BE SMART. beOne.

PODMÍNKY ÚČASTI V ČLENSKÉM PROGRAMU beOne

Členský program beOne („program beOne“) skupiny Motel One (Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov včetně přidružených společností ve smyslu § 15 AktG) odměňuje registrované hosty („členové“) za jejich členství. Při přímé rezervaci online prostřednictvím profilu beOne získávají členové níže popsané výhody. Členství se zakládá na níže popsaných podmínkách účasti.

1. ZÚČASTNĚNÉ HOTELY

Programu se účastní všechny hotely, které jsou v okamžiku cesty provozovány některou ze společností skupiny Motel One pod obchodním jménem „Motel One“ nebo „The Cloud One Hotels“.

2. ÚČAST V PROGRAMU

2.1. Podmínky účasti

Programu beOne se mohou zúčastnit všechny osoby, které jsou podle právních předpisů státu, kde mají trvalý pobyt, plnoleté nebo mají právní způsobilost uzavírat smlouvy. V opačném případě je členství v programu beOne považováno za neopodstatněné.

2.2. Vstup do programu beOne

Do programu beOne lze vstoupit následovně:

Při registraci musejí být všechna pole vyplněna pravdivě a v plném rozsahu. Předpokladem pro účast v programu beOne je uvedení platné e-mailové adresy. Není možné, aby jednu e-mailovou adresu používali dva členové zároveň. Člen nesmí své osobní heslo předat třetím osobám a je zodpovědný za používání a ochranu svých přístupových údajů. Proběhla-li registrace úspěšně, získá člen okamžitý přístup ke svému profilu beOne (včetně přístupu k různým funkcím členské sekce na internetových stránkách www.motel-one.com nebo www.the-cloud-one.com, provádění rezervací jako přihlášený člen atd.).

Změny e-mailové adresy, doručovací adresy, jména nebo jiných důležitých údajů provádí člen přímo ve svém profilu beOne na internetových stránkách www.motel-one.com a www.the-cloud-one.com.

2.3. Náklady

Účast v programu beOne je možná pouze tehdy, pokud udělíte souhlas s odběrem newsletterů a dalších informací od poskytovatele. Další náklady účastí v programu beOne nevznikají. Členům není vydávána žádná fyzická členská karta beOne.

2.4. Souhlas s odběrem newsletterů a dalších informací

Registrací do beOne souhlasí člen (uživatel) se smluvním protiplněním v podobě přijímání reklam (oznámení o programu v elektronické podobě, to znamená obecné informace, přehled rezervací, personalizované informace a „nabídky“ atd.).

Člen vyjadřuje souhlas se smluvním protiplněním za členství v beOne a stvrzuje, že souhlasí s používáním svých osobních údajů společností Motel One GmbH k účelům nezbytným k realizaci členského programu beOne, konkrétně ke shromažďování, zpracovávání a využívání v rámci rezervací, ale i k zasílání pravidelných informací o novinkách, akcích a nabídkách společnosti Motel One a The Cloud One Hotels na téma hotely a cestování prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv, aplikace WhatsApp nebo jiných elektronických médií.

Člen dále prohlašuje, že v rámci smluvního protiplnění souhlasí s používáním svých osobních údajů také pro účely zobrazování cílené reklamy na webových stránkách společnosti Motel One a The Cloud One Hotels, jakož i na platformách sociálních médií.

Pokud si již člen nepřeje takové informace dále dostávat, může odběr zrušit v newsletteru beOne.

2.5. Profil beOne

K beOne lze přistupovat výhradně digitálně a prostřednictvím internetových stránek www.motel-one.com/de/services/be-one-membership/ a www.the-cloud-one.com/de/services/be-one-membership/. Veškeré informace týkající se programu beOne a účasti v něm jsou uvedeny na internetových stránkách www.motel-one.com/de/services/be-one-membership/ a www.the-cloud-one.com/de/services/be-one-membership/. Profil beOne umožňuje zejména:

  • • zobrazovat a upravovat uložené kontaktní údaje;
  • • přidávat, zobrazovat a upravovat fakturační adresu;
  • • přidávat, zobrazovat a upravovat platební údaje;
  • • přidávat, zobrazovat a upravovat partnerský kód;
  • • zobrazovat rezervace;
  • • zobrazovat historii rezervací a příp. provádět změny aktuálních rezervací.

Člen je povinen uvádět vždy aktuální osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, doručovací adresu a další údaje nezbytné pro rezervaci) a případně tyto údaje v profilu beOne aktualizovat tak, aby odpovídaly současnému stavu. Dostupnost profilu beOne na internetu může být omezena na přiměřeně dlouhou dobu z důvodu jeho údržby nebo rozšíření.

3. VÝHODY PROGRAMU BE ONE

3.1. Výhoda registrace

Za úspěšné provedení prvotní registrace obdrží člen jednorázově poukázkový kód na jednu snídani, který může použít při své příští přímé rezervaci online prostřednictvím profilu beOne. Poukázkový kód musí být uplatněn během tří měsíců. V případě opakovaného odhlášení a přihlášení nemá člen nárok na nový poukázkový kód.

3.2. Trvalé výhody

Při rezervaci prostřednictvím profilu beOne (na www.motel-one.com a www.the-cloud-one.com nebo v aplikaci), má člen navíc nárok na následující trvalé výhody:

  • 1× uvítací voda zdarma na každý pokoj při každém pobytu;
  • rychlejší a jednodušší rezervace díky uloženým údajům;
  • Sleep In Sunday – bezplatný pozdní check-out v neděli (dle dostupnosti); check-out v 15:00 hodin (pouze pro pobyty s odjezdem v neděli); a
  • příp. další časově omezené výhody, které budou komunikovány prostřednictvím newsletteru beOne.

4. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ ČLENSTVÍ

4.1. Doba trvání členství

Členství v programu beOne začíná okamžikem úspěšné registrace a je na dobu neomezenou, nedojde-li k jeho ukončení podle bodu 4.

4.2. Ukončení členství ze strany člena

Člen může svou účast v beOne kdykoliv a s okamžitou platností ukončit tím, že ve svém profilu beOne klikne na „Smazat profil“ a následující otázku „Opravdu chcete smazat svůj profil?“ potvrdí kliknutím na „Smazat profil“.

4.3. Ukončení členství ze strany provozovatele

Společnost Motel One GmbH je oprávněna ze závažných důvodů ukončit členství bez předchozího upozornění nebo náhrady. Závažným důvodem se rozumí především porušení těchto všeobecných obchodních podmínek, všeobecných obchodních podmínek zúčastněných hotelů, jakékoliv uvedení nesprávných informací a jakékoliv nepřiměřené nebo trestné jednání (zejména nevhodné, zlomyslné nebo urážlivé chování vůči zaměstnancům hotelu či hostům). Společnost Motel One GmbH si v takovémto případě vyhrazuje další práva a opatření.

4.4. Právní následky ukončení členství

Ukončení členství beOne má za následek úplné vyloučení z programu beOne.

5. ODPOVĚDNOST

Za škody, které vzniknou účastníkovi v souvislosti s členstvím beOne, odpovídá skupina Motel One pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Případné odškodnění je omezeno na výši obvykle předvídatelné škody. Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí v případě ohrožení života, zranění či poškození zdraví, nároků podle zákona o odpovědnosti za vadné výrobky (Produkthaftungsgesetz) a pokud zákon taková omezení zakazuje.

6. ZMĚNA PODMÍNEK ÚČASTI A VÝHOD PROGRAMU BE ONE

6.1. Změna podmínek účasti

Tyto podmínky účasti mohou být společností Motel One GmbH kdykoliv v plném nebo částečném rozsahu změněny. V případě takovýchto změn budou náležitě zohledněny zájmy členů. Mají-li tyto změny významný dopad na práva a povinnosti členů, jsou o nich členové ještě před vstupem v platnost informováni prostřednictvím profilu beOne nebo e-mailu a v přiměřené lhůtě mohou vůči změnám vznést námitku. Kromě toho lze členství beOne kdykoliv ukončit podle bodu 4. V případě, že po vstupu změn v platnost člen pokračuje v členství beOne bez námitek, vyjadřuje tím svůj souhlas s novými podmínkami účasti. Vznese-li člen ve stanovené lhůtě vůči změnám námitku, může provozovatel v souladu s bodem 4.3 ukončit jeho účast v programu.

6.2. Změny výhod programu beOne

Výslovně se stanovuje, že i výhody programu beOne uvedené v bodě 3 mohou být kdykoliv v plném nebo částečném rozsahu změněny nebo zrušeny v souladu s bodem 6.1.

7. OCHRANA ÚDAJŮ

Registrací do programu beOne stvrzuje člen souhlas s používáním svých osobních údajů v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů (https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ a www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/).

8. PŘIJETÍ PODMÍNEK ÚČASTI, VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK JEDNOTLIVÝCH HOTELŮ A ROZHODNÉ PRÁVO

Registrací do programu beOne vyjadřuje člen svůj bezpodmínečný souhlas s těmito podmínkami účasti, jakož i se všeobecnými obchodními podmínkami (https://www.motel-one.com/de/agb/ a www.the-cloud-one.com/de/agb/) zúčastněných hotelů pro všechny budoucí rezervace jako člen. Výše uvedené podmínky účasti nahrazují všechny předchozí dohody a řídí se německým právem bez ohledu na závazná ochranná opatření, která mohou platit v zemi bydliště spotřebitele. Místem plnění je Mnichov.

9. DODATEČNÉ INFORMACE

Veškeré informace a podrobnosti o programu beOne najdete na www.motel-one.com/de/services/be-one-membership/ a www.the-cloud-one.com/de/services/be-one-membership/