[Translate to Čeština:] Egg Chair im Motel One Wien-Staatsoper

VOP

1. Rozsah platnosti

Tyto VOP platí pro všechny smlouvy o ubytování hostu, uzavrené mezi Motel One Germany Betriebs GmbH (Motel One) a provozovateli hotelu Motel One v Nemecku s tretími osobami (host) a pro všechny další poskytované služby a dodávky ze strany Motel One

2. Rezervace / následný prodej

Smlouva o ubytování je uzavrena prijetím rezervace provedené hostem. Tato dohoda formou rezervace objednaných pokoju je pro obe smluvní strany závazná. Rezervace objednaných ale ješte nezaplacených pokoju je platná vždy do 18.00 hodin dne príjezdu. Nevzniká tím nárok na uplatnení nároku na ubytování v urcitém pokoji. Motel One si vyhrazuje právo po vypršení rezervace rezervovaný pokoj pronajmout jiným zpusobem. Host obdrží od Motel One závazné císlo objednávky nebo Císlo rezervace, na vyžádání také písemné potvrzení rezervace. Motel One si vyhrazuje právo stanovovat pro urcité termíny pobytu bežné restrikce, jako napríklad minimální dobu pobytu, záruky na rezervaci nebo zálohy.
Následný prodej a / nebo pronájem rezervovaných pokoju je zakázán. Predevším je zakázáno následné zprostredkovávání pokoju a / nebo kvót pokoju tretím osobám za vyšší ceny, než jaká je skutecná cena pokoju. Také postoupení nebo prodej nároku vuci Motel One se vylucuje. Motel One je v techto prípadech oprávnen rezervaci stornovat, predevším pokud host pri postoupení / prodeji tretí osobe sdelí nepravdivé údaje o druhu rezervace nebo platbe. Využívání hotelového pokoje k jinému úcelu než k ubytování je výslovne zakázáno.

3. Záruky rezervace, stornovací lhuty

Rezervace bez záruky zanikají po 18:00 hod. v den príjezdu. Nemusí být stornovány. Záruka rezervace platí, pokud host ubytování potvrdil udáním císla platební karty a objednaný pokoj nestornoval pred 18.00 hodinou v den príjezdu. Nedostaví-li se host, bude celá cástka za rezervované ubytování vyúctována po odectení ušetrených nákladu. Na rezervace v rámci smluv o povinných dodávkách nebo na rezervace více než peti pokoju na noc platí stornovací lhuty sjednané v techto smlouvách a dalších ujednáních. Pro rezervace ubytování během konání akcí a veletrhů platí odlišné storno podmínky. Tyto údaje jsou vždy uvedeny jak v rezervačním procesu, tak i v potvrzení rezervace. Ke zrušení rezervace je nutno uvést příslušné číslo rezervace.

4. Platba ceny ubytování predem

Cena za celkové ubytovací služby je hostem hrazena vždy predem, nejpozdeji pri príjezdu do hotelu.

5. Dane / poplatky / odvody

Platné ceny jsou celkové ceny brutto a zahrnují všechny zákonné dane, poplatky a odvody. V prípade zmeny sazby daní, poplatku a odvodu a úcinného zavedení nových, obema stranám dosud neznámých daní, poplatku a odvodu si Motel One Germany Betriebs GmbH vyhrazuje právo ceny odpovídajícím zpusobem upravit.

6. Platební prostredky / služby na pozdeji uhrazené faktury

Platnými platebními prostredky je hotovost v eurech, karta EC, Master Card, Visa Card, Diners Card a American Express v eurech. Prevod služeb na pozdeji hrazené faktury není možný.

7. Možnosti užívání rezervovaných pokoju

Rezervované pokoje jsou hostum k dispozici v den príjezdu od 15:00 hodin do 12:00 hodin v den odjezdu. Na požádání a dle dostupnosti lze predem s hotelem dohodnout pozdejší odjezd (pozdní check-out). V prípade, že bude žádosti o pozdní check-out vyhoveno, je hotel oprávnen za delší užívání pokoje úctovat cástku 10,00 EUR/CHF 20.00/GBP 10.00 za každou zapocatou hodinu. Pri opuštení hotelu po 15. hodine bude úctována denní sazba za pokoj v plné výši. Na pozdní check-out nemá host smluvní nárok.

8. Záruky ze strany Motel One

Motel One rucí za jím zpusobené škody pri ohrožení života, zpusobená zranení a nemoci. Dále Motel One rucí za škody, zpusobené úmyslne nebo porušením povinnosti ze strany Motel One z hrubé nedbalosti a také za škody, zpusobené úmyslným porušením smluvních povinností nebo z hrubé nedbalosti. Porušením povinností ze strany Motel One je i porušení jeho zákonných zástupcu, zamestnancu a poverených osob. Další nároky na náhradu škody, pokud není v techto VOP uvedeno jinak, se vylucují.

 

Pokud by se pri plnení ze strany Motel One vyskytly závady, bude se Motel One pri jejich zjištení nebo okamžité reklamaci ze strany hostu snažit zjednat nápravu. Host je povinen, prispet v rámci možností k tomu, aby byla závada odstranena a byly tak minimalizovány možné škody. Dále je host povinen Motel One vcas upozornit na nebezpecí vzniku mimorádne velké škody.
Za vnesené veci odpovídá Motel One dle zákonných ustanovení (srov. §§ 701 násl. obc. zák). Pricemž je odpovednost omezena stonásobkem ceny pokoje (600 EUR do max. výše 3 500 EUR) a na peníze, cennosti a šperky do 800 EUR. Nárok zaniká, pokud host ztrátu, znicení nebo poškození vnesené veci Motel One neoznámil (§ 703 ob. zák.) ihned po jejich zjištení. Neomezené záruky se rídí zákonnými ustanoveními.

Bude-li hostu za poplatek poskytnuto parkovací místo v hotelové garáži / na parkovišti, nevzniká tím smlouva o úschove. Nevzniká tím povinnost kontroly ze strany Motel One. Motel One rucí za všechny škody v rámci ustanovení uvedených v odstavci 1. Host je povinen škodu oznámit ihned, zjevnou škodu v každém prípade ješte pred opuštením parkovacího zarízení. Motel One nerucí za škody zpusobené jiným nájemcem nebo tretí osobou.

9. Poukazy

Poukaz lze využít pouze na služby v rámci hotelu uvedeném na poukazu. Zustatková hodnota poukazu bude pri platbe zachována a bude moci být využita pro další platby v daném hotelu. Platnost poukazu jsou 3 roky od data vystavení. Poukazy nelze vracet, nejsou prodejné, prenosné ani smenitelné za hotovost. Poukazy nelze uplatnit v rámci online plateb. Objednavatel poukazu je odpovedný za uvedení správných dat (predevším e-mailové adresy), na kterou má být poukaz a faktura zaslány.
Poucení o zrušení: Prohlášení k poukazum lze zrušit bez udání duvodu ve lhute 14 dnu, a to libovolným zpusobem (dopis, fax, e-mail), anebo, pokud bude poukaz prenechán pred vypršením lhuty, vrácením poukazu. Lhuta platí od obdržení tohoto poucení v písemné forme, avšak ne pred obdržením poukazu príjemcem. Pro uznání lhuty na odstoupení stací vcasné odeslání oznámení o odstoupení nebo poukazu. Odstoupení musí být zasláno Motel One GmbH s poznámkou: Gutschein, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Fax: +49 89 665025 50 nebo e-mailem: giftcard@motel-one.com.

10. Prinesená jídla a nápoje

Ve spolecných prostorách je zakázáno konzumovat prinesené jídlo a nápoje. Snídane se smí konzumovat pouze v prostorách spolecných místností, k tomu urcených (bar, lounge). Vynášení cástí nabízené snídane není možné. V pokojích je zakázána príprava jídel.

11. V hotelu je zakázáno kourit

Hotely Motel One v Nemecku jsou nekurácké. Kourení je zakázáno jak ve verejných prostorách, tak v hotelových pokojích. V prípade porušení zákazu je Motel One oprávnen po hostu požadovat náhradu škody za náklady vynaložené na vycištení, vcetne prípadné pokuty za ztrátu obratu z duvodu znemožnení pronájmu pokoje ve výši EUR 50,00. Tato náhrada škody muže být vyšší nebo nižší, pokud Motel One prokáže vyšší nebo host nižší škodu.
12. Domácí zvírata
Prinášení domácích zvírat je možné pouze po predchozím souhlasu Motel One. Host je povinen své prání privézt s sebou domácí zvíre oznámit predem. Pokud Motel One bude s prinesením domácího zvírete souhlasit, bude to možné pouze za predpokladu, že bude mít host domácí zvíre pod neustálým dohledem, že zvíre bude zdravé a nebude ohrožovat hosty a personál hotelu. Zvíratum je zakázán prístup na snídani a do baru Motel One. Za domácí zvíre je úctován poplatek ve výši EUR 5,00 za noc. Výjimkou jsou psi doprovázející sluchove, zrakove a jinak zdravotne postižené osoby. Ti smí být privedeni kdykoli a zdarma. 

13. Skupinové rezervace

U rezervací od jedenácti pokoju je nutná záruka rezervace s odpovídající zálohou. Dále platí zvláštní smluvní ustanovení príslušného hotelu.

14. Záverecná ustanovení

Zmeny a doplnení smlouvy nebo Všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Jednostranné zmeny nebo doplnení ze strany hosta nejsou úcinné.

Místne príslušný soud pro veškeré spory mezi obema stranami vyplývající ze smluvního vztahu, pokud je smluvním partnerem hotelu Motel One obchodník, právnická osoba verejného práva nebo verejnoprávní subjekt, je soud v Mnichove.