BE SMART. BE ONE.

Algemene voorwaarden van het be One-membershipprogramma

Met het beOne-membershipprogramma ("beOne") worden geregistreerde gasten ("leden") beloond voor hun lidmaatschap. Leden kunnen bij een rechtstreekse onlineboeking via hun beOne-profiel gebruikmaken van de voordelen die hierna zijn beschreven. Het lidmaatschap is gebaseerd op de hierna beschreven algemene voorwaarden.

1.    DEELNEMENDE HOTELS

Aan het programma nemen alle hotels deel die ten tijde van het verblijf onder de merknaam "Motel One" vallen en door een vennootschap van de Motel One Group (Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Duitsland incl. verbonden bedrijven in de zin van § 15 van de Duitse vennootschapswet) worden geleid.

2.    DEELNAME AAN HET PROGRAMMA

2.1.  Deelnamevoorwaarden
Aan het beOne-membershipprogramma kunnen alle personen deelnemen die volgens de wetgeving van de staat waar ze zijn gevestigd, meerderjarig of handelingsbekwaam zijn. Een beOne-lidmaatschap komt alleen tot stand als dit is toegestaan volgens de wetten in het land waar het lid woont. Als dit niet het geval is, wordt het beOne-lidmaatschap van begin af aan gezien als ongegrond.

2.2.  Toetreding tot het beOne-membershipprogramma
Er kan als volgt worden toegetreden tot het beOne-membershipprogramma:

Bij de registratie moeten alle verplichte velden volledig en naar waarheid worden ingevuld. Voor de deelname aan het beOne-membershipprogramma moet een geldig e-mailadres worden doorgegeven. Het is niet mogelijk voor twee leden hetzelfde e-mailadres te gebruiken. Het lid mag zijn persoonlijke wachtwoord niet aan derden geven en is verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van zijn inloggegevens. Als het lid is geregistreerd, heeft hij/zij meteen toegang tot zijn beOne-profiel (inclusief toegang tot de verschillende functies van het ledengedeelte op de website www.motel-one.com, een hotel boeken als ingelogd lid, etc.).

Als de gegevens van een lid, zoals e-mailadres, adres, naam of andere relevante gegevens zijn gewijzigd, moet het lid deze wijziging direct in zijn beOne-profiel op de website www.motel-one.com doorvoeren.

2.3.  Kosten
De deelname aan het beOne-membershipprogramma is gratis. Er wordt geen fysieke kaart voor het beOne-membershipprogramma verstrekt.

2.4.  Toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven en andere informatie
Door toe te treden tot het beOne-membershipprogramma, gaat het lid ermee akkoord dat hij/zij via het programma mededelingen (algemene informatie, boekingsoverzicht, gepersonaliseerde informatie en "aanbiedingen" etc.) in elektronische vorm krijgt toegestuurd. Als het lid deze informatie niet meer wil ontvangen, moet hij/zij zijn/haar lidmaatschap voor het beOne-membershipprogramma opzeggen (zie punt 4). Het lid gaat er verder mee akkoord dat hij/zij regelmatig een nieuwsbrief van Motel One krijgt. Als het lid deze nieuwsbrief niet meer wil krijgen, kan hij/zij zich op elk gewenst moment hiervoor afmelden door te klikken op de link "Afmelden" aan het einde van de betreffende e-mail of in zijn/haar beOne-profiel. Dit heeft verder geen invloed op het lidmaatschap voor het beOne-membershipprogramma.

2.5.  beOne-profiel
Het beOne-membershipprogramma is uitsluitend digitaal en via de website www.motel-one.com/services/beone toegankelijk. Alle informatie over het beOne-membershipprogramma en de deelname hieraan zijn te vinden op de website www.motel-one.com/services/beone. Door een beOne-profiel aan te maken, is het met name mogelijk om:

  • opgeslagen contactgegevens in te zien en te wijzigen;

  • een factuuradres toe te voegen, in te zien en te wijzigen;

  • betalingsgegevens toe te voegen, in te zien en te wijzigen;

  • een partnercode toe te voegen, in te zien en te wijzigen;

  • boekingen en reserveringen in te zien;

  • de boekingsgeschiedenis in te zien en evt. actuele boekingen te wijzigen.

Het lid is verplicht zijn persoonsgegevens (naam, e-mailadres, adres en andere gegevens die voor een boeking relevant zijn) steeds actueel te houden en eventuele wijzigingen in zijn/haar beOne-profiel door te voeren.

De onlinetoegang tot het profiel kan voor onderhoud of het verder ontwikkelen van het beOne-programma voor een redelijke periode worden onderbroken.

3.    BE ONE-VOORDELEN

3.1.  Registratievoordeel
Het lid krijgt als hij/zij nieuw lid is geworden, eenmalig een kortingscode voor een ontbijt dat hij/zij bij zijn volgende rechtstreekse onlineboeking via zijn beOne-profiel kan inwisselen. De kortingscode moet binnen drie maanden worden ingewisseld. Als een lid zich herhaaldelijk uitschrijft en weer inschrijft, heeft hij/zij geen recht op een nieuwe kortingscode.

3.2.  Blijvende voordelen
Het lid kan verder gebruikmaken van de volgende blijvende voordelen als hij/zij als beOne-lid via het beOne-profiel is ingelogd en via www.motel-one.com of de app een hotel boekt:

 

 

  • 1 x gratis Welcome Water per verblijf en kamer
  • Sneller en makkelijker boeken door de opgeslagen gegevens
  • Sleep In Sunday – gratis laat uitchecken op zondag, afhankelijk van beschikbaarheid. Uitchecken om 15:00 uur, alleen voor een verblijf met vertrek op zondag.

4.    LOOPTIJD EN OPZEGGING

4.1.  Looptijd
Het lidmaatschap voor het beOne-membershipprogramma gaat in als de registratie is afgerond en geldt voor onbepaalde tijd, tenzij het lidmaatschap overeenkomstig punt 4 wordt opgezegd.

4.2.  Opzegging door het lid
Het lid kan zijn deelname aan het programma op elk gewenst moment en met onmiddellijke ingang beëindigen door nadat hij/zij is ingelogd, in zijn/haar beOne-profiel op "Profiel verwijderen" te klikken en in het dialoogvenster "Wilt u uw profiel echt verwijderen" dat hierna wordt geopend, te klikken op "Profiel verwijderen".

4.3.  Opzegging door de gebruiker
De gebruiker van deze algemene voorwaarden heeft het recht het lidmaatschap om zwaarwegende redenen onmiddellijk en zonder schadevergoeding op te zeggen. Een zwaarwegende reden is met name een schending van deze algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van het deelnemende hotel, het verstrekken van verkeerde informatie en elk ongepast of strafbaar gedrag (met name onaangenaam, kwaadwillig of beledigend gedrag tegenover hotelmedewerkers of gasten). De gebruiker behoudt zich in dat geval andere rechten en maatregelen voor.

4.4.  Vorm van opzegging
Iedere opzegging moet in schriftelijke vorm plaatsvinden.

4.5.  Rechtsgevolgen van de opzegging
De opzegging van het beOne-lidmaatschap leidt ertoe dat het lid helemaal uit het beOne-membershipprogramma stapt.  

5.    AANSPRAKELIJKHEID

De gebruikers en deelnemende hotels zijn alleen aansprakelijk voor opzettelijk handelen of grove nalatigheid die bij de deelnemer ontstaat in verband met het lidmaatschap voor het beOne-membershipprogramma. Een eventuele schadevergoeding is beperkt tot de hoogte van typische, voorzienbare schade. Deze aansprakelijkheid laat de bewering dat er medeverantwoordelijken zijn, onverlet. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet bij lichamelijk letsel, geestelijk letsel of ziekte, bij vorderingen overeenkomstig de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid en voor zover de wet zulke beperkingen verbiedt.

6.    WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DE BE ONE-VOORDELEN

6.1.  Wijziging van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden kunnen op elk gewenst moment door de gebruiker volledig of deels worden gewijzigd. Bij dergelijke wijzigingen wordt er voldoende rekening gehouden met de belangen van de leden. Als de wijzigingen de rechten en plichten van het lid ingrijpend beïnvloeden, worden de leden hiervan voor het in werking treden van de wijzigingen in hun beOne-profiel of via e-mail op de hoogte gesteld en kunnen ze hier binnen een redelijke periode bezwaar tegen maken. Verder is het mogelijk het beOne-lidmaatschap overeenkomstig punt 4 op elk gewenst moment op te zeggen. Als de deelname aan het beOne-membershipprogramma na het in werking treden van de wijzigingen zonder bezwaar wordt voortgezet, betekent dit dat het lid akkoord gaat met de nieuwe algemene voorwaarden. Als het lid op tijd bezwaar maakt tegen de wijziging, kan de deelname door de gebruiker overeenkomstig punt 4 worden opgezegd.

6.2.  Wijzingen van de beOne-voordelen
Er wordt expliciet vermeld dat de gebruiker ook de beOne-voordelen onder punt 3 helemaal of deels kan wijzigen of schrappen. Voor het proces wordt verwezen naar punt 3.1. 

7.    GEGEVENSBESCHERMING

Het lid geeft door zich te registreren voor het beOne-membershipprogramma toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens overeenkomstig de gegevensbeschermingsvoorschriften.

8.    AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Het lid gaat door zich te registreren voor het beOne-membershipprogramma zonder voorbehoud akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere overeenkomsten en vallen onder het Duitse recht, onverminderd dwingende beschermende bepalingen die in het land waar het lid woont, kunnen gelden. De plaats van uitvoering is München.

9.    MEER INFORMATIE

Alle informatie en details over het beOne-membershipprogramma zijn te vinden op www.motel-one.com/services/beone.