Globus w strefie One Lounge Motel One Frankfurt-Airport

Porozumienie w sprawie korzystania ze stron internetowych

www.motel-one.com, www.the-cloud-one.com oraz aplikacji Motel One

I) Cel i zakres stosowania

 

Strony internetowe oraz aplikacja są publikowane przez spółkę Motel One GmbH ("MO"), której dane znajdują się w nagłówku. Niniejsze Ogólne warunki korzystania ("Warunki korzystania") określają ramy prawne dostępu i korzystania ze stron internetowych www.motel-one.com oraz www.the-cloud-one.com (osobno "Strona internetowa", zbiorczo "Strony internetowe") oraz aplikacji Motel One ("Aplikacja").

 

Przed rozpoczęciem korzystania z nich należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami korzystania. Wchodząc na Strony internetowe/do Aplikacji, użytkownik zdecydowanie wyraża zgodę na niniejsze Warunki korzystania. Warunki korzystania mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach za pomocą oddzielnych komunikatów na Stronach internetowych/w Aplikacji.

 

Jeżeli użytkownik nie zgadza się z Warunkami korzystania, nie powinien wchodzić na Strony internetowe / do Aplikacji ani z nich korzystać.

 

II) Aplikacje oferowane na Stronach internetowych oraz w Aplikacji

 

Strony internetowe i Aplikacja umożliwiają między innymi dostęp do przyszłych i minionych rezerwacji za pośrednictwem punktu dostępu online, rezerwację pokoi w jednym z naszych hoteli, zakup voucherów, ubieganie się o nasze oferty pracy oraz ogólnie rzecz biorąc pozyskanie informacji o naszej firmie i naszych ofertach.  Wszystkie oferty, warunki rezerwacji i umowy dotyczące konkretnego hotelu podlegają obowiązującym Ogólnym Warunkom Handlowym ("OWH"), które są dostępne pod linkiem: https://www.motel-one.com/de/agb/. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności lub niejasności pomiędzy postanowieniami niniejszych Warunków korzystania oraz postanowieniami obowiązujących OWU, pierwszeństwo mają postanowienia OWU.

 

Za pośrednictwem Stron internetowych i Aplikacji można również zarejestrować się w naszym programie lojalnościowym beOne i zarządzać swoim profilem. Członkostwo podlega zasadom i warunkom programu członkowskiego beOne. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności lub niejasności pomiędzy postanowieniami niniejszych Warunków korzystania a Warunkami Uczestnictwa w Programie Członkowskim beOne, pierwszeństwo mają Warunki Uczestnictwa w Programie Członkowskim beOne.

 

III) Rejestracja

 

Aby uzyskać dostęp i korzystać ze Stron internetowych/Aplikacji lub niektórych aplikacji, może być wymagana rejestracja na Stronie internetowej/w Aplikacji i/lub w danych aplikacjach.

 

Do uzupełnienia ustawień konta lub do uzyskania dostępu do określonych aplikacji na Stronie internetowej/w Aplikacji mogą być wymagane hasła. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i jest uważany za inicjatora każdego dostępu do Strony internetowej/Aplikacji, który wymaga podania takiego hasła.

 

IV) Ochrona danych

 

Informacje o tym, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, znajdziesz w naszych Zasadach Ochrony Danych Osobowych, które znajdują się pod następującym linkiem: https://www.motel-one.com/de/datenschutz/.

 

V) Twoje prawa

 

MO udziela Ci osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej, wolnej od tantiem licencji na dostęp i korzystanie ze Stron internetowych/Aplikacji oraz z ich treści/zawartości zgodnie z niniejszymi Warunkami używania, na Twój osobisty, niekomercyjny użytek.

 

Użytkownik nie ma prawa:

 

1) reprodukować, wyświetlać, wyodrębniać, modyfikować i/lub tłumaczyć Stron Internetowych/Aplikacji i/lub ich zawartości lub jakiejkolwiek ich części;

2) bezpośrednio lub pośrednio udostępniać Stron Internetowych/Aplikacji i/lub ich zawartości lub ich części osobom trzecim;

3) wyodrębnić lub ponownie wykorzystywać zawartości Stron internetowych/Aplikacji lub ich części w dowolnym formacie lub medium, w całości lub w części;

4) prób odszyfrowania, dekompilacji, dezasemblacji, usuwania lub odtwarzania kodu HTML naszych usług Internetowych lub jakiejkolwiek ich części;

5) do obchodzenia wszelkich środków bezpieczeństwa lub ograniczeń dostępu, które mają zastosowanie do Stron internetowych/Aplikacji i/lub ich zawartości lub jakiejkolwiek ich części;

6) do podejmowania jakichkolwiek działań, które powodują nieuzasadnione lub niedopuszczalne obciążenie infrastruktury usług internetowych MO. Dotyczy to przede wszystkim wysyłania "spamu" lub "śmieciowych" e-maili.

7) dostępu lub prób dostępu do naszych systemów IT, sieci, plików, danych lub kont użytkowników;

8) do zakłócania, ingerowania, dezaktywowania lub utrudniania korzystania lub działania Stron internetowych/Aplikacji poprzez użycie programów, skryptów, wirusów, koni trojańskich lub innych porównywalnych mechanizmów zakłócających; oraz

9) do wykorzystywania robotów lub innych zautomatyzowanych urządzeń do przeszukiwania lub monitorowania Stron internetowych/Aplikacji.

 

Jakiekolwiek wykorzystanie Stron internetowych/Aplikacji i/lub ich zawartości lub jakiejkolwiek ich części z naruszeniem powyższych zasad, w tym, ale nie tylko, w celach komercyjnych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody MO.

 

Ponadto zabrania się korzystania ze Stron internetowych/Aplikacji i/lub ich zawartości lub jakiejkolwiek ich części w sposób niezgodny z prawem, oszukańczy, niedopuszczalny lub nieodpowiedni.

 

W razie korzystania z naszych Stron internetowych w sposób nieuprawniony, zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia udzielonej Ci zgody na korzystanie z naszych Stron internetowych bez wcześniejszego powiadomienia.

 

VI) Prawo własności intelektualnej

 

Wszelkie prawa, tytuły i interesy w odniesieniu do Stron internetowych/Aplikacji, ich zawartości, funkcji, grafiki, bazy danych, danych i ogólnie wszystkich informacji w nich zawartych, w tym ale nie wyłącznie do wszystkich znaków handlowych, praw autorskich, logo, nazw handlowych, ilustracji, obrazów i projektów, są wyłączną własnością MO i/lub jej licencjodawców.

 

Jakiekolwiek powielanie, w całości lub w części, tych treści jest surowo zabronione.

 

VII) Treści generowane przez użytkowników

 

Strony internetowe/Aplikacje zawierają treści generowane przez użytkowników (User Generated Content - "UGC"). UGC mogą obejmować, choć nie tylko, posty w mediach społecznościowych i recenzje hoteli. MO nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność lub wiarygodność UGC ani za opinie w nich wyrażone.

 

VIII) Gwarancje

 

Spółka MO dokłada wszelkich starań, aby Strony internetowe/Aplikacje były dostępne przez cały czas, nie może jednak zagwarantować, że Strony Internetowe/Aplikacje będą zawsze dostępne lub wolne od błędów.

 

Zastrzegamy sobie prawo do czasowego lub stałego zawieszenia dostępu do Stron internetowych/Aplikacji (lub ich części) w dowolnym momencie, z lub bez powiadomienia, oraz do wprowadzania zmian na Stronach internetowych/w Aplikacji. Wyrażasz zgodę na to, że spółka MO nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie za takie zawieszenie lub modyfikację.

 

O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszych Warunkach korzystania, Strony internetowe/Aplikacja i ich zawartość są dostarczane "tak, jak są widziane" i "tak, jak są dostępne". Spółka MO nie gwarantuje, że Strony internetowe/Aplikacja i ich treść są wolne od wad lub błędów lub że są dokładne, aktualne lub wiarygodne.

 

Mimo, że spółka MO podejmuje uzasadnione środki w celu zapobiegania wprowadzaniu wirusów lub złośliwego oprogramowania, nie możemy zagwarantować, że Strony internetowe/Aplikacja lub treści, które mogą być z nich pobrane, będą wolne od takiego destrukcyjnego oprogramowania. Spółka MO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które takie oprogramowanie może spowodować.

 

To ograniczenie odpowiedzialności wyklucza odpowiedzialność za zamysł, rażące zaniedbanie i naruszenie istotnych obowiązków.

 

Jesteś odpowiedzialny za wszystkie straty, wydatki, szkody i koszty poniesione przez MO w wyniku Twojego zawinionego naruszenia niniejszych Warunków korzystania i zgadzasz się zabezpieczyć i chronić MO przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich w związku z tym.

 

IX) Linki do stron internetowych/ofert osób trzecich

 

Strony internetowe/Aplikacja mogą zawierać hiperłącza, które kierują użytkowników do stron internetowych lub ofert osób trzecich. Te strony internetowe i oferty służą wyłącznie celom informacyjnym. Spółka MO nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych lub ofert osób trzecich, ich bezpieczeństwo lub dokładność i wiarygodność ich treści. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, nie utożsamiamy się z takimi stronami internetowymi lub ofertami osób trzecich.

 

X) Odrębność, brak zrzeczenia się

 

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania jest (są) nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne (w całości lub w części), postanowienie takie zostanie usunięte i skasowane, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków korzystania lub niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez MO jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków korzystania nie będzie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

 

XI) Jurysdykcja i prawo właściwe

 

Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu niemieckiemu. Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest Monachium.