BE SMART. BE ONE.

Warunki uczestnictwa programu członkowskiego beOne

Program członkowski beOne („beOne”) firmy Motel One Group (Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi w rozumieniu § 15 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG)) nagradza zarejestrowanych gości („Członków”) za ich członkostwo. Dzięki bezpośredniej rezerwacji internetowej poprzez konto beOne członkowie otrzymują niżej opisane korzyści. Podstawę członkostwa stanowią niżej podane warunki uczestnictwa. 

  

1.    UCZESTNICZĄCE HOTELE

W programie biorą udział wszystkie hotele, które w momencie odbywanej podróży prowadzone są przez spółkę Motel One Group pod marką „Motel One”.

   

2.    UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

2.1.  Warunki uczestnictwa
W programie beOne mogą wziąć udział wszystkie osoby, które zgodnie z ustawodawstwem swojego kraju zamieszkania są pełnoletnie lub zdolne do dokonywania czynności prawnych. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, członkostwo w programie beOne jest niemożliwe.

 

2.2.  Przystąpienie do programu beOne
Do programu beOne można przystąpić w następujący sposób:

 

·         Poprzez rejestrację online na stronie 
          https://www.motel-one.com/pl/uslugi/program-czlonkowski-be-one/

 

·         Podczas dokonywania rezerwacji, na etapie „Wprowadzania danych”

 

Podczas rejestracji należy wypełnić wszystkie wymagane pola obowiązkowe zgodnie z prawdą. Aby uczestniczyć w programie beOne, należy podać ważny adres e-mail. Dwóch Członków nie może mieć tego samego adresu e-mail. Członek programu nie może podawać osobom trzecim swojego osobistego hasła, odpowiada za używanie i poufność swoich danych uwierzytelniających. Jeżeli rejestracja przebiegnie pomyślnie, Członek otrzymuje od razu dostęp do profilu beOne (łącznie z dostępem do różnych funkcjonalności strefy członkowskiej na stronie internetowej www.motel-one.com, dokonywaniem rezerwacji jako zalogowany Członek itp.).

Zmiany adresu e-mail, adresu pocztowego, nazwiska lub pozostałych istotnych danych Członek dokonuje bezpośrednio w swoim profilu beOne na stronie internetowej www.motel-one.com.

   

2.3.  Koszty

Uczestnictwo w programie beOne jest możliwe tylko po wyrażeniu zgody na otrzymywanie newsletterów i innych informacji oferowanych przez dostawcę. Udział w programie beOne nie wiąże się z żadnymi innymi kosztami. Fizyczna karta członkowska beOne nie jest wydawana.

 

2.4.  Zgoda na otrzymywanie newslettera i innych informacji

Wraz z rejestracją w programie beOne członek (użytkownik) wyraża w zamian zgodę na otrzymywanie reklam (powiadomień w formie elektronicznej dotyczących programu, w tym informacji ogólnych, przeglądu rezerwacji, informacji spersonalizowanych, „ofert” itp.).

W zamian za bezpłatny udział w programie członek beOne wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Motel One GmbH jego danych osobowych niezbędnych do realizacji założeń tego programu i w ramach rezerwacji, a także na regularne przesyłanie informacji na temat nowości, promocji i ofert Motel One dotyczących hoteli i podróży za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, WhatsApp lub innych mediów elektronicznych.

W zamian za udział w programie członek beOne wyraża również zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych do wyświetlania sprofilowanych reklam na stronach serwisu Motel One oraz na platformach mediów społecznościowych.

Jeżeli Członek nie zechce więcej otrzymywać takich informacji, może zrezygnować z subskrypcji newslettera beOne.

 

   

2.5.  Profil beOne
Program beOne jest dostępny wyłącznie w postaci cyfrowej, poprzez stronę internetową https://www.motel-one.com/pl/uslugi/program-czlonkowski-be-one/. Wszelkie informacje dotyczące programu beOne i zasad uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej https://www.motel-one.com/pl/uslugi/program-czlonkowski-be-one/. Korzystanie z profilu beOne umożliwia w szczególności:

  • Wgląd i zmianę zapisanych danych kontaktowych;
  • Dodawanie, wgląd i zmianę adresu do faktur;
  • Dodawanie, wgląd i zmianę danych płatności;
  • Dodawanie, wgląd i zmianę kodu partnerskiego;
  • Wgląd do rezerwacji; oraz
  • Wgląd do historii rezerwacji i ewentualną zmianę aktualnych rezerwacji.

 

Członek jest zobowiązany do dbania o to, aby jego dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, pozostałe dane istotne dla rezerwacji) były zawsze aktualne, oraz do wprowadzania ewentualnych zmian w swoim profilu beOne. W celu zapewnienia utrzymania i dalszego rozwoju beOne dostępność internetowa może być przerywana w stosownych okresach.

 

 

3.    PRZYWILEJE BE ONE

 3.1.  Przywilej z tytułu rejestracji
Za pierwszą pomyślną rejestrację Członek otrzymuje jednorazowo kod na śniadanie, który może zostać wykorzystany przy następnej rezerwacji internetowej poprzez profil beOne. Kod może zostać wykorzystany w ciągu trzech miesięcy. W przypadku wyrejestrowania i ponownej rejestracji Członek nie ma prawa do nowego kodu.

  

3.2.  Stałe przywileje
Podczas każdej rezerwacji dokonywanej poprzez profil beOne (na stronie internetowej www.motel-one.com lub poprzez aplikację), Członkowi przysługują ponadto poniższe stałe przywileje:

  • 1 x woda powitalna bezpłatnie na każdy pobyt i pokój;
  • Szybsza i łatwiejsza rezerwacja dzięki zapisanym danym;
  • Sleep In Sunday – bezpłatne późne wymeldowanie w niedzielę, w zależności od dostępności. Wymeldowanie o 15:00, tylko dla pobytów kończących się w niedzielę; oraz
  • ewentualnie inne zmienne, ograniczone czasowo przywileje, o których będziemy informowali w newsletterze beOne.

4.    CZAS OBOWIĄZYWANIA I ZAKOŃCZENIE CZŁONKOSTWA

4.1.  Czas obowiązywania
Członkostwo w programie beOne rozpoczyna się od momentu pomyślnej rejestracji i, przy zastrzeżeniu zakończenia członkostwa zgodnie z punktem 4, obowiązuje na czas nieokreślony.

 

4.2.  Zakończenie członkostwa przez Członka
Członek może zakończyć swoje członkostwo w programie beOne w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w swoim profilu beOne opcji „Usuń profil” i potwierdzenie pytania kontrolnego „Czy na pewno chcesz usunąć swój profil?” kliknięciem „Usuń profil”.

 

4.3.  Zakończenie członkostwa przez Użytkownika
Spółka Motel One GmbH jest upoważniona do zakończenia członkostwa z ważnego powodu bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez wypłacania odszkodowania. Ważny powód występuje w szczególności w przypadku naruszenia przez Członka niniejszych warunków uczestnictwa, warunków uczestnictwa właściwych dla uczestniczących hoteli, podania fałszywych informacji i każdego nieodpowiedniego lub karalnego zachowania (w szczególności nieodpowiedniego, złośliwego lub obraźliwego zachowania w stosunku do pracowników lub gości hotelu). W takim przypadku Motel One GmbH zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszych praw i podejmowania dalszych kroków. 

 

4.4.  Skutki prawne zakończenia członkostwa
Zakończenie członkostwa w programie beOne prowadzi do całkowitego wystąpienia z programu beOne.   

 

5.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W przypadku szkód poniesionych przez Członka w związku z członkostwem w programie beOne, Motel One Group ponosi odpowiedzialność tylko za zawinione działanie lub rażące niedbalstwo. Ewentualne odszkodowanie ogranicza się do wysokości typowej przewidywalnej szkody. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku utraty życia, uszczerbku na ciele i zdrowiu oraz w przypadku roszczeń wynikających z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt i o ile ustawa nie zabrania takich ograniczeń.

 

6.    ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA I PRZYWILEJÓW BE ONE 

6.1.  Zmiany ogólnych warunków uczestnictwa
Niniejsze Warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione przez Motel One GmbH w dowolnym momencie, w całości lub w części. W przypadku takich zmian interesy Członków są odpowiednio uwzględniane. Jeżeli zmiany będą miały znaczący wpływ na prawa i obowiązki Członka, Członkowie zostaną o nich powiadomieni przed wejściem w życie zmian na swoim profilu beOne lub drogą mailową i będą mogli wyrazić sprzeciw w odpowiednim terminie. Ponadto istnieje zawsze możliwość zakończenia członkostwa w programie beOne zgodnie z punktem 4. Jeżeli członkostwo w beOne po wejściu w życie zmian będzie kontynuowane bez sprzeciwu, oznacza to zgodę Członka na nowe warunki uczestnictwa. Jeżeli Członek wyrazi sprzeciw wobec zmiany w wyznaczonym terminie, jego członkostwo może zostać zakończone przez Użytkownika zgodnie z punktem 4.3.

 

6.2.  Zmiany przywilejów beOne
Wyraźnie stwierdza się, że również wymienione w punkcie 3 przywileje beOne mogą zostać zmienione lub wycofane w dowolnym momencie w całości lub w części, zgodnie z punktem 6.1.

 

7.    OCHRONA DANYCH

Wraz z rejestracją w programie beOne Członek wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych.

 

8.    AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA, OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH HOTELI I PRAWO WŁAŚCIWE

Wraz z rejestracją do programu beOne Członek akceptuje bez zastrzeżeń niniejsze warunki uczestnictwa jak również warunki uczestnictwa hoteli biorących udział w programie w odniesieniu do wszystkich przyszłych rezerwacji w charakterze członków. Niniejsze warunki uczestnictwa zastępują wszystkie wcześniejsze ustalenia i podlegają prawu niemieckiemu, bez szkody dla bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie, które móą obowiązywać w kraju zamieszkania Użytkownika. Miejscem wykonania usług jest Monachium.

 

9.    DODATKOWE INFORMACJE

Wszystkie informacje i szczegóły dotyczące programu beOne znajdują się na stronie https://www.motel-one.com/pl/uslugi/program-czlonkowski-be-one/.


Przeczytaj więcej