostupných pokojů jsou proměnlivé a nezávazné. Motel One může podle vlastního uvážení odmítnout uzavření smlouvy o ubytování hosta.

Neexistuje žádné právo požadovat ubytovací služby v určitém pokoji. Motel One si vyhrazuje právo stanovit omezení obvyklá v daném oboru, jako je minimální počet nocí, rezervační záruky a zálohy pro určité termíny.

 

3. Stornovací lhůty

Garantovaná rezervace vznikne tehdy, pokud host potvrdil platbu za ubytovací služby uvedením čísla kreditní karty. Garantovaná rezervace může být bezplatně stornována do 18 hod. v den příjezdu s uvedením čísla rezervace. Po 18 hod. nelze storno již provést a Motel One si vyhrazuje právo na dohodnutou úhradu po odečtení případných ušetřených nákladů. Totéž platí, pokud se host nedostaví (No Show). U několikadenních garantovaných rezervací budou v případě nedostavení se hosta veškeré následující noci počínaje od druhé noci včetně stornovány a host nemá žádné právo na následující noci.  

Jednoduché rezervace, tj. rezervace, u nichž host ještě negarantoval platbu, platí vždy do 18.00 hod. v den příjezdu. Po 18 hod. tato rezervace automaticky a bezplatně propadá. Firma One Motel je oprávněna rezervovaný pokoj pronajmout jinak.

 

4. Ceny za ubytování a další ceny  

Platí ceny uváděné firmou Motel One v okamžiku uzavření smlouvy. Platné ceny se rozumí jako celkové ceny brutto a obsahují veškeré zákonné daně, poplatky a odvody. Nezahrnují místní odvody, které podle příslušného obecního práva hradí sám host, jako např. lázeňský poplatek.

Pro případ změny sazby daní, poplatků a odvodů nebo účinného vybírání nových, stranám dosud neznámých daní, poplatků a odvodů si Motel One vyhrazuje právo ceny odpovídajícím způsobem upravit. U smluv se spotřebiteli to platí pouze tehdy, pokud doba mezi uzavřením smlouvy (potvrzením rezervace) a jejími úpravami překročí čtyři měsíce.

 

5. Platební podmínky

Cenu veškerých zarezervovaných ubytovacích služeb musí host uhradit vždy předem, nejpozději při příjezdu do hotelu. Zápočet ze strany hosta je vyloučen, ledaže by se týkal nesporné nebo pravomocně určené pohledávky. Platným platebním prostředkem je hotovost v eurech, EC karta, Master Card, Visa Card, Diners Card a American Express. K provádění plateb použijte postup 3D Secure 2.0 pro bezpečnou a zesílenou autentizaci klientů. Další informace ke zpracování údajů při platebních operacích najdete na adrese https://www.motel-one.com/cs/ustanoveni-k-ochrane-udaju/

 

6. Možnosti využití rezervovaných pokojů

Rezervované pokoje jsou hostům k dispozici od 15.00 hod v den příjezdu do 12.00 hod. v den odjezdu. Na požádání a podle disponibilnosti pokoje lze s hotelem předem dohodnout pozdější odjezd (late check-out). Pokud bude hotel s late-check-out souhlasit, je oprávněn účtovat za dodatečné používání pokoje 10,- € za každou započatou hodinu. Za odjezdy po 15.00 hod. bude účtována plná cena. Smluvní nárok na  late-check-out neexistuje.

 

7. Další prodej

Další prodej/pronájem anebo další zprostředkování rezervovaných pokojů je přípustné pouze s předchozím písemným souhlasem firmy Motel One. Není přípustné ani odstoupení nebo prodej nároku vůči Motel One. Motel One je v těchto případech oprávněn rezervaci stornovat, zvláště pak, pokud host při odstoupení/prodeji třetí osobě uvede nepravdivé údaje o druhu rezervace nebo úhradě. Použití hotelového pokoje pro jiný účel než ubytování je výslovně zakázáno.

 

8. Ručení Motel One

Firma Motel One ručí za škody vzniklé v důsledku ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví, které sama zavinila. Dále Motel One ručí za ostatní škody vzniklé v důsledku porušení svých povinností, které bylo způsobeno úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, a rovněž tak za škody vzniklé v důsledku porušení svých charakteristických (tzv. smluvně typických) povinností, které bylo způsobeno úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Pod pojem porušení povinností firmy Motel One spadá rovněž porušení povinností jeho zákonného zástupce, zaměstnance nebo výkonného zástupce. Další nároky na náhradu škody jsou vyloučeny, není-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak.

V případě pochybení nebo vad poskytovaný služeb se Motel One ihned, jakmile se o nich dozví nebo po neprodlené výtce hosta, postará o jejich nápravu. Host je povinen být při odstranění závady přiměřeně nápomocen za účelem minimalizace možné škody. Dále je host povinen, firmu Motel One včas upozornit na nebezpečí vzniku mimořádně vysoké škody.  

Za vnášené věci ručí Motel One podle zákonných ustanovení. Nárok zaniká, pokud host nepodá oznámení firmě Motel One neprodleně poté, co se dověděl o ztrátě, zničení nebo poškození přinesené věci. Pokud host hodlá přinést do hotelu peníze, cenné papíry a cennosti v hodnotě vyšší než 800,-- € nebo jiné věci v hodnotě vyšší než 3.500,- €, je zapotřebí uzavřít o tom zvláštní písemnou dohodu s Motel One.

Bude-li hostu poskytnuto parkovací místo v hotelové garáži/na parkovišti, a to i za úplatu, nedochází tím k uzavření žádné smlouvy o úschově. Povinnost dohledu ze strany Motel One neexistuje. Motel One ručí za všechny škody v rámci pravidel uvedených v tomto článku 8. Host se zavazuje nahlásit škodu neprodleně, viditelné škody v každém případě před opuštěním parkovacího zařízení. Motel One neručí za škody způsobené pouze jinými nájemci nebo ostatními třetími osobami.   

Veškeré nároky vůči Motel One se ze zásady promlčují po uplynutí jednoho roku od začátku zákonné promlčecí lhůty. To neplatí pro nároky na náhradu škody nebo jiné nároky za škody vzniklé v důsledku ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví anebo v důsledku porušení povinností firmy Motel One, které bylo způsobeno úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

 

9. Ukončení smlouvy o ubytování hosta  

Firma Motel One je oprávněna smlouvu o ubytování hosta vypovědět ze závažného důvodu. Závažný důvod nastává především tehdy, pokud (i) vyšší moc nebo jiné okolnosti nezaviněné firmou Motel One znemožní splnění smlouvy, (ii) pokoje nebo prostory byly protiprávně zarezervovány při uvedení zavádějících nebo chybných údajů nebo zamlčení podstatných skutečností; podstatnou skutečností může být přitom totožnost hosta, platební schopnost nebo účel pobytu, (iii) Motel One má rozumný důvod se domnívat, že využití služby může ohrozit hladký obchodní provoz, bezpečnost nebo renomé firmy Motel One a jejich hotelů u veřejnosti, aniž by to bylo možné přičítat vedení nebo organizaci Motel One; (iv) účel resp. důvod pobytu je v rozporu se zákonem; nebo (v) v případě dalšího prodeje/pronájmu anebo dalšího zprostředkování (na rozdíl od čl. 7).

 

10. Vouchery

Voucher získaný od Motel One lze uplatnit pouze pro přenocování v hotelích uvedených na voucheru. Pokud při platbě voucherem zůstane na voucheru nějaký zůstatek, tak tento nadále platí a může být použit pro další platby v příslušném hotelu. Doba platnosti voucheru činí 3 roky od data vystavení. Vouchery jsou nevratné, dále neprodejné a nepřenosné a nelze je vyměnit za hotovost. Vouchery nelze uplatnit v rámci online plateb. Objednatel voucheru je odpovědný za uvedení správných údajů (především e-mailové adresy), na kterou má být voucher a faktura zaslána.

Poučení o odstoupení od smlouvy: Prohlášení k voucherům lze učinit během 14 dnů bez uvedení důvodů v libovolné podobě (dopisem, faxem, e-mailem), nebo pokud bude voucher předán před vypršením termínu, tak také jeho zpětným zasláním. Tato lhůta začíná běžet okamžikem obdržení tohoto poučení v písemné podobě, ale v každém případě až po obdržení voucheru příjemcem. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí včasné odeslání odstoupení nebo voucheru. Odstoupení je nutno adresovat na Motel One GmbH, Heslo: Gutschein (voucher), Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, fax: +49 89 665025 50 nebo e-mailem: giftcard@motel-one.com.

 

11. Přinesené potraviny a nápoje

Ve veřejných prostorách je zakázáno konzumovat přinesené potraviny a nápoje. Snídaně může být konzumována pouze v určených veřejných prostorách (bar, lounge). Je zakázáno odnášet s sebou potraviny servírované ke snídani. V pokojích je zakázáno připravovat jídla.

 

12. Kouření v hotelu

Hotely řetězce Motel One v České republice jsou nekuřácké hotely. Proto platí zákaz kouření nejen ve veřejných prostorách, ale také na pokojích hostů. V případě nedodržení tohoto zákazu je firma Motel One oprávněna požadovat po hostu jako náhradu škody mimořádné náklady vynaložené na čištění pokoje včetně případného ušlého příjmu z důvodu nemožnosti pokoj pronajmout ve výši 50,- €. Tato náhrada škody může být stanovena v nižší nebo vyšší výši, pokud Motel One prokáže vyšší škodu resp. host nižší škodu.

 

13. Domácí mazlíčci

Pro ubytování domácího mazlíčka spolu s hostem je zapotřebí souhlasu firmy Motel One. Host je povinen svůj požadavek na ubytování domácího mazlíčka předem oznámit. Pokud Motel One tento požadavek odsouhlasí, stane se tak za předpokladu, že domácí mazlíček bude pod neustálým dohledem hosta, netrpí žádnou nemocí a nepředstavuje ani jiné nebezpečí pro hotelové hosty nebo personál. Je zakázáno vodit zvíře s sebou na snídani, nesmí ani do hotelového baru. Za domácího mazlíčka bude účtován poplatek ve výši CZK 250 za noc. Výjimkou jsou psi pro zrakově a sluchově postižené a jiní srovnatelní služební psi. Tito mohou být kdykoliv ubytováni spolu s hostem zdarma.

 

14. Zvláštní platební a stornovací podmínky

Pro skupinové rezervace deseti pokojů, kontingenčních smluv nebo rezervace v určitých definovaných obdobích platí zvláštní platební a stornovací podmínky. Tyto podmínky budou sděleny v průběhu rezervačního procesu a uvedeny také na potvrzení rezervace nebo vyplývají z odpovídajících smluv.

 

15. Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou k nahlédnutí na:

https://www.motel-one.com/cs/ustanoveni-k-ochrane-udaju/

 

16. BeOne

Podmínky pro účast na programu beOne Membership jsou k nahlédnutí na:

https://www.motel-one.com/cs/sluzby/be-one-clensky-program/podminky-pro-ucast/

 

17. EU - Spotřebitelská arbitrážní komise

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma ODR), která je přístupná na adrese https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Motel One se v současné době neúčastní alternativních postupů řešení sporů, které jsou zde nabízeny. Společnost Motel One není ochotna a ani povinna účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčí komisí pro spotřebitelské spory.

 

18. Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky smlouvy o ubytování nebo všeobecné obchodní podmínky vyžadují písemnou podobu. Jednostranné změny a doplnění učiněné hostem jsou neúčinné.

Místem příslušného soudu pro všechny spory vzniklé mezi stranami ze smluvního vztahu, pokud je host obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávního zvláštního majetku, je Praha.

Platí české právo. Použití prodejního práva OSN je vyloučeno.

Motel One Czech s.r.o. | Na poříčí 1048/30, Nové Město | 110 00 Praha 1I info@motel-one.com


Číst dále