[Translate to Čeština:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Verze 03/2024 

Tyto zásady používání cookies doplňují prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Motel One. Používáme textové soubory zvané „cookies“ nebo grafické soubory zvané „sledovací pixely“, které se ukládají do zobrazovacího zařízení uživatele. Jedná se o technologie, s jejichž pomocí lze shromažďovat určitá nastavení specifická pro uživatele a technické informace, na základě kterých může být uživatel identifikován. Tyto informace dokládají, kdy a jak uživatelé používají naše webové stránky www.motel-one.com a www.the-cloud-one.com (dále jen „webové stránky“), a zároveň nám umožňují stránky neustále zlepšovat. Dále používáme nástroje pro sledování návštěvnosti a analytické nástroje, abychom zajistili kontinuální optimalizaci a odpovídající prezentaci našich webových stránek.

 

Pomocí nástrojů pro sledování návštěvnosti můžeme shromažďovat statistické údaje o tom, jak uživatelé používají naše webové stránky, a na základě takto získaných poznatků rozvíjet naši internetovou nabídku. Používají se různé druhy cookies a nástrojů pro sledování návštěvnosti / analytických nástrojů. Cookies přitom může do koncových zařízení uživatelů umisťovat sám Motel One nebo jiní poskytovatelé třetích stran.

 

V případě cookies od jiných poskytovatelů (např. Google Maps) mohou tito poskytovatelé sami vkládat cookies a analytické nástroje do webových stránek společnosti Motel One. Na tyto cookies/nástroje umístěné do koncových zařízení uživatelů od jiných poskytovatelů nemá Motel One žádný vliv. Svým souhlasem potvrzujete, že souhlasíte s tím, že jiní poskytovatelé mohou případně umisťovat cookies do vašich koncových zařízení a zpracovávat vaše údaje. Při tom může dojít k předání údajů mimo EU/EHP, např. do USA. V těchto zemích nelze zaručit rovnocennou úroveň ochrany údajů, jakou zajišťuje nařízení GDPR. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete udělený souhlas s technicky nepotřebnými cookies kdykoliv odvolat tím, že zrušíte zaškrtnutí políčka v konfiguraci. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

A. Chatbot a živý chat

Na našich webových stránkách máte možnost s námi navázat kontakt prostřednictvím funkce chatu a sdělit nám své požadavky týkající se konkrétní hotelové rezervace. Jedná se přitom o nástroj pro živý chat. Používáním chatu automaticky využíváte služby společnosti DialogShift GmbH, Rheinsberger Straße 76/77, 10115 Berlín, Německo. Osobní údaje, které zadáte do okna chatu, budou předány společnosti DialogShift GmbH a následně uloženy.

I. Způsob a účel zpracování osobních údajů

Tyto osobní údaje používáme k poskytování efektivní a okamžité péče našim zákazníkům a zájemcům.

 

Kromě osobních údajů, které poskytnete během chatu, jsou při používání chatovacího nástroje shromažďovány také následující osobní údaje:

 

 • • IP adresa
 • • příp. osobní údaje z historie chatu, jako jsou jméno, kontaktní údaje a další informace.

 

Pokud do okna chatu zadáte osobní údaje (např. jméno, adresu, e-mailovou adresu, číslo rezervace), budou vaše osobní údaje zpracovány umělou inteligencí.

Kromě toho používá společnost DialogShift výkonnostní cookies pro statistické účely. Při tom je zpracovávána vaše IP adresa.

 

II. Zvláštní rizika spojená s použitím umělé inteligence

Při používání chatovacího nástroje jsou v omezené míře zpracovávány údaje umělou inteligencí (UI). Tento nástroj má za úkol najít odpovědi na vaše otázky ještě předtím, než budete spojeni s naším zaměstnancem. V rámci tohoto procesu jsou informace zadány do systému jako vstup, zpracovány prostřednictvím algoritmů a následně poskytnuty jako výstup.

 

U systémů UI využívajících strojové učení mnohdy není dodržena zásada transparentnosti zpracování osobních údajů podle čl. 5 odst. 1 písm. a) GDPR, která vyžaduje, aby byly údaje zpracovány korektně a zákonným a transparentním způsobem. Důvodem je, že systémy podporované UI neustále upravují a optimalizují své vyhodnocovací procesy a využívají pro další rozvoj zadané údaje. Kvůli netransparentnímu zpracování údajů nelze také zcela vyloučit, že může dojít k předání osobních údajů do třetích zemí, např. do USA.

 

Společnost DialogShift GmbH se zavazuje, že vaše údaje použije pouze za účelem poskytování funkce chatu. K poskytování umělé inteligence využívá společnost DialogShift poskytovatele služeb, kteří používají servery v EU. Nepředpokládá se, že údaje budou předány do třetích zemí. Přesto však při použití UI přetrvává zbytkové riziko netransparentního zpracování údajů a předání údajů do třetích zemí.

 

Pokud nechcete tato rizika podstoupit, neměli byste funkci chatu používat. 

 

III. Právní základ

Ke zpracování údajů při používání nástroje chatu dochází na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Vámi uvedené osobní údaje používáme k poskytování efektivní a okamžité péče našim zákazníkům a zájemcům. Svůj souhlas nám udělíte zaškrtnutím políčka v okně chatu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat zrušením zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

Pokud společnost DialogShift shromažďuje osobní údaje prostřednictvím výkonnostních cookies pro statistické účely, jsou tyto údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu uděleného na cookies liště podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR zaškrtnutím příslušného políčka, resp. na základě vašeho souhlasu s používáním cookies obecně. Souhlas můžete kdykoliv odvolat zrušením zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

Ukládání cookies můžete také zabránit změnou příslušného nastavení ve svém prohlížeči. V takovém případě se může stát, že funkci živého chatu a další funkce těchto webových stránek již nebudete moci využívat v plném rozsahu. Společnost DialogShift tyto osobní údaje nepředává třetím stranám. Tyto údaje slouží společnosti DialogShift výhradně pro účely ochrany a vytváření statistik pro interní potřeby. 

 

Informace o rozsahu a účelu shromažďování osobních údajů a jejich dalším zpracování a používání společností DialogShift, jakož i příslušných právech a možnostech nastavení k ochraně soukromí najdete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti DialogShift GmbH:

https://www.dialogshift.com/de/dsvgo

 

IV. Doba uchovávání

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny. Tato situace obvykle nastává po skončení chatu. Vaše osobní údaje však budou vymazány nejpozději do 90 dnů. Vaše osobní údaje rovněž vymažeme, pokud odvoláte svůj souhlas nebo vyjádříte svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kromě toho může výmazu bránit zákonná lhůta pro uchovávání údajů.

 

V. Kategorie příjemců osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů poskytovateli služeb jsou osobní údaje předávány konkrétním poskytovatelům služeb. Společnost DialogShift jedná jménem společnosti Motel One, aby zajistila získávání a dokumentaci souhlasů v souladu s ochranou osobních údajů.  DialogShift při tom vystupuje jako smluvní zpracovatel podle čl. 28 GDPR. Za tímto účelem jsme s naším poskytovatelem služeb uzavřeli zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze podle našich pokynů.

 

VI. Místo zpracování a předávání osobních údajů do třetích zemí

Nepředpokládá se, že vaše osobní údaje budou předány do třetích zemí mimo EU a Evropský hospodářský prostor. Vaše osobní údaje nepředáváme ani mezinárodním organizacím. K poskytování umělé inteligence využívá společnost DialogShift poskytovatele služeb, kteří používají servery v EU. Při zpracování údajů umělou inteligencí však nelze zcela vyloučit, že může dojít k předání osobních údajů do třetích zemí, např. do USA.

 

VII. Automatizované zpracování údajů

Nedochází k žádnému automatizovanému zpracování údajů ve smyslu čl. 13, 22 GDPR. K automatickému zpracování v popsaném rozsahu dochází při používání UI.

 

B. Základní cookies

Tyto technologie jsou potřebné pro zajištění základní funkčnosti webových stránek. Bez základních cookies nelze zajistit poskytování hlavních služeb. Deaktivace základních cookies ze strany uživatele není možná.

I. Usercentrics Consent Management Platform

Usercentrics je služba pro správu souhlasů (Consent Management Platform), pomocí které jsou získávány, spravovány a v souladu s ochranou osobních údajů dokumentovány souhlasy uživatelů se zpracováním osobních údajů.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookie umisťuje:

Usercentrics GmbH

Rosental 4, 80331 Mnichov, Německo

 

3) Účely zpracování údajů

 • • dodržování zákonných povinností
 • • úložiště souhlasů

 

4) Používané technologie

 • • cookies
 • • místní úložiště

 

5) Atributy údajů

 • • souhlas „ano“, nebo „ne“
 • • data souborů protokolu (anonymizovaná IP adresa)

 

6) Shromažďované údaje

 • • datum a čas návštěvy
 • • informace o zařízení
 • • informace o prohlížeči
 • • anonymizovaná IP adresa
 • • údaje opt-in a opt-out

 

7) Právní základ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem společnosti Motel One zajistit správné fungování svých webových stránek, jakož i právně bezpečné a dokumentovatelné získávání souhlasů uživatelů podle § 25 TTDSG.

 

8) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies poskytovatelem služeb jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služeb. Společnost Usercentrics jedná jménem společnosti Motel One, aby zajistila získávání a dokumentaci souhlasů v souladu s ochranou osobních údajů.  Usercentrics při tom vystupuje jako smluvní zpracovatel podle čl. 28 GDPR. Za tímto účelem jsme s naším poskytovatelem služeb uzavřeli zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze podle našich pokynů.

 

9) Místo zpracování

Evropská unie

 

10) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy.

 

Informace uložené společností Usercentrics budou vymazány nejpozději do sedmi dnů.

Další informace o Usercentrics najdete na: https://usercentrics.com/privacy-policy/

 

II. reCAPTCHA

Služba reCAPTCHA slouží k posouzení, zda údaje zadané na webových stránkách byly zadány člověkem nebo automatizovaným programem (např. robotem). Tato služba je nezbytná k zajištění řádného fungování webových stránek.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookie umisťuje:

Google Ireland Limited 

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

 

3) Účely zpracování údajů

 • • ujištění, že naše webové stránky nepoužívá robot, ale člověk
 • • řádný provoz webových stránek
 • • ochrana proti automatizovanému spamu a DDoS útokům

 

4) Používané technologie

 • • cookies

 

5) Atributy údajů

 • • uživatelský vstup

 

6) Shromažďované údaje

Tento seznam obsahuje všechny (osobní) údaje, které jsou shromažďovány v souvislosti s užíváním této služby.

 • • IP adresa
 • • sled kliknutí (clickstream)
 • • čas strávený na webových stránkách
 • • chování návštěvníků na webových stránkách
 • • jazyk prohlížeče
 • • uživatelský vstup
 • • objekt JavaScript
 • • pluginy prohlížeče

 

7) Právní základ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem společnosti Motel One zajistit správné fungování svých webových stránek ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

8) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies poskytovatelem služeb jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služeb. Společnost Google Ireland Limited jedná jménem společnosti Motel One, aby zajistila řádný provoz jejích webových stránek.  Google Ireland Limited při tom vystupuje jako smluvní zpracovatel podle čl. 28 GDPR. Za tímto účelem jsme s naším poskytovatelem služeb uzavřeli zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze podle našich pokynů.

 

9) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké.

Tím dochází k předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP).

Tím dochází k předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP). Společnost Google LLC (USA) je registrována v Rámci ochrany soukromí (Data Privacy Framework) mezi EU a USA, takže k předávání osobních údajů do třetích zemí dochází na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 1 GDPR. 

 

10) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy.

Informace uložené společností Google jsou mimo jiné spravovány ve vašem účtu Google. Tam můžete také sami provést výmaz údajů reCAPTCHA.

Další informace najdete na: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Zásady používání cookies (URL) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

 

III. OWAPro Service Management 

OWAPro Service Management spravuje služby na našich webových stránkách. Tyto služby jsou přizpůsobovány na základě vašich interakcí, specifických časových rámců a vašeho souhlasu. Vaše rozhodnutí určují, jak tyto služby fungují. OWAPro spravuje, resp. řídí služby pro webovou analýzu a sledování návštěvnosti tím, že spouští značky (tagy) na základě pravidel a zaznamenává aktivity na našich webových stránkách, aby byla zajištěna funkčnost služeb.

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Poskytovatel služeb:

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Německo

 

3) Účely zpracování údajů

 • • dodržování zákonných povinností podle zákona o ochraně osobních údajů 
 • • poskytování a správa online služeb
 • • vyhledávání a ověřování existence souhlasů
 • • řešení problémů a technická podpora

 

4) Používané technologie

 • • cookie pro udělení souhlasu
 • • značka stránky (page tag)
 • • cookies HTTP první strany
 • • cookies JavaScript první strany
 • • S2S
 • • API
 • • JavaScript

 

5) Shromažďované údaje

 • • anonymizované IP adresy
 • • charakteristiky zařízení
 • • identifikátory zařízení první strany
 • • identifikátory zařízení třetí strany
 • • identifikátory otisků (fingerprint)
 • • deterministické identifikátory salted
 • • deterministické identifikátory napříč platformami
 • • údaje o prohlížeči a interakcích
 • • identifikátory interakcí
 • • demografické údaje
 • • údaje o cílové skupině
 • • nastavení ochrany údajů: stav souhlasu

 

6) Právní základ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem společnosti Motel One na vykonávání dalších služeb a postupů na základě souhlasu uživatele s cílem zajištění souladu s právními předpisy (GDPR, § 25 TTDSG). 

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies poskytovatelem služeb jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služeb. Společnost Hurra Communications jedná jménem společnosti Motel One, aby zajistila získávání a dokumentaci souhlasů v souladu s ochranou osobních údajů. Hurra Communications při tom vystupuje jako smluvní zpracovatel podle čl. 28 GDPR. Za tímto účelem jsme s naším poskytovatelem služeb uzavřeli zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze podle našich pokynů.

 

8) Místo zpracování

Evropská unie

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy.

Informace uložené společností Hurra Communications budou vymazány nejpozději po uplynutí jednoho roku. Soubor cookie pro zpracování stavu souhlasu zůstává aktivní, dokud je společnost Hurra Communications poskytovatelem služeb společnosti Motel One. 

Další informace o Hurra Communications najdete na: https://privacy.hurra.com/

 

IV. OWAPro Essential Measurement

OWAPro Essential Measurement měří interakce uživatelů s reklamami po kliknutí na ně (po dobu 24 hodin) a měří relevanci a přesnost reklam. Děje se tak bez použití cookies.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Poskytovatel služeb:

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Německo

 

3) Účely zpracování údajů

 • • zajištění správného fungování a doručování reklam
 • • relevance a přesnost reklam
 • • řešení problémů a technická podpora
 • • zajištění souladu s interním systémem ochrany údajů

 

4) Používané technologie

 • • značka stránky (page tag)
 • • JavaScript
 • • pasivní snímání otisků (fingerprinting)
 • • kliknutí
 • • přesměrování URL

 

5) Shromažďované údaje

 • • IP adresa
 • • identifikátory zařízení třetí strany
 • • identifikátory otisků (fingerprint)
 • • údaje o prohlížeči a interakcích
 • • identifikátory interakcí
 • • demografické údaje
 • • údaje o cílové skupině

 

6) Právní základ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem společnosti Motel One na měření dosahu a výkonnosti reklam na webových stránkách v souladu s čl. 6 odst.1 písm. f) GDPR. Zpracování údajů přitom probíhá výhradně na serverech v EU, nikoliv napříč prohlížeči nebo webovými stránkami. Chování uživatelů při klikání je měřeno pouze pseudonymně. 

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při tomto zapojení poskytovatele služeb jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služeb. Společnost Motel One pověřila společnost Hurra Communications měřením konverzí. Hurra Communications při tom vystupuje jako smluvní zpracovatel podle čl. 28 GDPR. Za tímto účelem jsme s naším poskytovatelem služeb uzavřeli zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze podle našich pokynů.

 

8) Místo zpracování

Evropská unie

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy.

Informace uložené společností Hurra Communications budou vymazány nejpozději do 12 měsíců. Pseudonymizované a agregované údaje jsou uchovávány po dobu, kdy je společnost Hurra Communications poskytovatelem služeb společnosti Motel One.

Další informace o Hurra Communications najdete na: https://privacy.hurra.com/

 

C. Technické cookies

Technické cookies usnadňují navigaci na našich webových stránkách a využívání základních funkcí. Použitím technických cookies je zajištěno, že uživatel zůstane během návštěvy webových stránek přihlášen (např. po přihlášení pomocí přihlašovacích údajů). Technické cookies dále umožňují zachování uživatelských konfigurací a nastavení (např. nastavení jazyka).

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookie umisťuje: 

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

3) Účely zpracování údajů

Podpora základních funkcí našich webových stránek

 

4) Používané technologie

 • • cookies
 • • pixely

 

5) Shromažďované údaje

 • • identifikátor nákupního košíku
 • • identifikátor relace
 • • jazykové preference
 • • informace pro ověření účtu
 • • informace o stavu přihlášení

 

6) Právní základ

Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem společnosti Motel One zajistit správné fungování svých webových stránek ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Ke zpracování osobních údajů prostřednictvím technických cookies využívá Motel One následující poskytovatele služeb:

 • • Computop Wirtschaftsinformatik GmbH
 • • Emarsys eMarketing Systems GmbH

Tito poskytovatelé při tom vystupují jako smluvní zpracovatelé podle čl. 28 GDPR. Za tímto účelem jsme s našimi poskytovateli služeb uzavřeli zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze podle našich pokynů.

 

8) Místo zpracování

Německo, Evropská unie

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy.

Další informace najdete na: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ nebo http://www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/www.the-cloud-one.com/de/datenschutz

 

D. Funkční cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění rozšířené funkčnosti webových stránek. Bez aktivace těchto cookies nelze využít některé nabídky na našich webových stránkách.

 

I. One Click Book

Tento cookie umožňuje rezervaci jedním kliknutím, pokud byla tato funkce aktivována v uživatelském profilu.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo 

 

2) Cookie umisťuje: 

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

3) Účely zpracování údajů

 • • zlepšení uživatelské přívětivosti

 

4) Používané technologie

 • • cookies

 

5) Shromažďované údaje

 • • informace o tom, zda uživatel uložil tuto funkci

 

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Nedochází k žádnému předávání vašich osobních údajů třetím stranám.

 

8) Místo zpracování

Německo

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání.

 

Další informace najdete na: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ a www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/

 

II. Historie vyhledávání (Search Request)

Tento soubor cookie usnadňuje vyhledávání tím, že umožňuje automatické předvyplnění vyhledávacích dotazů na základě naposledy zadaných údajů.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookie umisťuje: 

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

3) Účely zpracování údajů

 • • zlepšení uživatelské přívětivosti

 

4) Používané technologie

 • • cookies

 

5) Shromažďované údaje

 • • den příjezdu a odjezdu
 • • cíl cesty
 • • počet cestujících

 

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Nedochází k žádnému předávání vašich osobních údajů třetím stranám.

 

8) Místo zpracování

Německo

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání.

Další informace najdete na: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/ nebo www.the-cloud-one.com/de/datenschutz/

 

E. Analytické a sledovací cookies

Abychom zajistili kontinuální optimalizaci a odpovídající prezentaci našich webových stránek, používáme analytické a sledovací cookies. Pomocí nástrojů pro sledování návštěvnosti můžeme shromažďovat statistické údaje o tom, jak uživatelé používají naše webové stránky, a na základě takto získaných poznatků rozvíjet naši internetovou nabídku.

 

I. Google Analytics, Google Big Query a Google Consent

Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Google Analytics umožňuje správci, mimo jiné s využitím dalších služeb společnosti Google, jako jsou např. Google Firebase a Google Tag Manager, analyzovat chování uživatelů, jakož i vytvářet segmenty a profily zákazníků.

Google BigQuery je služba pro uchovávání údajů. Google BigQuery umožňuje správci uchovávat a spravovat shromážděné údaje s využitím infrastruktury Google Cloud. Nezpracované údaje (sledovací údaje GA4) jsou exportovány do tabulek, které obsahují uživatelské identifikátory přidělené službami Google Analytics a Google Firebase.

Základní technické nastavení tzv. režimu souhlasu (Consent Mode) slouží k určení, zda jste udělili souhlas s používáním jednotlivých marketingových cookies Google. Pokud jste souhlas udělili, budou aktivovány pouze ty marketingové cookies Google, se kterými jste výslovně souhlasili. 

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookies umisťuje: 

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

Google Cloud EMEA Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin, D02 R296, Irsko

 

3) Účely zpracování údajů

 • • marketing/remarketing
 • • reklama
 • • webová analytika
 • • analýza používání webových stránek za účelem optimalizace a zajištění odpovídající prezentace online nabídky
 • • hlášení o aktivitách na webových stránkách
 • • sledování napříč zařízeními (cross-device tracking) za účelem optimalizace a zajištění odpovídající prezentace online nabídky
 • • uchovávání údajů
 • • personalizace reklam  
 • • měření konverzí za účelem zjištění úspěšnosti reklam 
 • • vytváření datových modelů za účelem zjištění úspěšnosti reklam

 

4) Používané technologie

 • • cookies
 • • sledovací pixely
 • • sledování napříč zařízeními (cross-device tracking) pomocí metody zvané „deterministic linking“ (umožňuje vyhodnocení používání online služeb na různých elektronických zařízeních stejnou osobou, jakmile se tato osoba přihlásí)

 

5) Atributy údajů

 • • IP adresa (anonymizovaná)
 • • identifikátor uživatele a identifikátor přihlášení (pseudonymizované)
 • • informace o prohlížeči (typ prohlížeče, odkazující/výstupní stránka, soubory zobrazené na našich webových stránkách, operační systém, datová/časová značka a/nebo tzv. clickstream data)
 • • uživatelská data (zobrazení, kliknutí, délka používání, četnost používání, užitek)

 

6) Shromažďované údaje

 • • IP adresa
 • • identifikátor uživatele a identifikátor přihlášení
 • • datum a čas návštěvy
 • • uživatelská data
 • • sled kliknutí (clickstream)
 • • aktualizace aplikace
 • • informace o prohlížeči
 • • informace o zařízení
 • • podpora JavaScriptu
 • • navštívené stránky
 • • odkazující URL
 • • stažené soubory
 • • flash verze
 • • informace o poloze
 • • nákupní aktivity
 • • interakce widgetů
 • • online identifikátory: GCLID (Google Ads Click Identifier), DCLID (DoubleClick Click Identifier), User ID, AUID (Advertiser ID) 
 • • identifikátor instance aplikace 
 • • stav souhlasu 
 • • agregované údaje o počtu kliknutí na reklamu a počtu konverzí 
 • • poloha na úrovni zemí 
 • • typ zařízení 
 • • typ prohlížeče 
 • • denní doba

 

7) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

8) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies poskytovatelem služeb jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služeb. Společnost Google jedná jménem společnosti Motel One, aby např. prováděla marketingové a reklamní aktivity.  Google při tom vystupuje jako smluvní zpracovatel podle čl. 28 GDPR. Za tímto účelem jsme s naším poskytovatelem služeb uzavřeli zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze podle našich pokynů.

 

Google zpracovává vaše údaje v rámci „Google Consent“ jako nezávislý správce ve smyslu GDPR. 

Další informace najdete na: Jak Google ukládá shromážděné údaje – Prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky používání – Google 

https://safety.google/privacy/privacy-controls/ 

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de   

Zásady používání cookies (URL) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de   

 

9) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké. 

Tím dochází k předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP). Společnost Google LLC (USA) je registrována v Rámci ochrany soukromí (Data Privacy Framework) mezi EU a USA, takže k předávání osobních údajů do třetích zemí dochází na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 1 GDPR. 

 

10) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání.

Shromážděné údaje budou vymazány po uplynutí 36 měsíců. Místem uchovávání je Frankfurt nad Mohanem (Německo).

Informace uložené společností Google jsou mimo jiné spravovány ve vašem účtu Google. Tam můžete také sami provést výmaz údajů.

Další informace najdete na: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Zásady používání cookies (URL) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

II. Google Tag Manager

 

Google Tag Manager je systém pro správu značek (tagů) JavaScript a HTML, které se používají pro implementaci nástrojů pro sledování návštěvnosti a analytických nástrojů (jako např. Google Analytics). Pomocí nástrojů pro sledování návštěvnosti a analytických nástrojů může správce analyzovat chování uživatelů, jakož i vytvářet segmenty a profily zákazníků. Do samotného Google Tag Manageru se neukládají žádné údaje. Google Tag Manager slouží pouze k předávání údajů do jiných systémů pro zpracování údajů (např. Google Analytics). Při tom zpracovává vaši IP adresu.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookie umisťuje: 

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

 

3) Účely zpracování údajů

• správa značek (tagů) na webových stránkách

 

4) Shromažďované údaje

Google Tag Manager zpracovává vaši IP adresu. Jinak však Google Tag Manager může pouze spouštět jiné značky (tagy), které mohou případně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.

 

5) Právní základ 

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

6) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies poskytovatelem služeb jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služeb. Společnost Google jedná jménem společnosti Motel One, aby např. prováděla marketingové a reklamní aktivity.  Google při tom vystupuje jako smluvní zpracovatel podle čl. 28 GDPR. Za tímto účelem jsme s naším poskytovatelem služeb uzavřeli zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze podle našich pokynů.

 

7) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké. Tím dochází k předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP). Společnost Google LLC (USA) je registrována v Rámci ochrany soukromí (Data Privacy Framework) mezi EU a USA, takže k předávání osobních údajů do třetích zemí dochází na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 1 GDPR. 

 

8) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání.

Informace uložené společností Google jsou mimo jiné spravovány ve vašem účtu Google. Tam můžete také sami provést výmaz údajů.

Další informace najdete na: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Zásady používání cookies (URL) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

Zásady používání cookies (URL) https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

 

III. Google Firebase

Google Firebase je vývojová platforma pro mobilní a webové aplikace, s jejíž pomocí lze vyvíjet nové aplikace, jakož i generovat a shromažďovat analytická data. Google Firebase při tom využívá zdroje a technologie společnosti Google, jako např. Google Analytics. Pomocí Google Analytics pro Firebase lze analyzovat chování uživatelů a také vytvářet segmenty a profily zákazníků.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookie umisťuje:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

 

3) Účely zpracování údajů

• vývoj a optimalizace aplikací

• marketing

 

4) Používané technologie

• cookies

• sledovací pixely

 

5) Atributy údajů

• identifikátor uživatele a identifikátor přihlášení (pseudonymizované)

 

6) Shromažďované údaje

• identifikátor zařízení a časová značka

 

7) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

8) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies poskytovatelem služeb jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služeb. Společnost Google jedná jménem společnosti Motel One, aby např. prováděla marketingové a reklamní aktivity.  Google při tom vystupuje jako smluvní zpracovatel podle čl. 28 GDPR. Za tímto účelem jsme s naším poskytovatelem služeb uzavřeli zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze podle našich pokynů.

 

9) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké. Tím dochází k předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP). Společnost Google LLC (USA) je registrována v Rámci ochrany soukromí (Data Privacy Framework) mezi EU a USA, takže k předávání osobních údajů do třetích zemí dochází na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 1 GDPR. 

 

10) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání. Shromážděné údaje budou vymazány po uplynutí 180 dnů.

Informace uložené společností Google jsou mimo jiné spravovány ve vašem účtu Google. Tam můžete také sami provést výmaz údajů.

Další informace najdete na: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Zásady používání cookies (URL) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

IV. Google Maps

 

Google Maps je webová mapová služba.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookie umisťuje:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

 

3) Účely zpracování údajů

 • • zobrazování map

 

4) Používané technologie

 • • cookies

 

5) Atributy údajů

 • • cookies
 • • uživatelská data

 

6) Shromažďované údaje

 • • IP adresa
 • • informace o poloze

 

7) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

8) Kategorie příjemců osobních údajů

Při integraci souboru cookie jsou osobní údaje předávány společnosti Google Ireland Limited. Společnost Google používá vaše údaje pro své vlastní účely a pro naše účely. V případě společného zpracování údajů na našich webových stránkách jsou Motel One a Google společnými správci ve smyslu čl. 26 GDPR. Google a Motel One v souvislosti se zpracováním vašich údajů uzavřeli dohodu o společné odpovědnosti v souladu s čl. 26 GDPR. 

 

9) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké. Tím dochází k předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP). Společnost Google LLC (USA) je registrována v Rámci ochrany soukromí (Data Privacy Framework) mezi EU a USA, takže k předávání osobních údajů do třetích zemí dochází na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 1 GDPR. 

 

10) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání.

Informace uložené společností Google jsou mimo jiné spravovány ve vašem účtu Google. Tam můžete také sami provést výmaz údajů.

Další informace najdete na: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Zásady používání cookies (URL) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

V. OWAPro Enhanced Attribution

OWAPro Enhanced Attribution měří výkon a interakci reklam, aniž by vaše údaje byly předávány třetím stranám. Tuto službu používáme ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku a k efektivnější správě našich reklam.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Poskytovatel služeb:

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Německo

 

3) Účely zpracování údajů

 • • měření výkonu reklam
 • • řešení problémů a technická podpora
 • • zajištění souladu s interním systémem ochrany údajů

 

4) Používané technologie

 • • ookies
 • • značka stránky (page tag)
 • • cookies HTTP první strany
 • • cookies JavaScript
 • • první strany
 • • S2S
 • • JavaScript

 

5) Shromažďované údaje

 • • charakteristiky zařízení
 • • identifikátory zařízení první strany
 • • identifikátory zařízení třetí strany
 • • deterministické identifikátory salted
 • • pravděpodobnostní identifikátory
 • • údaje o prohlížeči a interakcích
 • • identifikátory interakcí

 

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies poskytovatelem služeb jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služeb. Společnost Hurra Communications jedná jménem společnosti Motel One, aby zajistila získávání a dokumentaci souhlasů v souladu s ochranou osobních údajů. Hurra Communications při tom vystupuje jako smluvní zpracovatel podle čl. 28 GDPR. Za tímto účelem jsme s naším poskytovatelem služeb uzavřeli zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze podle našich pokynů.

 

8) Místo zpracování

Evropská unie

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy.

 

Shromážděné osobní údaje budou vymazány nebo anonymizovány nejpozději po uplynutí 12 měsíců. Anonymizované, resp. pseudonymizované údaje budou uchovávány po dobu platnosti smlouvy uzavřené mezi námi (Motel One GmbH) a společností Hurra Communications GmbH a po jejím vypršení.

 

Další informace a nastavení ochrany osobních údajů společnosti Hurra najdete zde: 

https://privacy.hurra.com/

https://www.motel-one.com/hurra_tracking/opt-out?cid=600&ln=de

 

F. Marketingové cookies

Tyto technologie používají zadavatelé reklam k zobrazení reklamy, která je pro vás relevantní.

 

I. OWAPro Audience Linking 

 

Když klikáte na reklamu, OWAPro Audience Linking tuto interakci sleduje a odesílá příslušná data zpět reklamním platformám (např. Google) k analýze. Pokud jste přihlášeni na našich stránkách a v reklamní platformě, mohou být vaše aktivity na různých zařízeních propojeny prostřednictvím šifrovaných dat. Tento proces zahrnuje sdílení šifrovaných informací se známými reklamními platformami. Toto sdílení můžete řídit prostřednictvím naší správy souhlasů. Naším cílem je zlepšit relevanci reklam na základě vašeho chování na internetu. 

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookie umisťuje:

Hurra Communications GmbH, Lautenschlagerstraße 23a, 70173 Stuttgart, Německo

 

3) Účely zpracování údajů

 • • marketingová optimalizace a personalizace
 • • řešení problémů a technická podpora
 • • zajištění souladu s interním systémem ochrany údajů

 

4) Používané technologie

 • • cookies
 • • značky stránek (page tags)
 • • cookies HTTP první strany
 • • cookies JavaScript první strany
 • • S2S
 • • API
 • • JavaScript

 

5) Shromažďované údaje

 • • identifikátory zařízení třetí strany
 • • deterministické identifikátory napříč platformami

 

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies poskytovatelem služeb jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služeb. Společnost Hurra Communications jedná jménem společnosti Motel One, aby např. prováděla marketingové a reklamní aktivity.  Hurra Communications při tom vystupuje jako smluvní zpracovatel podle čl. 28 GDPR. Za tímto účelem jsme s naším poskytovatelem služeb uzavřeli zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze podle našich pokynů. Seznam dalších dodavatelů společnosti Hurra Communications naleznete na adrese: https://privacy.hurra.com/

 

8) Místo zpracování

Evropská unie 

Pokud dodavatelé společnosti Hurra Communications poskytují službu mimo EU/EHP, přijme společnost Hurra Communications vhodná opatření s cílem zajistit, aby tato služba byla přípustná podle předpisů o ochraně osobních údajů.

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání.

Shromážděné osobní údaje budou vymazány nebo anonymizovány nejpozději po uplynutí 12 měsíců. Anonymizované údaje budou uchovávány po dobu platnosti smlouvy uzavřené mezi námi (Motel One GmbH) a společností Hurra Communications GmbH a po jejím vypršení.

Další informace a nastavení ochrany osobních údajů společnosti Hurra najdete zde: 

https://privacy.hurra.com/

https://www.motel-one.com/hurra_tracking/opt-out?cid=600&ln=de

 

II. Google Ads a Google Consent

Google Ads je online reklamní program společnosti Google, který používáme k zobrazování a měření úspěšnosti reklamy s cílem neustále zlepšovat naše reklamy.

Základní technické nastavení tzv. režimu souhlasu (Consent Mode) slouží k určení, zda jste udělili souhlas s používáním jednotlivých marketingových cookies Google. Pokud jste souhlas udělili, budou aktivovány pouze ty marketingové cookies Google, se kterými jste výslovně souhlasili. 

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookie umisťuje:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irsko

 

3) Účely zpracování údajů

 • • reklama
 • • marketing/remarketing 
 • • personalizace reklam 
 • • webová analýza 
 • • měření konverzí za účelem zjištění úspěšnosti reklam 
 • • vytváření datových modelů za účelem zjištění úspěšnosti reklam

 

4) Používané technologie

 • • cookies
 • • sledovací pixely

 

5) Atributy údajů

 • • uživatelský agent
 • • konverze
 • • uživatelská data (kliknutí, zobrazení, referer, otevření URL)
 • • cookie Google Ads
 • • případně příjmy
 • • styčné body s nositeli reklamy

 

6) Shromažďované údaje

 • • IP adresa
 • • informace o prohlížeči
 • • uživatelská data
 • • datum a čas návštěvy / denní doba
 • • informace o poloze
 • • identifikátor cookie
 • • online identifikátory: GCLID (Google Ads Click Identifier), DCLID (DoubleClick Click Identifier), User ID, AUID (Advertiser ID) 
 • • identifikátor instance aplikace 
 • • stav souhlasu 
 • • agregované údaje o počtu kliknutí na reklamu a počtu konverzí 
 • • typ zařízení 
 • • typ prohlížeče 

 

7) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

8) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies společností Google jsou osobní údaje předávány společnosti Google. Google zpracovává vaše údaje jako nezávislý správce ve smyslu GDPR. 

Další informace najdete na: Jak Google ukládá shromážděné údaje – Prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky používání – Google 

https://safety.google/privacy/privacy-controls/ 

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de   

Zásady používání cookies (URL) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de   

 

9) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké. 

Nelze vyloučit, že údaje budou předány do USA za účelem uložení a dalšího zpracování prostřednictvím Google Ads. Tím dochází k předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP). Společnost Google LLC (USA) je registrována v Rámci ochrany soukromí (Data Privacy Framework) mezi EU a USA, takže k předávání osobních údajů do třetích zemí dochází na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 1 GDPR. 

 

10) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání.

Zaznamenané údaje budou anonymizovány po uplynutí 9 měsíců a informace získané prostřednictvím cookies budou anonymizovány po uplynutí 18 měsíců.

Informace uložené společností Google jsou mimo jiné spravovány ve vašem účtu Google. Tam můžete také sami provést výmaz údajů.

Další informace a nastavení ochrany osobních údajů společnosti Google najdete zde: https://safety.google/privacy/privacy-controls/  

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://policies.google.com/privacy?hl=enpolicies.google.com/privacy

Zásady používání cookies (URL) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

III. Cookie sítě Pinterest

Pinterest je služba online nástěnky pro umisťování obrázků a fotografií s volitelnou sociální sítí s vizuálním vyhledávačem.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“)

 

2) Cookie umisťuje:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“)

 

3) Účely zpracování údajů

• reklama

• marketing

• retargeting

• analýza

 

4) Používané technologie

• cookies

 

5) Shromažďované údaje

• IP adresa

• informace o prohlížeči

• návštěva webových stránek

• datum a čas návštěvy

• informace o zařízení

• uživatelská data

 

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies poskytovatelem služeb jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služeb, např. pro marketingové a reklamní účely. Pinterest a Motel One v souvislosti se zpracováním vašich údajů uzavřeli dohodu o společné odpovědnosti v souladu s čl. 26 GDPR. 

Další informace o zpracování osobních údajů v rámci společné odpovědnosti najdete na adrese https://business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/germany/.

 

8) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké. Nelze vyloučit, že budou údaje předány do USA za účelem uložení a dalšího zpracování sítí Pinterest. 

Tím dochází k předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP). Právním základem pro předávání osobních údajů do třetích zemí je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání.

 

Další informace najdete na:

https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policyhttps://policy.pinterest.com/de/privacy-policy  

Zásady používání cookies (URL) https://policy.pinterest.com/en/cookieshttps://policy.pinterest.com/de/cookies  

 

IV. Značka (tag) sítě Pinterest

Pinterest je služba online nástěnky pro umisťování obrázků a fotografií s volitelnou sociální sítí s vizuálním vyhledávačem.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“)

 

2) Cookie umisťuje:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko 

 

3) Účely zpracování údajů

• reklama

• marketing

• retargeting

• analýza

• sledování 

 

4) Používané technologie: tag/pixel

Prostřednictvím značek (tagů) je navázáno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem sítě Pinterest. Pinterest tak obdrží informaci o tom, že jste se svou IP adresou navštívili naše stránky. Pinterest tak může vaši návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu, pokud máte uživatelský účet na Pinterestu. Takto získané informace můžeme použít k zobrazování reklam na Pinterestu. Nejsou shromažďovány žádné údaje, ke kterým nebyl udělen souhlas, nebo údaje pro jiné než uvedené účely.

 

5) Shromažďované údaje

• IP adresa

• informace o prohlížeči, jako je uživatelský agent a identifikátor cookie, jakož i volitelné jednoznačné identifikátory

• návštěva webových stránek

• datum a čas návštěvy

• informace o zařízení

• uživatelská data

 

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies poskytovatelem služeb jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služeb, např. pro marketingové a reklamní účely. Pinterest a Motel One v souvislosti se zpracováním vašich údajů uzavřeli dohodu o společné odpovědnosti v souladu s čl. 26 GDPR. 

Další informace o zpracování osobních údajů v rámci společné odpovědnosti najdete na adrese https://business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/germany/.

 

8) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké. Nelze vyloučit, že budou údaje předány do USA za účelem uložení a dalšího zpracování sítí Pinterest. 

Tím dochází k předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP). Právním základem pro předávání osobních údajů do třetích zemí je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání.  

 

Níže je uvedena e-mailová adresa pověřence pro ochranu osobních údajů zpracovatele.

https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form

 Další informace najdete na:

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Personalizace a data | Nápověda Pinterest

Zásady používání cookies (URL) https://policy.pinterest.com/de/cookies

 

V. squarelovin

Tato služba vkládá obsah vytvořený uživateli (po udělení souhlasu např. obrázky na Instagramu obsahující #MotelOne) na webové stránky. Prostřednictvím těchto obrázků (obsah vytvořený uživateli) lze na webových stránkách provádět rezervace hotelových pokojů. Cookie squarelovin sleduje chování při rezervaci za příslušným obrázkem.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookie umisťuje: 

squarelovin Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamburk, Německo

 

3) Účely zpracování údajů

 

4) Používané technologie

• cookies

 

5) Shromažďované údaje

• informace o prohlížeči

• IP adresa

• operační systém

• poskytovatel internetového připojení

• datum a čas přístupu

• sled kliknutí (clickstream)

• vyhledávací dotazy

• odkazující URL

 

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies poskytovatelem služeb jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služeb. Společnost squarelovin jedná jménem společnosti Motel One, aby např. prováděla marketingové a reklamní aktivity. Squarelovin při tom vystupuje jako smluvní zpracovatel podle čl. 28 GDPR. Za tímto účelem jsme s naším poskytovatelem služeb uzavřeli zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze podle našich pokynů.

 

8) Místo zpracování

Německo.

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání.

Další informace najdete na:

https://squarelovin.com/privacy/

 

VI. Remarketing Google Ads a Google Consent 

Remarketing Google Ads nám umožňuje opakovaně cílit reklamu na návštěvníky našich webových stránek a uživatele naší aplikace.

Základní technické nastavení tzv. režimu souhlasu (Consent Mode) slouží k určení, zda jste udělili souhlas s používáním jednotlivých marketingových cookies Google. Pokud jste souhlas udělili, budou aktivovány pouze ty marketingové cookies Google, se kterými jste výslovně souhlasili. 

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookie umisťuje: 

 Google Ireland Limited 

Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

 

3) Účely zpracování údajů

 • • marketing
 • • reklama
 • • personalizace reklam 
 • • webová analýza 
 • • měření konverzí za účelem zjištění úspěšnosti reklam 
 • • vytváření datových modelů za účelem zjištění úspěšnosti reklam

 

4) Používané technologie

• cookies

 

5) Shromažďované údaje, mj.

 • • IP adresa
 • • jiné informace zprostředkované soubory cookie
 • • uživatelský agent (informace o prohlížeči) 
 • • online identifikátory: GCLID (Google Ads Click Identifier), DCLID (DoubleClick Click Identifier), User ID, AUID (Advertiser ID) 
 • • identifikátor instance aplikace 
 • • stav souhlasu 
 • • agregované údaje o počtu kliknutí na reklamu a počtu konverzí 
 • • poloha na úrovni zemí 
 • • typ zařízení 
 • • typ prohlížeče 
 • • denní doba

 

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies společností Google jsou osobní údaje předávány společnosti Google. Google zpracovává vaše údaje jako nezávislý správce ve smyslu GDPR. 

 

8) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké

Tím dochází k předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP). Společnost Google LLC (USA) je registrována v Rámci ochrany soukromí (Data Privacy Framework) mezi EU a USA, takže k předávání osobních údajů do třetích zemí dochází na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 1 GDPR. 

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání.

Shromažďované údaje (viz výše) jsou obvykle vymazány po uplynutí 9 až 18 měsíců.

Informace uložené společností Google jsou mimo jiné spravovány ve vašem účtu Google. Tam můžete také sami provést výmaz údajů.

Další informace najdete na: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Zásady používání cookies (URL) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

VII. SurveySparrow

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookie umisťuje:

SurveySparrow Inc., 2345 Yale St. FL 1, Palo Alto, CA 94306, USA

 

3) Účely zpracování údajů

 • • marketing
 • • analýza

 

4) Používané technologie

 • • cookies

 

5) Shromažďované údaje

 • • míra prokliku
 • • IP adresa
 • • lokalizační údaje
 • • typ zařízení
 • • operační systém
 • • odpovědi z průzkumu

 

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili zaškrtnutím políčka na banneru. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies poskytovatelem služeb jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služeb. Společnost SurveySparrow jedná jménem společnosti Motel One, aby např. prováděla marketingové a reklamní aktivity.  SurveySparrow při tom vystupuje jako smluvní zpracovatel podle čl. 28 GDPR. Za tímto účelem jsme s naším poskytovatelem služeb uzavřeli zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze podle našich pokynů.

 

8) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké

Tím dochází k předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP). Právním základem pro předávání osobních údajů do třetích zemí je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání.

 

VIII. Meta/Facebook pixel 

Facebook pixel umožňuje sledovat chování návštěvníků, kteří byli přesměrováni na webové stránky poskytovatele po kliknutí na reklamu na Facebooku. Díky tomu lze vyhodnotit účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat další reklamní postupy.

Kromě toho je náhodně vygenerován uživatelský identifikátor a zaznamenán čas první návštěvy. Na základě tohoto identifikátoru dokáže Facebook identifikovat vracející se uživatele a slučovat údaje z dřívějších návštěv.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Meta“)

 

2) Cookie umisťuje:

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

 

3) Účely zpracování údajů

 • • marketing
 • • reklama
 • • webová analytika
 • • analýza používání webových stránek za účelem optimalizace a zajištění odpovídající prezentace online nabídky

 

4) Používané technologie

 • • cookies

 

5) Shromažďované údaje, mj.

 • • IP adresa
 • • identifikátor uživatele
 • • informace o prohlížeči
 • • uživatelská data

 

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies poskytovatelem služeb jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služeb. Společnosti Meta a Motel One v souvislosti se zpracováním vašich údajů uzavřely dohodu o společné odpovědnosti v souladu s čl. 26 GDPR. 

Další informace o zpracování osobních údajů v rámci společné odpovědnosti najdete na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing.

 

8) Místo zpracování 

Evropská unie. Nelze vyloučit, že budou údaje předány do USA za účelem uložení a dalšího zpracování společností Meta. 

Tím dochází k předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP). Právním základem pro předávání osobních údajů do třetích zemí je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

Pokud k takovému předání údajů do USA dojde, stane se tak na základě standardních smluvních doložek Evropské komise www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání.

Shromážděné údaje budou vymazány po uplynutí 90 dnů.

Více informací najdete na: www.facebook.com/privacy/policy.

 

IX. Microsoft Advertising / Bing Ads

 

Microsoft Advertising, dříve Bing Ads, nám umožňuje umisťovat cílenou reklamu do vyhledávačů, jako jsou Bing a Yahoo!, a měřit úspěšnost naší reklamy. 

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookie umisťuje: 

Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin, Irsko 18, D18 P521

3) Účely zpracování údajů

 • • marketing
 • • zlepšování reklamních postupů
 • • retargeting

 

4) Používané technologie

 • • cookies
 • • značky (tagy)
 • • JavaScript

 

5) Shromažďované údaje, mj.

 • • IP adresa
 • • typ zařízení 
 • • typ prohlížeče a jazyk 
 • • datum a čas přístupu
 • • cookies Microsoft, které jednoznačně identifikují prohlížeč
 • • pseudonymizované identifikátory uživatelů při současném ověřování účtů Microsoft
 • • anonymizované identifikátory návštěvníků
 • • jiné informace zprostředkované soubory cookie

 

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při používání služby Microsoft Advertising jsou osobní údaje předávány společnosti Microsoft a jejím obchodním jednotkám po celém světě. Microsoft zpracovává vaše údaje jako nezávislý správce ve smyslu GDPR. 

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft, klikněte zde: Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft 

Nastavení zájmově orientované reklamy si můžete upravit zde: Účet Microsoft | Ochrana osobních údajů 

 

8) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké, celý svět.

Tím dochází k předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP). Společnost Microsoft Corporation (USA) je registrována v Rámci ochrany soukromí (Data Privacy Framework) mezi EU a USA, takže k předávání osobních údajů do třetích zemí dochází na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 1 GDPR. Další předávání osobních údajů do třetích zemí po celém světě nelze vyloučit. Právním základem je podle čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR váš souhlas, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání.

Takto shromážděné údaje (viz výše) budou vymazány po uplynutí 30 dnů (cookies) nebo nejpozději po uplynutí 13 měsíců (data protokolu).

 

X. DoubleClick / Google Ad Manager 

DoubleClick (také: Google Ad Manager, DV 360) používá soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro vás relevantní, k měření a zlepšování úspěšnosti naší reklamy a k tomu, aby se vám stejné reklamy nezobrazovaly vícekrát. 

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookie umisťuje:

Google Ireland Limited

Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Irsko

 

3) Účely zpracování údajů

 • • reklama 
 • • marketing/remarketing 
 • • personalizace reklam 
 • • webová analýza 
 • • měření konverzí za účelem zjištění úspěšnosti reklam 

 

4) Používané technologie

 cookies

 

5) Shromažďované údaje

 • • bezpečné signály
 • • zobrazování dynamických reklam
 • • IP adresa
 • • identifikátor cookie

Integrací služby DoubleClick získává společnost Google informace o tom, že uživatel navštívil příslušnou část webových stránek nebo že klikl na reklamu. Pokud jste zaregistrováni u některé ze služeb Google, může společnost Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo nejste přihlášeni, může poskytovatel shromažďovat a ukládat vaši IP adresu.

 

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies společností Google jsou osobní údaje předávány společnosti Google. Google Ireland Ltd. při tom vystupuje jako smluvní zpracovatel podle čl. 28 GDPR. Za tímto účelem jsme s naším poskytovatelem služeb uzavřeli zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR.

Účasti v tomto procesu sledování můžete zabránit správou nebo úplným zakázáním souborů cookie třetích stran v nastavení prohlížeče (https://adssettings.google.de).

 

8) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké. 

Nelze vyloučit, že údaje budou předány do USA za účelem uložení a dalšího zpracování společností Google. Tím dochází k předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP). Společnost Google LLC (USA) je registrována v Rámci ochrany soukromí (Data Privacy Framework) mezi EU a USA, takže k předávání osobních údajů do třetích zemí dochází na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 1 GDPR. 

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání. Takto shromážděné údaje jsou zpravidla anonymizovány po uplynutí 9 měsíců (IP adresa) a informace získané prostřednictvím cookies budou anonymizovány po uplynutí 18 měsíců. Informace uložené společností Google jsou mimo jiné spravovány ve vašem účtu Google. Tam můžete také sami provést výmaz údajů.

Další informace najdete na: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Pokud si chcete přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů, klikněte zde: https://policies.google.com/privacy?hl=enhttps://policies.google.com/privacy?hl=de  

Zásady používání cookies (URL) https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=enhttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de  

 

XI. AdUp Technology 

AdUp pixel používáme k optimalizaci, personalizaci, sledování a měření úspěšnosti našich reklamních kampaní. Za tímto účelem měříme vaše interakce s našimi reklamami a produkty, následné akce a počet zobrazení webových stránek.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlín, Německo

 

2) Pixel/cookies umisťuje:

Axel Springer Teaser Ad GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlín, Německo

 

3) Účely zpracování údajů

 • • zobrazování personalizované reklamy
 • • zlepšování reklamních postupů
 • • měření účinnosti reklamy
 • • dodržování předpisů (reklama a ochrana osobních údajů)

 

4) Používané technologie

 • • pixely
 • • cookies
 •  

5) Shromažďované údaje

 • • identifikátor prohlížeče
 • • typ (typ interakce, např. page_view „page call“, ad_impression „advertising insertion“)
 • • čas interakce
 • • identifikátor uživatele (identifikátor interakce) 
 • • identifikátor kampaně (identifikátor dané reklamní kampaně)
 • • kreativní identifikátor (identifikátor reklamního média)
 • • identifikátor požadavku (identifikátor požadavku na zobrazení stránky)
 • • user_agent (informace o typu prohlížeče, zařízení a operačním systému) 
 • • event_data (pokud jsou k dispozici, metainformace o stránce, např. název stránky)

 

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při integraci AdUp pixelu jsou osobní údaje předávány společnosti Axel Springer Teaser Ad GmbH. Společnost Axel Springer Teaser Ad GmbH provádí online marketing pro své vlastní účely a pro naše účely. V případě společného zpracování údajů na našich webových stránkách jsou Motel One a Axel Springer Teaser Ad GmbH společnými správci ve smyslu čl. 26 GDPR. Příjemci vašich údajů proto mohou být také smluvními partnery společnosti Axel Springer Teaser Ad GmbH. Vaše údaje však budou předány pouze tehdy, pokud jsou nezbytné pro plnění smlouvy a pokud jste k tomu dali svůj souhlas.

Další informace najdete na: Ochrana osobních údajů – AdUp Technology (adup-tech.com)

 

8) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké. 

Společnost Axel Springer Teaser Ad GmbH předává údaje do USA. Tím dochází k předání osobních údajů do třetí země (mimo EU/EHP). Společnost Axel Springer Teaser Ad GmbH používá standardní smluvní doložky Evropské komise podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR, aby zajistila odpovídající úroveň ochrany osobních údajů při využívání služeb ve třetích zemích, pokud neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve vztahu k příslušnému poskytovateli služeb nebo příslušné třetí zemi. 

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání. Takto shromážděné údaje budou vymazány po uplynutí 14 dnů nebo nejpozději po uplynutí 12 měsíců. 

 

XII. Criteo

Criteo používáme k optimalizaci, personalizaci, sledování a měření úspěšnosti našich reklamních kampaní. Za tímto účelem měříme vaše interakce s našimi reklamami a produkty i následné akce.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

Criteo Ltd., 32 rue Blanche, 75009 Paříž, Francie

 

2) Cookies umisťuje:

Criteo Ltd., 32 rue Blanche, 75009 Paříž, Francie

 

3) Účely zpracování údajů

 • • zobrazování personalizované a kontextové reklamy
 • • měření účinnosti reklamy (srovnávání tržeb / přiřazování)
 • • předcházení podvodům
 • • školení datových modelů

 

4) Používané technologie

 • • pixely
 • • cookies

 

5) Shromažďované údaje

 • • identifikátor prohlížeče a používání blokátoru reklam
 • • identifikátor uživatele (identifikátor interakce) 
 • • při použití chytrého telefonu reklamní identifikátor vašeho poskytovatele, např. IDFA společnosti Apple nebo AAID společnosti Google
 • • případně identifikátor souboru cookie výměnné platformy
 • • identifikátor napříč zařízeními
 • • IP adresa
 • • region
 • • údaje o používání (webové stránky / aplikace)
 • • identifikátor CRM
 • • další údaje používané zadavatelem reklamy (např. datum cesty, cena)
 • • pseudonymizované e-mailové adresy

 

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při integraci souboru cookie jsou osobní údaje předávány společnosti Criteo Ltd. Společnost Criteo Ltd. provádí online marketing pro své vlastní účely a pro naše účely. V případě společného zpracování údajů na našich webových stránkách jsou Motel One a Criteo Ltd. společnými správci ve smyslu čl. 26 GDPR. Příjemci vašich údajů proto mohou být také smluvními partnery společnosti Criteo Ltd. Najdete je na: Naši partneři | DE – Criteo.com 

Další informace najdete na: How we use your data | Criteo

Cookies nastavené společností Criteo můžete deaktivovat zde: Disable Criteo services on Internet browsers | Criteo 

 

8) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké. 

Společnost Criteo Ltd. může předávat osobní údaje do třetích zemí (mimo EU/EHP) tak, že je předá dceřiným společnostem nebo partnerům. Společnost Criteo Ltd. používá standardní smluvní doložky Evropské komise podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR a další opatření, aby zajistila odpovídající úroveň ochrany osobních údajů při využívání služeb ve třetích zemích, pokud neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve vztahu k příslušnému poskytovateli služeb nebo příslušné třetí zemi.

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání. Takto shromážděné údaje budou vymazány po uplynutí 13 měsíců. 

 

XIII. X/Twitter

K optimalizaci, personalizaci, sledování a měření úspěšnosti našich reklamních kampaní používáme pixel poskytovatele X (dříve Twitter). Za tímto účelem měříme vaše interakce s našimi reklamami na síti X i následné akce.

 

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

Twitter International Company, 1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Dublin, Irsko

 

2) Cookies umisťuje:

Twitter International Company, 1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Dublin, Irsko

 

3) Účely zpracování údajů

 • • zobrazování personalizované reklamy
 • • měření účinnosti reklamy 
 • • optimalizace reklamních kampaní
 • • měření úspěšnosti reklamy

 

4) Používané technologie

 • • pixely
 • • cookies

5) Shromažďované údaje

 • • identifikátory souborů cookie prohlížeče
 • • identifikátory generované sítí X
 • • identifikátory mobilních zařízení
 • • hashované informace o uživatelích, jako jsou e-mailové adresy, demografické údaje nebo údaje o zájmech, stejně jako zobrazený obsah nebo akce provedené na webových stránkách nebo v aplikaci
 • • Informace, které síť X získává od reklamních partnerů a přidružených společností nebo které sama shromažďuje, mohou být kombinovány s dalšími informacemi, které X poskytnete a které o vás X získává, vytváří nebo odvozuje. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů sítě X na adrese X Privacy Policy (twitter.com)

 

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při integraci souboru cookie nebo pixelu jsou osobní údaje předávány společnosti Twitter International Company. Společnost Twitter International Company zpracovává vaše údaje pro své vlastní účely, které nemůžeme ovlivnit. Kromě toho jako správce nezávislý na síti X využíváme služeb X pro své vlastní reklamní účely. Příjemci vašich údajů mohou být také smluvními partnery společnosti Twitter International Company. 

Další informace najdete na: X Privacy Policy (twitter.com)Časté dotazy (FAQ) (x.com)

 

8) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké. 

Společnost Twitter International Company předává osobní údaje své mateřské společnosti Twitter, Inc. v USA a případně dalším partnerům ve třetích zemích mimo EU/EHP. Společnost Twitter International Company má se společností Twitter, Inc. uzavřenou smlouvu o předávání a zpracování osobních údajů. 

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání. Takto shromážděné údaje budou vymazány nejpozději po uplynutí 18 měsíců. 

XIV. Amadeus

K zobrazování personalizované reklamy používáme pixel (Amadeus) společnosti TravelAudience GmbH / TravelClick Inc.

1) Správce údajů

Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, Německo

 

2) Cookies umisťuje:

Travel Audience GmbH, Elsenstraße 106, 12435, Berlín, Německo

 

3) Účely zpracování údajů

 • zobrazování personalizované reklamy

4) Používané technologie

 • pixely

 

5) Shromažďované údaje

 • pseudonymizované informace související s cestováním, jako jsou vyhledávací dotazy a informace o rezervacích na webových stránkách našich partnerů: 
 • místo odletu, destinace, počet cestujících, hvězdičky hotelu, doba trvání, parametry rezervace
 • výhradně v pseudonymizované podobě: e-mailové adresy, čísla mobilních telefonů, čísla věrnostních karet, záznamy jmen cestujících a lokalizátory datových záznamů 
 • informace o zařízení a prohlížeči, např. informace týkající se mobilního zařízení nebo prohlížeče (např. verze prohlížeče, model hardwaru, verze operačního systému a informace o mobilní síti)
 • údaje o přibližné poloze
 • IP adresa 
 • historie prohlížení, např. informace o tom, které webové stránky nebo mobilní aplikace uživatelé navštívili nebo používali

6) Právní základ

Právním základem pro výše uvedené zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělili buď prostřednictvím banneru na webových stránkách, nebo zaškrtnutím výše uvedeného políčka. Souhlas můžete v tomto nastavení kdykoliv odvolat odstraněním zaškrtnutí políčka. Zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu tím není dotčena.

 

7) Kategorie příjemců osobních údajů

Při umisťování cookies poskytovatelem služeb jsou osobní údaje předávány příslušnému poskytovateli služeb. Společnost Travel Audience GmbH jedná jménem společnosti Motel One, aby prováděla marketingové a reklamní aktivity. TravelClick při tom vystupuje jako smluvní zpracovatel podle čl. 28 GDPR. Za tímto účelem jsme s naším poskytovatelem služeb uzavřeli zpracovatelskou smlouvu v souladu s GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze podle našich pokynů.

 

8) Místo zpracování

Evropská unie, Spojené státy americké. 

Společnost Travel Audience GmbH předává osobní údaje své mateřské společnosti TravelClick Inc. v USA a případně dalším partnerům ve třetích zemích mimo EU/EHP. Předávání osobních údajů do třetích zemí je zajištěno standardními smluvními doložkami Evropské komise podle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR a v případě potřeby dalšími opatřeními k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů. 

 

9) Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel, pro který byly uchovávány. Údaje mohou být dále uchovávány, pokud tuto možnost stanoví evropské či vnitrostátní zákony, nařízení nebo jiné předpisy. Je-li právním základem tohoto zpracování údajů váš souhlas, vymažeme vaše osobní údaje po jeho odvolání. Takto shromážděné údaje budou vymazány nejpozději po uplynutí 18 měsíců. 

 

G. Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce údajů společnosti Motel One

 

Externím pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je:

Dr. Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Kolín nad Rýnem
Telefon: +49 (0)221 – 222 183 – 0
E-mail:  dsb-motelone@kinast.eu     
Web: https://www.kinast.eu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je nezávislý poradce, nikoliv právník.

H. Práva subjektu údajů

GDPR vám jako subjektu údajů přiznává následující práva:

 

Právo na přístup k osobním údajům: čl. 15 GDPR
Podle čl. 15 GDPR můžete požadovat informace o osobních údajích, které zpracováváme.

 

Právo na opravu: čl. 16 GDPR
Podle čl. 16 GDPR od nás můžete požadovat bezodkladnou opravu nesprávných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) čl. 17 GDPR
Podle čl. 17 GDPR od nás můžete požadovat výmaz osobních údajů, které o vás shromažďujeme, pokud zpracování není nezbytné k uplatnění práva svobody projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků.

 

Právo na omezení zpracování: čl. 18 GDPR
Podle čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl ověřit přesnost vašich osobních údajů, nebo v případě, že je zpracování protiprávní.

 

Právo na přenositelnost údajů: čl. 20 GDPR

 

Podle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost svých osobních údajů.

 

Právo vznést námitku: čl. 21 GDPR

Při zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu podle čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR máte právo vznést v souladu s čl. 21 GDPR námitku proti zpracování osobních údajů, pokud pro to existují důvody vyplývající z vaší zvláštní situace nebo pokud je námitka namířena proti přímé reklamě. V případě přímé reklamy se na vás vztahuje všeobecné právo vznést námitku, které provádíme bez udání zvláštní situace.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: čl. 77 GDPR
Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se v této věci můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště, na svém pracovišti nebo v sídle naší společnosti.

 

Odvolání souhlasu podle čl. 7 GDPR
Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Mějte prosím na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


Další informace najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů na následujícím odkazu: Ochrana osobních údajů (motel-one.com).