BE SMART. BE ONE.

Podmínky účasti v členského programu be One

Členský program beOne („program beOne“) skupiny Motel One (Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov včetně přidružených společností ve smyslu § 15 AktG) odměňuje registrované hosty („členové“) za jejich členství. Při přímé rezervaci online prostřednictvím profilu beOne získávají členové níže popsané výhody. Členství se zakládá na níže popsaných podmínkách účasti. 

 

1.    ZÚČASTNĚNÉ HOTELY

Programu se účastní všechny hotely, které jsou v okamžiku cesty provozovány jednou ze společností skupiny Motel One pod obchodním jménem „Motel One“.

 

2.    ÚČAST V PROGRAMU

2.1.  Podmínky účasti
Programu beOne se mohou zúčastnit všechny osoby, které jsou podle právních předpisů státu, kde mají trvalý pobyt, plnoleté nebo mají právní způsobilost uzavírat smlouvy. V opačném případě je členství v programu beOne považováno za neopodstatněné.

 

2.2.  Vstup do programu beOne
Do programu beOne lze vstoupit následovně:

Při registraci musejí být všechna pole vyplněna pravdivě a v plném rozsahu. Předpokladem pro účast v programu beOne je uvedení platné e-mailové adresy. Není možné, aby jednu e-mailovou adresu používali dva členové zároveň. Člen nesmí své osobní heslo předat třetím osobám a je zodpovědný za používání a ochranu svých přístupových údajů. Proběhla-li registrace úspěšně, získá člen okamžitý přístup ke svému profilu beOne (včetně přístupu k různým funkcím členské sekce na internetové stránce www.motel-one.com, provádění rezervací jako přihlášený člen atd.).

Změny e-mailové adresy, doručovací adresy, jména nebo jiných důležitých údajů provádí člen přímo ve svém profilu beOne na internetové stránce www.motel-one.com.

 

2.3.  Koszty

Uczestnictwo w programie beOne jest możliwe tylko po wyrażeniu zgody na otrzymywanie newsletterów i innych informacji oferowanych przez dostawcę. Udział w programie beOne nie wiąże się z żadnymi innymi kosztami. Fizyczna karta członkowska beOne nie jest wydawana.

 

2.4.  Zgoda na otrzymywanie newsletterów i innych informacji

Wraz z rejestracją w programie beOne członek (użytkownik) wyraża w zamian zgodę na otrzymywanie reklam (powiadomień w formie elektronicznej dotyczących programu, w tym informacji ogólnych, przeglądu rezerwacji, informacji spersonalizowanych, „ofert” itp.).

W zamian za bezpłatny udział w programie członek beOne wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Motel One GmbH jego danych osobowych niezbędnych do realizacji założeń tego programu i w ramach rezerwacji, a także na regularne przesyłanie informacji na temat nowości, promocji i ofert Motel One dotyczących hoteli i podróży za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, WhatsApp lub innych mediów elektronicznych.

W zamian za udział w programie członek beOne wyraża również zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych do wyświetlania sprofilowanych reklam na stronach serwisu Motel One oraz na platformach mediów społecznościowych.

 

Jeżeli Członek nie zechce więcej otrzymywać takich informacji, może zrezygnować z subskrypcji newslettera beOne. 

 

2.5.  Profil beOne
K programu beOne lze přistupovat výhradně digitálně a prostřednictvím internetové stránky www.motel-one.com/cs/sluzby/be-one-clensky-program/. Veškeré informace týkající se programu beOne a účasti v něm jsou uvedeny na internetové stránce www.motel-one.com/cs/sluzby/be-one-clensky-program/. Profil beOne umožňuje zejména:

  • zobrazovat a upravovat uložené kontaktní údaje;
  • přidávat, zobrazovat a upravovat fakturační adresu;
  • přidávat, zobrazovat a upravovat platební údaje;
  • přidávat, zobrazovat a upravovat partnerský kód;
  • zobrazovat rezervace;
  • zobrazovat historii rezervací a příp. provádět změny aktuálních rezervací.

Člen je povinen uvádět vždy aktuální osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, doručovací adresu a další údaje nezbytné pro rezervaci) a případně tyto údaje v profilu beOne aktualizovat tak, aby odpovídaly současnému stavu. Dostupnost profilu beOne na internetu může být omezena na přiměřeně dlouhou dobu z důvodu jeho údržby nebo rozšíření.

 

3.    VÝHODY PROGRAMU BE ONE

3.1.  Výhoda registrace
Za úspěšné provedení prvotní registrace obdrží člen jednorázově poukázkový kód na jednu snídani, který může použít při své příští přímé rezervaci online prostřednictvím profilu beOne. Poukázkový kód musí být uplatněn během tří měsíců. V případě opakovaného odhlášení a přihlášení nemá člen na nový poukázkový kód nárok.

 

3.2.  Trvalé výhody
Při rezervaci prostřednictvím profilu beOne (na www.motel-one.com nebo v aplikaci) má člen navíc následující trvalé výhody:

  •  1× uvítací voda zdarma na každý pokoj při každém pobytu;
  • rychlejší a snazší rezervace díky uloženým údajům;
  • Sleep In Sunday – bezplatný pozdní check-out v neděli (dle dostupnosti); check-out v 15.00 hodin (pouze pro pobyty s odjezdem v neděli); a
  • příp. další časově omezené výhody, které budou komunikovány prostřednictvím zpravodaje beOne.

 

4.    DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ ČLENSTVÍ

 4.1.  Doba trvání členství
Členství v programu beOne začíná okamžikem úspěšné registrace a je na dobu neomezenou, nedojde-li k jeho ukončení podle bodu 4.

 

4.2.  Ukončení členství ze strany člena
Člen může svou účast v programu kdykoliv s okamžitou platností ukončit tím, že se přihlásí ke svému profilu beOne, klikne na „Smazat profil“ a následující otázku „Opravdu chcete smazat svůj profil?“ potvrdí kliknutím na „Smazat profil“.

 

4.3.  Ukončení členství ze strany provozovatele
Společnost Motel One GmbH je oprávněna ze závažných důvodů ukončit členství bez předchozího upozornění nebo náhrady. Závažným důvodem se rozumí především porušení těchto všeobecných obchodních podmínek, všeobecných obchodních podmínek zúčastněných hotelů, jakékoliv uvedení nesprávných informací a jakékoliv nepřiměřené nebo trestné jednání (zejména nevhodné, zlomyslné nebo urážlivé chování vůči zaměstnancům hotelu či hostům). Společnost Motel One GmbH si v takovémto případě vyhrazuje další práva a opatření. 

 

4.4.  Právní následky ukončení členství
Ukončení členství beOne má za následek úplné vyloučení z programu beOne.   

 

5.    ODPOVĚDNOST

Za škody, které vzniknou účastníkovi v souvislosti s členstvím beOne, odpovídá skupina Motel One pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Případné odškodnění je omezeno na výši obvykle předvídatelné škody. Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí v případě ohrožení života, zranění či poškození zdraví, nároků podle zákona o odpovědnosti za vadné výrobky (Produkthaftungsgesetz) a pokud zákon taková omezení zakazuje.

 

6.    ZMĚNA PODMÍNEK ÚČASTI A VÝHOD PROGRAMU BE ONE 

6.1.  Změny podmínek účasti
Tyto podmínky účasti mohou být společností Motel One GmbH kdykoliv v plném nebo částečném rozsahu změněny. V případě takovýchto změn budou náležitě zohledněny zájmy členů. Mají-li tyto změny významný dopad na práva a povinnosti členů, jsou o nich členové ještě před vstupem v platnost informováni prostřednictvím profilu beOne nebo e-mailu, a v přiměřené lhůtě mohou vůči změnám vznést námitku. Kromě toho lze členství beOne kdykoliv ukončit podle bodu 4. V případě, že po vstupu změn v platnost člen pokračuje v členství beOne bez námitek, vyjadřuje tím svůj souhlas s novými podmínkami účasti. Vznese-li člen ve stanovené lhůtě vůči změnám námitku, může provozovatel v souladu s bodem 4.3 ukončit jeho účast v programu.

 

6.2.  Změny výhod programu beOne
Výslovně se stanovuje, že i výhody programu beOne uvedené v bodě 3 mohou být kdykoliv v plném nebo částečném rozsahu změněny nebo zrušeny.

 

7.    OCHRANA ÚDAJŮ

Registrací do programu beOne stvrzuje člen souhlas s používáním svých osobních údajů v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

8.    PŘIJETÍ PODMÍNEK ÚČASTI, VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK HOTELŮ A ROZHODNÉ PRÁVO

Registrací do programu beOne vyjadřuje člen svůj bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami účasti a se všeobecnými obchodními podmínkami zúčastněných hotelů pro všechny budoucí rezervace. Výše uvedené podmínky účasti nahrazují všechny předchozí dohody a řídí se německým právem bez ohledu na závazná ochranná opatření, která mohou platit v zemi bydliště spotřebitele. Místem plnění je Mnichov.

 

9.    DODATEČNÉ INFORMACE

Všechny informace a podrobnosti o programu beOne najdete na adrese www.motel-one.com/cs/sluzby/be-one-clensky-program/ .


Číst dále