[Translate to Čeština:] Globus in der One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Dohoda o používání internetových stránek

www.motel-one.com, www.the-cloud-one.com a aplikace Motel One

I) Účel a oblast působnosti

 

Internetové stránky a aplikaci vydává společnost Motel One GmbH („MO“), jejíž informace naleznete v tiráži. Tyto všeobecné podmínky používání („Podmínky používání“) stanoví právní rámec pro přístup k internetovým stránkám www.motel-one.com a www.the-cloud-one.com (jednotlivě „Internetová stránka“, společně „Internetové stránky“) a aplikaci Motel One („Aplikace“) a jejich používání.

 

Před jejich použitím si prosím důkladně přečtěte tyto Podmínky používání. Přístupem na Internetové stránky/ do Aplikace s těmito Podmínkami používání výslovně souhlasíte. Podmínky používání mohou být kdykoli změněny. O změnách budete informováni prostřednictvím samostatných oznámení na Internetových stránkách/ v Aplikaci.

 

Pokud s Podmínkami používání nesouhlasíte, nevstupujte na Internetové stránky/ do Aplikace, ani je nepoužívejte.

 

II) Aplikace nabízené na Internetových stránkách a v Aplikaci

 

Internetové stránky a Aplikace vám mimo jiné umožňují přístup k vašim budoucím a minulým rezervacím prostřednictvím online přístupového místa, rezervaci pokojů v některém z našich hotelů, nákup voucherů, přihlášení se k našim pracovním nabídkám a obecně získání informací o naší společnosti a našich nabídkách.  Veškeré nabídky, podmínky rezervace a smlouvy týkající se konkrétního hotelu se řídí příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami („VOP"), které jsou k dispozici na odkazu: https://www.motel-one.com/de/agb/. V případě jakéhokoli rozporu nebo nejasnosti mezi ustanoveními těchto Podmínek používání a ustanoveními platných VOP mají přednost ustanovení VOP.

 

Prostřednictvím Internetových stránek a Aplikace se také můžete zaregistrovat do našeho věrnostního programu beOne a spravovat svůj profil. Členství se řídí podmínkami účasti na členském programu beOne. V případě jakéhokoli rozporu nebo nejasnosti mezi ustanoveními těchto Podmínek používání a podmínkami účasti na členském programu beOne mají přednost podmínky účasti na členském programu beOne.

 

III) Registrace

 

Pro přístup k Internetovým stránkám/Aplikaci nebo některým aplikacím a jejich používání můžete být požádáni o registraci na Internetových stránkách/v Aplikaci a/nebo u příslušných aplikací.

 

K dokončení nastavení vašeho účtu nebo k přístupu k určitým aplikacím na Internetových stránkách/v Aplikace mohou být požadována hesla. Jste odpovědní za utajení svého hesla a jste považováni za původce jakéhokoli přístupu k Internetovým stránkám/Aplikaci, který vyžaduje zadání tohoto hesla.

 

IV) Ochrana údajů

 

Informace o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů, které najdete na odkazu: www.motel-one.com/de/datenschutz/.

 

V) Vaše práva

 

MO vám uděluje osobní, nevýhradní, nepřenosnou, bezplatnou licenci k přístupu a používání Internetových stránek/Aplikace a jejich obsahu v souladu s těmito Podmínkami používání pro vaše osobní, nekomerční použití.

 

Není vám dovoleno:

 

1) reprodukovat, zobrazovat, extrahovat, upravovat a/nebo překládat Internetové stránky/Aplikaci a/nebo jejich obsah či jejich části;

2) přímo či nepřímo zpřístupňovat Internetové stránky/Aplikace a/nebo jejich obsah či jejich části třetím osobám;

3) extrahovat nebo opakovaně používat obsah Internetových stránek/Aplikace nebo jakoukoli jejich část v jakémkoli formátu nebo na jakémkoli médiu jako celek nebo po částech;

4) pokoušet se dešifrovat, dekompilovat, rozebírat, odstraňovat nebo zpětně analyzovat kód HTML našich internetových služeb nebo jejich částí;

5) obcházet jakákoli ochranná opatření nebo opatření omezující přístup, která se vztahují na Internetové stránky/Aplikaci a/nebo jejich obsah či jejich části;

6) provádět jakákoli jednání, která vedou k nepřiměřenému, resp. nepřijatelnému zatížení infrastruktury webové služby MO. Patří sem zejména zasílání „spamových“ nebo „junkových“ e-mailů.

7) přistupovat nebo se pokoušet o přístup k našim systémům informačních technologií, sítím, souborům, datům nebo uživatelským účtům;

8) narušovat, rušit, deaktivovat nebo poškozovat používání nebo provoz Internetových stránek/Aplikace pomocí programů, skriptů, virů, trojských koní nebo jiných srovnatelných rušivých mechanismů; a

9) používat roboty nebo jiná automatizovaná zařízení k prohledávání nebo sledování Internetových stránek/Aplikací.

 

Jakékoli použití Internetových stránek/Aplikace a/nebo jejich obsahu nebo jakékoliv jejich části v rozporu s výše uvedenými ustanoveními, včetně, ale nikoli pouze, pro komerční účely, vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti MO.

 

Dále máte zakázáno používat Internetové stránky/Aplikaci a/nebo jejich obsah či jejich části protiprávním, podvodným, nepřijatelným nebo nepřiměřeným způsobem.

 

Pokud budete naše Internetové stránky používat neoprávněně, vyhrazujeme si právo odebrat vám oprávnění k používání našich Internetových stránek bez předchozího upozornění.

 

VI) Duševní vlastnictví

 

Veškerá práva, tituly a zájmy k Internetovým stránkám/Aplikaci, jejich obsahu, funkcím, grafice, databázi, datům a obecně všem informacím v nich obsažených, včetně, ale nikoliv pouze, všech ochranných známek, autorských práv, log, obchodních názvů, ilustrací, obrázků a designu, jsou výhradním vlastnictvím společnosti MO a/nebo jejích poskytovatelů licence.

 

Jakákoli úplná či částečná reprodukce tohoto obsahu je přísně zakázána.

 

VII) Obsah tvořený uživateli

 

Internetové stránky/Aplikace obsahují obsah tvořený uživateli (User Generated Content, „UCG“). Mezi UGC mohou patřit mimo jiné příspěvky na sociálních sítích a recenze hotelů. Společnost MO neodpovídá za správnost, úplnost nebo spolehlivost UGC ani za názory zde vyjádřené.

 

VIII) Ručení

 

Společnost MO vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby byly Internetové stránky/Aplikace vždy dostupné, nemůže však zaručit, že budou Internetové stránky/Aplikace vždy dostupné nebo bezchybné.

 

Vyhrazujeme si právo kdykoli dočasně nebo trvale pozastavit přístup k Internetovým stránkám/Aplikaci (nebo jejich částem), a to s předchozím upozorněním či bez něj, a provádět změny na Internetových stránkách/v Aplikaci. Udělujete svůj souhlas s tím, že společnost MO vůči vám neručí za takovéto přerušení či změnu.

 

Pokud není v těchto Podmínkách používání výslovně stanoveno jinak, jsou Internetové stránky/Aplikace a jejich obsah poskytovány „tak, jak jsou vidět“ a „tak, jak jsou k dispozici“. Společnost MO neručí za to, že Internetové stránky/Aplikace a jejich obsah jsou bez vad a chyb nebo že jsou přesné, aktuální a spolehlivé.

 

Ačkoli společnost MO přijímá přiměřená opatření, aby zabránila zavlečení virů či malwaru, nemůžeme zaručit, že Internetové stránky/Aplikace nebo obsah, který z nich lze stáhnout, nebudou obsahovat takovýto destruktivní software. Společnost MO neručí za škody nebo újmy, které by tento software mohl způsobit.

 

Z tohoto omezení odpovědnosti je vyloučena odpovědnost za úmysl, hrubou nedbalost, jakož i porušení základních povinností.

 

Odpovídáte za veškeré ztráty, výdaje, škody a náklady, které MO vzniknou v důsledku vašeho zaviněného porušení těchto Podmínek používání, a zavazujete se zbavit MO v této souvislosti jakýchkoli nároků třetích osob.

 

IX) Odkazy na internetové stránky/nabídky třetích osob

 

Internetové stránky/Aplikace mohou obsahovat hypertextové odkazy, které uživatele přesměrují na internetové stránky nebo nabídky třetích osob. Tyto internetové stránky a nabídky mají pouze informativní charakter. Společnost MO neodpovídá za dostupnost těchto internetových stránek nebo nabídek třetích osob, jejich bezpečnost ani za správnost a spolehlivost jejich obsahu. Pokud není výslovně uvedeno jinak, s těmito internetovými stránkami nebo nabídkami třetích osob se neztotožňujeme.

 

X) Oddělitelnost, nezřeknutí se

 

Pokud by bylo některé ustanovení těchto Podmínek používání (zcela nebo částečně) neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení odstraněno a vymazáno a ostatní ustanovení zůstanou nadále v platnosti. Jestliže opomenete výkon či vymožení nějakého práva nebo ustanovení těchto Podmínek používání nebo pokud MO opomene výkon či vymožení nějakého práva nebo ustanovení těchto Podmínek používání, nepředstavuje to zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.

 

XI) Soudní příslušnost a rozhodné právo

 

Tyto Podmínky používání se řídí německým právem. Místem soudní příslušnosti pro veškeré spory z této smlouvy je Mnichov.