BE SMART. beOne.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE CZŁONKOWSKIM beOne

Program członkowski beOne („beOne”) Grupy Motel One (Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Monachium, wraz z przedsiębiorstwami powiązanymi w rozumieniu § 15 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG)) nagradza zarejestrowanych gości („członków”) za ich członkostwo. Dzięki bezpośredniej rezerwacji internetowej poprzez konto beOne członkowie otrzymują niżej opisane korzyści. Podstawę członkostwa stanowią niżej podane Warunki uczestnictwa.

 

1. UCZESTNICZĄCE HOTELE

W programie biorą udział wszystkie hotele, które w momencie odbywanej podróży są zarządzane przez spółkę Grupy Motel One pod marką „Motel One” lub „The Cloud One Hotels”.

 

2. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

2.1. Warunki uczestnictwa

W programie beOne mogą wziąć udział wszystkie osoby, które zgodnie z ustawodawstwem swojego kraju zamieszkania są pełnoletnie lub zdolne do dokonywania czynności prawnych. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony, członkostwo w programie beOne jest niemożliwe.

 

2.2. Przystąpienie do programu beOne

Do programu beOne można przystąpić w następujący sposób:

 

 

Podczas rejestracji należy wypełnić wszystkie wymagane pola obowiązkowe zgodnie z prawdą. Aby uczestniczyć w programie beOne, należy podać ważny adres e-mail. Dwóch członków nie może mieć tego samego adresu e-mail. Członek programu nie może podawać osobom trzecim swojego osobistego hasła oraz odpowiada za wykorzystanie i poufność swoich danych uwierzytelniających. Jeżeli rejestracja przebiegnie pomyślnie, członek otrzymuje od razu dostęp do profilu beOne (łącznie z dostępem do różnych funkcjonalności strefy członkowskiej na stronach internetowych www.motel-one.com albo www.the-cloud-one.com, dokonywaniem rezerwacji jako zalogowany członek itp.).

Zmiany adresu e-mail, adresu pocztowego, nazwiska lub pozostałych istotnych danych członek dokonuje bezpośrednio w swoim profilu beOne na stronach internetowych www.motel-one.com oraz www.the-cloud-one.com.

 

2.3. Koszty

Uczestnictwo w programie beOne jest możliwe tylko po wyrażeniu zgody na otrzymywanie newsletterów i innych informacji oferowanych przez dostawcę. Udział w programie beOne nie wiąże się z żadnymi innymi kosztami. Fizyczna karta członkowska beOne nie jest wydawana.

2.4. Zgoda na otrzymywanie newsletterów i innych informacji

Wraz z rejestracją w programie beOne członek (użytkownik) wyraża w zamian zgodę na otrzymywanie reklam (powiadomień w formie elektronicznej dotyczących programu, w tym informacji ogólnych, przeglądu rezerwacji, informacji spersonalizowanych, „ofert” itp.).

 

W zamian za udział w programie członek beOne wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Motel One GmbH jego danych osobowych niezbędnych do realizacji założeń tego programu i w ramach rezerwacji, a także na regularne przesyłanie informacji na temat nowości, promocji i ofert Motel One i The Cloud One Hotels dotyczących hoteli i podróży za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS, WhatsApp lub innych mediów elektronicznych.

 

W zamian za udział w programie członek beOne wyraża również zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych do wyświetlania sprofilowanych reklam na stronach serwisów Motel One i The Cloud One Hotels oraz na platformach mediów społecznościowych.

 

Jeżeli członek nie zechce więcej otrzymywać takich informacji, może zrezygnować z subskrypcji newslettera beOne.

 

2.5. Profil beOne

Dostęp do programu beOne jest możliwy wyłącznie online na stronach www.motel-one.com/pl/uslugi/program-czlonkowski-be-one/ oraz www.the-cloud-one.com/en/services/beone-membership-program//. Wszystkie informacje o beOne i sposobie uczestnictwa można znaleźć na stronie internetowej www.motel-one.com/pl/uslugi/program-czlonkowski-be-one/ oraz www.the-cloud-one.com/en/services/beone-membership-program//. Korzystanie z profilu beOne umożliwia w szczególności:

 

  • • wgląd do zapisanych danych kontaktowych i ich edytowanie;
  • • wgląd do adresu rozliczeniowego, dodawanie i edytowanie adresu rozliczeniowego;
  • • wgląd do danych dotyczących płatności, dodawanie i edycja tych danych;
  • • wgląd do kodu partnerskiego, dodawanie i edycja kodu partnerskiego;
  • • wgląd do rezerwacji; oraz
  • • wgląd do historii rezerwacji i w razie potrzeby zmianę aktualnych rezerwacji.

 

Członek jest zobowiązany do dbania o to, aby jego dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, pozostałe dane istotne dla rezerwacji) były zawsze aktualne oraz do wprowadzania ewentualnych zmian w swoim profilu beOne. W celu utrzymania i rozwoju strony beOne dostępność internetowa może być przerywana w stosownych okresach.

 

3. PRZYWILEJE BE ONE

3.1. Przywilej z tytułu rejestracji

Za pierwszą pomyślną rejestrację członek otrzymuje jednorazowo kod na śniadanie, który może zostać wykorzystany przy następnej rezerwacji internetowej poprzez profil beOne. Kod należy wykorzystać w ciągu trzech miesięcy. W przypadku wyrejestrowania i ponownej rejestracji członek nie ma prawa do nowego kodu.

 

3.2. Stałe przywileje

Podczas każdej rezerwacji dokonywanej poprzez profil beOne (na stronach www.motel-one.com i www.the-cloud-one.com lub poprzez aplikację), członkowi przysługują ponadto poniższe stałe przywileje:

 

  • 1 woda powitalna bezpłatnie na każdy pobyt i pokój;
  • szybsza i łatwiejsza rezerwacja dzięki zapisanym danym;
  • Sleep In Sunday – bezpłatne późne wymeldowanie w niedzielę, w zależności od dostępności. Wymeldowanie o 15:00, tylko dla pobytów kończących się w niedzielę; oraz
  • ewentualne inne zmieniające się, ograniczone czasowo przywileje, o których informuje newsletter beOne.

 

4. CZAS OBOWIĄZYWANIA I ZAKOŃCZENIE CZŁONKOSTWA

4.1. Czas trwania umowy

Członkostwo w programie beOne rozpoczyna się od momentu pomyślnej rejestracji i, przy zastrzeżeniu zakończenia członkostwa zgodnie z punktem 4, obowiązuje na czas nieokreślony.

 

4.2. Rozwiązanie członkostwa przez członka programu beOne

Członek programu beOne może zakończyć swoje członkostwo w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w swoim profilu beOne opcji „Usuń profil” i potwierdzenie pytania kontrolnego „Czy na pewno chcesz usunąć swój profil?” kliknięciem odpowiedzi „Usuń profil”.

 

4.3. Rozwiązanie członkostwa przez Motel One

Spółka Motel One GmbH może rozwiązać członkostwo z ważnego powodu bez wcześniejszego wypowiedzenia i bez wypłacania odszkodowania. Za ważny powód uważa się w szczególności naruszenie przez członka niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, ogólnych warunków handlowych hoteli biorących udział w programie, podanie nieprawdziwych informacji i każde nieodpowiednie lub karalne zachowanie (w szczególności nieodpowiednie, złośliwe lub obraźliwe zachowanie w stosunku do pracowników lub gości hotelu). W takim przypadku Motel One GmbH zastrzega sobie prawo dochodzenia dalszych praw i podejmowania dalszych kroków.

 

4.4. Skutki prawne rozwiązania członkostwa

Rozwiązanie członkostwa w programie beOne prowadzi do całkowitego wystąpienia z programu beOne.

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W przypadku szkód poniesionych przez członka w związku z członkostwem w programie beOne Grupa Motel One ponosi odpowiedzialność tylko za zawinione działanie lub rażące niedbalstwo. Ewentualne odszkodowanie ogranicza się do wysokości typowej przewidywalnej szkody. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku utraty życia, uszczerbku na ciele i zdrowiu oraz w przypadku roszczeń wynikających z niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt i o ile ustawa nie zabrania takich ograniczeń.

 

6. ZMIANY W WARUNKACH UCZESTNICTWA I PRZYWILEJACH BE ONE

6.1. Zmiany w warunkach uczestnictwa

Niniejsze warunki uczestnictwa spółka Motel One GmbH może zmienić w całości lub w części w dowolnym momencie. W przypadku takich zmian interesy członków są odpowiednio uwzględniane. Jeżeli zmiany będą miały znaczący wpływ na prawa i obowiązki członka, członkowie zostaną o tym powiadomieni przed wejściem w życie zmian na swoim profilu beOne lub drogą mailową i będą mogli wyrazić sprzeciw w odpowiednim terminie. Ponadto istnieje możliwość rozwiązania członkostwa w programie beOne w dowolnym momencie zgodnie z punktem 4. Jeżeli członkostwo w programie beOne po wejściu w życie zmian będzie kontynuowane bez sprzeciwu, oznacza to zgodę członka na nowe warunki uczestnictwa. Jeżeli członek wyrazi sprzeciw wobec zmiany w wyznaczonym terminie, jego członkostwo może zostać zakończone przez Motel One zgodnie z punktem 4.3.

 

6.2. Zmiany przywilejów beOne

Wyraźnie stwierdza się, że również wymienione w punkcie 3 przywileje mogą zostać zmienione lub wycofane w dowolnym momencie w całości lub w części, zgodnie z punktem 6.1.

 

7. OCHRONA DANYCH

Wraz z rejestracją w programie beOne członek wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności (www.motel-one.com/pl/ochronadanych/ oraz www.the-cloud-one.com/en/data-privacy/).

 

8. AKCEPTACJA WARUNKÓW UCZESTNICTWA, OGÓLNYCH WARUNKÓW HANDLOWYCH HOTELI I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Wraz z rejestracją do programu beOne członek akceptuje bez zastrzeżeń niniejsze warunki uczestnictwa oraz ogólne warunki handlowe (www.motel-one.com/pl/owh/ oraz www.the-cloud-one.com/en/terms-conditions/) hoteli uczestniczących w programie w odniesieniu do wszystkich przyszłych rezerwacji dokonywanych jako członek. Niniejsze warunki uczestnictwa zastępują wszystkie wcześniejsze ustalenia i podlegają prawu niemieckiemu, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie, które mogą obowiązywać w kraju siedziby Motel One. Miejscem wykonania usług jest Monachium.

 

9. INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie informacje i szczegóły dotyczące programu beOne są dostępne na stronach www.motel-one.com/pl/uslugi/program-czlonkowski-be-one/ oraz www.the-cloud-one.com/en/services/beone-membership-program/