Fotel jajo w Motel One Wiedeń-Staatsoper

OWH

1. Zakres obowiązywania

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w odniesieniu do wszystkich umów, których przedmiotem jest udostępnianie pokoi hotelowych jako zakwaterowania na zasadzie najmu i które są zawierane między Motel One Warsaw Chopin Sp. z o.o. (Motel One) a osobą trzecią (gościem), a także w odniesieniu do wszystkich innych usług i dostaw realizowanych przez Motel One (umowa o zakwaterowanie gościa). 

 

2. Rezerwacje

Poprzez dokonanie rezerwacji gość składa ofertę zawarcia umowy o zakwaterowanie. Jeżeli zarezerwowany pokój jest dostępny, Motel One wysyła gościowi potwierdzenie rezerwacji. Przyjęcie rezerwacji dokonanej przez gościa oznacza zawarcie umowy o zakwaterowanie między Motel One a gościem.

Oferty Motel One dotyczące dostępnych pokoi nie są wiążące i wymagają potwierdzenia. Motel One może według własnego uznania odmówić zawarcia umowy o zakwaterowanie gościa.

Gościowi nie przysługuje roszczenie o skorzystanie z usługi noclegowej w konkretnym pokoju. Motel One zastrzega sobie prawo do zdefiniowania standardowych w branży ograniczeń, takich jak minimalne długości pobytu, gwarancje rezerwacji lub zaliczki na poczet rezerwacji określonych terminów.

 

3. Terminy anulowania rezerwacji

Rezerwacja jest gwarantowana, jeśli gość potwierdzi płatność za usługę zakwaterowania poprzez podanie numeru karty kredytowej. Rezerwację gwarantowaną można anulować bezpłatnie do godziny 18:00 w dniu przyjazdu (należy podać numer rezerwacji). Po godzinie 18:00 anulowanie jest wykluczone, a Motel One zachowuje prawo do uzgodnionego wynagrodzenia pomniejszonego o wszelkie zaoszczędzone wydatki. To samo obowiązuje w przypadku niepojawienia się gościa (no show). Jeżeli gwarantowana rezerwacja została dokonana na okres kilku dni, w razie niepojawienia się gościa druga noc i kolejne zostają anulowane, a gość traci prawo do zakwaterowania na kolejne noce.

Zwykłe rezerwacje, tzn. rezerwacje, za które gość nie zagwarantował jeszcze płatności, są ważne do godziny 18:00 w dniu przyjazdu. Po godzinie 18:00 rezerwacja wygasa automatycznie i bezpłatnie. Motel One ma prawo wynająć zarezerwowany pokój innej osobie.

 

4. Ceny noclegu oraz pozostałe ceny

Obowiązują ceny podane przez Motel One w momencie zawarcia umowy. Obowiązujące ceny są cenami całkowitymi brutto i zawierają wszystkie ustawowe podatki, opłaty oraz należności. Ceny nie zawierają opłat lokalnych, które gość jest zobowiązany uiścić zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa miejscowego, takich jak np. opłata klimatyczna.

Motel One zastrzega sobie prawo do odpowiedniego dostosowania cen w przypadku zmiany stawek podatków, opłat i należności, jak również w przypadku skutecznego nałożenia nowych, dotychczas nieznanych stronom podatków, opłat i należności. W przypadku umów z konsumentami ma to zastosowanie, tylko jeżeli okres pomiędzy zawarciem umowy (potwierdzenie rezerwacji) a dostosowaniem umowy przekracza cztery miesiące.

 

5. Warunki płatności

Gość musi zawsze zapłacić cenę całej zarezerwowanej usługi noclegowej z góry, najpóźniej w dniu przyjazdu do hotelu. Wzajemne rozliczenie przez gościa jest wykluczone, chyba że potrącenie dotyczy bezspornego lub prawomocnego roszczenia. Akceptowanym środkiem płatniczym jest gotówka w euro i złotówkach, karta EC, Master Card, Visa, Diners i American Express. Do przetwarzania płatności używamy metody 3D-Secure 2.0 w celu bezpiecznej i lepszej identyfikacji klientów. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przy transakcjach płatniczych można znaleźć na stronie https://www.motel-one.com/pl/ochronadanych/.

 

6. Możliwości wykorzystania zarezerwowanych pokoi

Zarezerwowane pokoje są do dyspozycji gościa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i do godziny 12:00 w dniu wyjazdu. Na życzenie i w zależności od dostępności można z wyprzedzeniem umówić się z hotelem na późniejsze wymeldowanie (late check out). Jeśli hotel zgodzi się na późniejsze wymeldowanie, przysługuje mu prawo do pobrania opłaty w wysokości 50,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego korzystania z pokoju. W przypadku wyjazdów po godz. 15:00 naliczana jest pełna cena pokoju za dzień. Z umowy nie wynika prawo do późniejszego wymeldowania.

 

7. Odsprzedaż

Odsprzedaż/wynajem i/lub pośrednictwo w wynajmie zarezerwowanych pokoi jest dozwolona jedynie na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Motel One. Również cesja oraz sprzedaż roszczeń wobec Motel One jest niedozwolona. W takich przypadkach Motel One ma prawo do anulowania rezerwacji, w szczególności jeśli w momencie cesji/sprzedaży gość złoży wobec osoby trzeciej nieprawdziwe oświadczenie o rodzaju rezerwacji lub płatności. Korzystanie z pokoju hotelowego w celach innych niż zakwaterowanie jest wyraźnie zabronione.

 

8. Odpowiedzialność Motel One

Motel One odpowiada za zawinione przez siebie szkody z tytułu utraty życia oraz uszczerbku na ciele i zdrowiu. Ponadto Motel One odpowiada za inne szkody wynikające z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez Motel One, jak również za szkody wynikające z umyślnego lub nieumyślnego naruszenia typowych obowiązków umownych. Naruszenie obowiązków przez Motel One jest równorzędne z naruszeniem obowiązków przez jego przedstawicieli prawnych, pracowników lub pomocników. Dalsze roszczenia odszkodowawcze są wykluczone, chyba że niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią inaczej.

W przypadku wystąpienia zakłóceń lub uchybień w usługach Motel One, po powzięciu wiedzy przez Motel One lub po niezwłocznej skardze gościa Motel One postara się zaradzić zaistniałym problemom. Gość jest zobowiązany do wniesienia rozsądnego wkładu w usuwanie zakłóceń i minimalizowanie ewentualnych szkód. Ponadto gość jest zobowiązany do tego, aby na czas poinformować Motel One o możliwości wystąpienia nietypowo dużych szkód.

Motel One odpowiada za wniesione rzeczy zgodnie z przepisami prawa. Roszczenie wygasa, jeżeli gość nie zgłosi Motel One utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przywiezionej rzeczy natychmiast po powzięciu wiedzy o utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Jeżeli gość chce wnieść do hotelu pieniądze, papiery wartościowe i przedmioty wartościowe o wartości powyżej 3500 PLN lub inne przedmioty o wartości powyżej 15 000 PLN, wymaga to osobnej pisemnej umowy z Motel One.

Jeśli gościowi zostanie udostępnione miejsce parkingowe w garażu/na parkingu hotelowym, również za opłatą, nie stanowi to zawarcia umowy powierniczej. Na Motel One nie ciąży obowiązek monitorowania. Motel One odpowiada za wszelkie szkody w zakresie przepisów wymienionych w niniejszym punkcie 8. Gość jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia szkód oraz do zgłoszenia widocznych uszkodzeń w każdym przypadku przed opuszczeniem parkingu. Motel One nie odpowiada za szkody, za które winę ponoszą wyłącznie inni najemcy lub inne osoby trzecie.

Wszystkie roszczenia wobec Motel One podlegają przedawnieniu w ciągu jednego roku od początku ustawowego okresu przedawnienia. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych lub innych roszczeń z tytułu utraty życia oraz uszczerbku na ciele lub zdrowiu i/lub roszczeń wynikających z rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia obowiązków przez Motel One.

 

9. Zakończenie umowy o zakwaterowanie gościa

Motel One ma prawo do wypowiedzenia umowy o zakwaterowanie gościa z ważnego powodu. Ważny powód zachodzi w szczególności, jeżeli (i) siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Motel One uniemożliwiają realizację umowy, (ii) pokoje lub pomieszczenia zostaną w sposób zawiniony zarezerwowane na podstawie wprowadzających w błąd lub nieprawdziwych oświadczeń albo na podstawie ukrycia istotnych faktów; istotna może być przy tym tożsamość gościa, wypłacalność lub cel pobytu, (iii) Motel One ma uzasadniony powód, aby zakładać, że korzystanie z usługi może zagrozić sprawnemu funkcjonowaniu, bezpieczeństwu lub reputacji firmy Motel One i jej hotelu, przy czym odpowiedzialność za to leży poza obszarem kontroli lub organizacji Motel One; (iv) cel lub przyczyna pobytu jest niezgodna z prawem; lub (v) w przypadku odsprzedaży, dalszego wynajmu i/lub pośrednictwa w wynajmie (w odróżnieniu od pkt. 7).

 

10. Bony

Bon zakupiony w Motel One można zrealizować tylko na nocleg w hotelu wskazanym na bonie. Po dokonaniu płatności bonem niewykorzystane środki pozostają na bonie i można je wykorzystać do kolejnych płatności w danym hotelu. Bon jest ważny przez 3 lata od daty wystawienia. Bony nie podlegają zwrotowi, nie można ich odsprzedawać ani przenosić na inne osoby, a także wymieniać na gotówkę. Bony nie mogą być wykorzystywane do płatności online. Nabywca bonu jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych (w szczególności adresu e-mail), na które ma zostać wysłany bon i faktura.

Pouczenie o prawie do odstąpienia: Oświadczenia dotyczące bonów można wycofać w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, w dowolnej formie (listownie, faksem, e-mailem) lub, jeśli bon zostanie przekazany przed upływem terminu, również poprzez zwrot bonu. Termin rozpoczyna swój bieg po otrzymaniu niniejszego pouczenia w formie tekstowej, jednak nie przed otrzymaniem bonu przez odbiorcę. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy terminowe wysłanie oświadczenia o odstąpieniu lub bonu. Oświadczenie o odstąpieniu należy kierować do Motel One GmbH z dopiskiem: „Gutschein” na adres Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, faksem na numer: +49 89 665025 50 lub mailem na adres: giftcard@motel-one.com.

 

11. Wniesione jedzenie i napoje

W ogólnodostępnych strefach hotelu zabronione jest spożywanie wniesionego jedzenia i napojów. Śniadanie można spożywać tylko w wyznaczonych pomieszczeniach ogólnodostępnych (bar, strefa Lounge). Nie jest możliwe zabieranie ze sobą oferowanych składników śniadań. W pokojach nie wolno przygotowywać posiłków.

 

12. Zakaz palenia w hotelu

W hotelach Motel One obowiązuje całkowity zakaz palenia. Oznacza to, że nie wolno palić zarówno w strefach ogólnodostępnych, jak i w pokojach hotelowych. W przypadku naruszenia zakazu Motel One ma prawo żądać od gościa kwoty 500,00 PLN jako rekompensaty za oddzielnie poniesione koszty sprzątania, łącznie z ewentualnymi stratami w obrotach z tytułu niemożliwości najmu pokoju. Kwota odszkodowania może być wyższa lub niższa, w zależności od tego, czy Motel One wykaże większe lub gość wykaże mniejsze szkody z tego tytułu.

 

13. Zwierzęta domowe

Przywiezienie ze sobą zwierzęcia domowego wymaga zgody Motel One. Gość jest zobowiązany do tego, aby z wyprzedzeniem poinformować hotel o zamiarze przywiezienia zwierzęcia domowego. Jeśli Motel One wyrazi zgodę na pobyt zwierzęcia domowego, zwierzę musi być pod stałym nadzorem gościa, nie może być chore ani stanowić innego zagrożenia dla innych gości i personelu hotelowego. Nie wolno zabierać zwierzęcia ze sobą na śniadanie ani do baru hotelowego. Za zwierzęta domowe pobierana jest opłata w wysokości 40,00 PLN za noc. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych, niesłyszących i inne podobne psy pracujące. Mogą one towarzyszyć gościowi bezpłatnie i w każdej chwili.

 

14. Dodatkowe warunki płatności i anulowania

W przypadku grupowych rezerwacji więcej niż dziesięciu pokoi, umów kontyngentowych lub w odpowiednio zdefiniowanych okresach, obowiązują odrębne warunki płatności i anulowania. Są one widoczne podczas procesu rezerwacji oraz na potwierdzeniu rezerwacji lub wynikają z odpowiednich umów.

 

15. Ochrona danych

Polityka prywatności jest dostępna tutaj:

https://www.motel-one.com/pl/ochronadanych/

 

16. BeOne

Warunki uczestnictwa w programie członkowskim beOne są dostępne tutaj:

https://www.motel-one.com/pl/uslugi/program-czlonkowski-be-one/warunki-uczestnictwa/

 

17. UE - rada arbitrażu konsumenckiego

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma ODR), która jest dostępna pod adresem https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Motel One nie uczestniczy obecnie w oferowanych tam alternatywnych procedurach rozwiązywania sporów. Motel One nie chce i nie ma obowiązku uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

 

18. Postanowienia końcowe

Zmiany i uzupełnienia umowy o zakwaterowanie gościa lub Ogólnych Warunków Handlowych wymagają formy pisemnej. Jednostronne zmiany lub uzupełnienia dokonywane przez gościa są nieskuteczne.

Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich wynikających ze stosunku umownego sporów między stronami jest Warszawa, o ile gościem jest handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego.

Obowiązuje prawo polskie. Zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wykluczone.

Motel One Warsaw Chopin Sp. z o.o. I Tamka 38 I PL-00-349 Warszawa I info@motel-one.com


Przeczytaj więcej