BE SMART. beOne.

DEELNAMEVOORWAARDEN VAN HET beOne MEMBERSHIP PROGRAMMA

Het beOne Membership programma (‘beOne’) van de Motel One Group (Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, incl. met deze groep verbonden bedrijven in de zin van § 15 van de Duitse wet op naamloze vennootschappen (Akziengesetz)) beloont geregistreerde gasten (‘lid’) voor hun lidmaatschap. Leden kunnen bij een rechtstreekse online boeking via hun beOne-profiel gebruikmaken van de voordelen die hierna zijn beschreven. Het lidmaatschap is gebaseerd op de hierna beschreven deelnamevoorwaarden.

 

1. DEELNEMENDE HOTELS

Aan het programma nemen alle hotels deel die ten tijde van de reis onder de merknaam ‘Motel One’ of ‘The Cloud One Hotels’ door een bedrijf binnen de Motel One Group worden geëxploiteerd.

 

2. DEELNAME AAN HET PROGRAMMA

2.1. Deelnamevoorwaarden

Aan beOne kunnen alle personen deelnemen die volgens de wetgeving van de staat waar ze zijn gevestigd, meerderjarig of handelingsbekwaam zijn. Als dit niet het geval is, wordt het beOne-lidmaatschap van begin af aan gezien als ongegrond.

 

2.2. Toetreding tot beOne

Er kan als volgt worden toegetreden tot beOne:

 

 

Bij de registratie moeten alle verplichte velden volledig en naar waarheid worden ingevuld. Voor de deelname aan beOne moet een geldig e-mailadres worden opgegeven. Het is niet mogelijk voor twee leden hetzelfde e-mailadres te gebruiken. Het lid mag zijn persoonlijke wachtwoord niet aan derden doorgeven en is verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van zijn inloggegevens. Als het lid is geregistreerd, heeft hij/zij meteen toegang tot zijn beOne-profiel (inclusief toegang tot de verschillende functies van het ledengedeelte op de website www.motel-one.com, een hotel boeken als ingelogd lid, etc.).

Als er zich wijzigingen voordoen in de gegevens van een lid, zoals e-mailadres, adres, naam of andere relevante gegevens, moet het lid deze wijziging direct in zijn beOne-profiel op de websites www.motel-one.com en www.the-cloud-one.com doorvoeren.

 

2.3. Kosten

De deelname aan beOne is alleen mogelijk indien er toestemming wordt verleend om nieuwsbrieven en andere informatie van de aanbieder te ontvangen. Er ontstaan geen andere kosten door aan beOne deel te nemen. Een fysieke beOne membership-kaart wordt niet verstrekt.

2.4. Toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven en andere informatie

Door zijn/haar registratie bij beOne stemt het lid (de gebruiker) als contractuele tegenprestatie ermee in dat hij/zij reclame ontvangt (mededelingen in elektronische vorm over het programma, daardoor algemene informatie, overzicht boekingen, gepersonaliseerde informatie en ‘aanbiedingen’ enz.).

 

Het lid verklaart zich als contractuele tegenprestatie voor de deelname aan beOne ermee akkoord dat Motel One GmbH zijn/haar persoonsgegevens naast de voor de uitvoering van zijn/haar beOne-lidmaatschap benodigde aanmaak, bewerking en gebruik in het kader van boekingen ook voor het toesturen van periodieke informatie over nieuwigheden, acties en aanbiedingen van Motel One en The Cloud One Hotels over hotels en reizen per e-mail, sms, WhatsApp of andere elektronische media mag gebruiken.

 

Verder gaat het lid als contractuele tegenprestatie ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens ook voor doelgerichte weergave van reclame op de websites en socialmediaplatforms van Motel One en van The Cloud One Hotels gebruikt kunnen worden.

 

Als het lid dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, kan hij/zij zich vanuit de beOne-nieuwsbrief afmelden.

 

2.5. beOne-profiel

beOne is uitsluitend digitaal en via de websites www.motel-one.com/nl/services/be-one-loyaliteitsprogramma/ en www.the-cloud-one.com/en/services/beone-membership-program/ te openen. Alle informatie over beOne en deelname daaraan kunt u vinden op de webpagina’s www.motel-one.com/nl/services/be-one-loyaliteitsprogramma/ en www.the-cloud-one.com/en/services/beone-membership-program/. Door een beOne-profiel aan te maken, is het met name mogelijk om:

 

  • • de opgegeven contactgegevens in te zien en te veranderen;
  • • het factuuradres toe te voegen, in te zien en te veranderen;
  • • betalingsgegevens toe te voegen, in te zien en te veranderen;
  • • partnercodes toe te voegen, in te zien en te veranderen;
  • • boekingen en reserveringen in te zien; en
  • • de boekingsgeschiedenis in te zien en evt. actuele boekingen te wijzigen.

 

Het lid is verplicht zijn/haar persoonsgegevens (naam, e-mailadres, adres en andere gegevens die voor een boeking relevant zijn) steeds actueel te houden en eventuele wijzigingen in het beOne-profiel aan te brengen. De online toegang tot het profiel kan voor onderhoud of verdere ontwikkeling van beOne gedurende een redelijke periode worden onderbroken.

 

3. BE ONE-VOORDELEN

3.1. Registratievoordeel

Een nieuw lid krijgt, eenmalig, een kortingscode voor een ontbijt die bij de volgende rechtstreekse online boeking via het beOne-profiel kan worden ingewisseld. De kortingscode moet binnen drie maanden worden ingewisseld. Als een lid zich herhaaldelijk uitschrijft en inschrijft, heeft dit lid geen recht op een nieuwe kortingscode.

 

3.2. Blijvende voordelen

Bij een boeking via het beOne-profiel (op www.motel-one.com en op www.the-cloud-one.com of via de app), heeft het lid verder de volgende blijvende voordelen:

 

  • 1 x Welcome Water per verblijf en kamer gratis;
  • Sneller en gemakkelijker boeken vanwege de opgeslagen gegevens;
  • Sleep In Sunday – gratis laat uitchecken op zondag, afhankelijk van beschikbaarheid. Uitchecken om 15:00 uur, alleen voor een verblijf met vertrek op zondag; en
  • Evt. andere wisselende, tijdelijke voordelen die via de beOne-Newsletter bekend worden gemaakt.

 

4. LOOPTIJD EN OPZEGGING

4.1. Looptijd

Het lidmaatschap voor beOne gaat in als de registratie is afgerond en geldt voor onbepaalde tijd, tenzij het lidmaatschap overeenkomstig punt 4 wordt opgezegd.

 

4.2. Opzegging door het lid

Het lid kan zijn/haar deelname aan beOne op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang beëindigen door in zijn/haar beOne-profiel op "Profiel verwijderen" te klikken en in het dialoogvenster "Wilt u uw profiel echt verwijderen" dat hierna wordt geopend, te klikken op "Profiel verwijderen".

 

4.3. Opzegging door de gebruiker

Motel One GmbH heeft het recht een lidmaatschap om zwaarwegende redenen met onmiddellijke ingang en zonder schadevergoeding op te zeggen. Een zwaarwegende reden is met name een schending van deze algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van het deelnemende hotel, het verstrekken van verkeerde informatie en elk ongepast of strafbaar gedrag (met name onaangenaam, kwaadwillig of beledigend gedrag tegenover hotelmedewerkers of gasten). Motel One GmbH behoudt zich in dat geval verdere rechten en maatregelen voor.

 

4.4. Rechtsgevolgen van de opzegging

De opzegging van het beOne lidmaatschap leidt tot een volledige verwijdering uit beOne.

 

5. AANSPRAKELIJKHEID

De deelnemende hotels zijn alleen aansprakelijk voor schade die voor de deelnemer ontstaat als gevolg van het lidmaatschap van beOne als deze voortkomt uit opzettelijk handelen of grove nalatigheid. Een eventuele schadevergoeding is beperkt tot de hoogte van typische, voorzienbare schade. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij lichamelijk letsel of schadelijke gevolgen voor de gezondheid, bij vorderingen overeenkomstig de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid en voor zover de wet zulke beperkingen verbiedt.

 

6. WIJZIGING VAN DE DEELNAMEVOORWAARDEN EN DE VOORDELEN VAN BE ONE

6.1. Wijziging van de deelnamevoorwaarden

Deze deelnamevoorwaarden kunnen door Motel One GmbH te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd. Bij dergelijke wijzigingen wordt er voldoende rekening gehouden met de belangen van de leden. Als de wijzigingen de rechten en plichten van het lid ingrijpend beïnvloeden, worden de leden hiervan voor het in werking treden van de wijzigingen in hun beOne-profiel of via een e-mail op de hoogte gesteld en kunnen ze hier binnen een redelijke periode bezwaar tegen maken. Verder is het mogelijk het beOne-lidmaatschap overeenkomstig punt 4 op elk gewenst moment op te zeggen. Als de deelname aan beOne na het in werking treden van de wijzigingen zonder bezwaar wordt voortgezet, betekent dit dat het lid akkoord gaat met de nieuwe deelnamevoorwaarden. Als het lid op tijd bezwaar maakt tegen de wijziging, kan de deelname door de gebruiker overeenkomstig punt 4,3 worden opgezegd.

 

6.2. Wijzigingen van de beOne-voordelen

Er wordt nadrukkelijk gesteld, dat de in punt 3 genoemde voordelen van beOne te allen tijde geheel of gedeeltelijk volgens punt 6.1 kunnen worden gewijzigd of geschrapt.

 

7. GEGEVENSBESCHERMING

Door zich te registreren voor beOne geeft het lid toestemming voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens volgens de voorschriften voor gegevensbescherming (www.motel-one.com/nl/gegevensbeschermingsbepalingen/ en www.the-cloud-one.com/en/data-privacy/).

 

8. ACCEPTATIE VAN DE DEELNAMEVOORWAARDEN EN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOTELS EN TOEPASSELIJK RECHT

Door u te registreren bij beOne accepteert u de onderhavige deelnamevoorwaarden alsmede de algemene voorwaarden (www.motel-one.com/nl/algemene-voorwaarden/ en www.the-cloud-one.com/en/terms-conditions/) van de deelnemende hotels zonder voorbehoud voor alle toekomstige boekingen die u als lid maakt. Deze deelnamevoorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten en vallen onder het Duitse recht, onverminderd door dwingende beschermende bepalingen die kunnen gelden in het land waar het lid woont. De plaats van uitvoering is München.

 

9. MEER INFORMATIE

Alle informatie en details over beOne vindt u op www.motel-one.com/nl/services/be-one-loyaliteitsprogramma/ en op www.the-cloud-one.com/en/services/beone-membership-program/