x

Abychom vám co nejvíce zpříjemnili návštěvu našich webových stránek, používáme soubory cookie. Pokud budete stránky Motelu One využívat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s používáním těchto souborů. Další informace najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Rozumím

x

Jste zde poprvé?
Jednoduše zadejte váš požadovaný cíl, hotel nebo adresu,
nahoře ověřte datum a během několika sekund si zarezervujte váš Motel One!
Se zárukou nejlepší ceny!

VOP

1. Rozsah platnosti

Tyto VOP platí pro všechny smlouvy o ubytování hostů, uzavřené mezi Motel One Germany Betriebs GmbH (Motel One) a provozovateli hotelů Motel One v Německu s třetími osobami (host) a pro všechny další poskytované služby a dodávky ze strany Motel One

2. Rezervace / následný prodej

Smlouva o ubytování je uzavřena přijetím rezervace provedené hostem. Tato dohoda formou rezervace objednaných pokojů je pro obě smluvní strany závazná. Rezervace objednaných ale ještě nezaplacených pokojů je platná vždy do 18.00 hodin dne příjezdu. Nevzniká tím nárok na uplatnění nároku na ubytování v určitém pokoji. Motel One si vyhrazuje právo po vypršení rezervace rezervovaný pokoj pronajmout jiným způsobem. Host obdrží od Motel One závazné číslo objednávky nebo Číslo rezervace, na vyžádání také písemné potvrzení rezervace. Motel One si vyhrazuje právo stanovovat pro určité termíny pobytu běžné restrikce, jako například minimální dobu pobytu, záruky na rezervaci nebo zálohy.

Následný prodej a / nebo pronájem rezervovaných pokojů je zakázán. Především je zakázáno následné zprostředkovávání pokojů a / nebo kvót pokojů třetím osobám za vyšší ceny, než jaká je skutečná cena pokojů. Také postoupení nebo prodej nároků vůči Motel One se vylučuje. Motel One je v těchto případech oprávněn rezervaci stornovat, především pokud host při postoupení / prodeji třetí osobě sdělí nepravdivé údaje o druhu rezervace nebo platbě. Využívání hotelového pokoje k jinému účelu než k ubytování je výslovně zakázáno.

3. Záruky rezervace, stornovací lhůty

Rezervace bez záruky zanikají po 18:00 hod. v den příjezdu. Nemusí být stornovány. Záruka rezervace platí, pokud host ubytování potvrdil udáním čísla platební karty a objednaný pokoj nestornoval před 18.00 hodinou v den příjezdu. Nedostaví-li se host, bude celá částka za rezervované ubytování vyúčtována po odečtení ušetřených nákladů. Na rezervace v rámci smluv o povinných dodávkách nebo na rezervace více než pěti pokojů na noc platí stornovací lhůty sjednané v těchto smlouvách a dalších ujednáních. Für Buchungen während Events und Messezeiten gilt eine Stornofrist von 14 Tagen vor Anreise (18:00 Uhr). Reservierungen können mit Angabe der Reservierungsnummer auch storniert werden.

4. Platba ceny ubytování předem

Cena za celkové ubytovací služby je hostem hrazena vždy předem, nejpozději při příjezdu do hotelu.

5. Daně / poplatky / odvody

Platné ceny jsou celkové ceny brutto a zahrnují všechny zákonné daně, poplatky a odvody. V případě změny sazby daní, poplatků a odvodů a účinného zavedení nových, oběma stranám dosud neznámých daní, poplatků a odvodů si Motel One Germany Betriebs GmbH vyhrazuje právo ceny odpovídajícím způsobem upravit.

6. Platební prostředky / služby na později uhrazené faktury 

Platnými platebními prostředky je hotovost v eurech, karta EC, Master Card, Visa Card, Diners Card a American Express v eurech. Převod služeb na později hrazené faktury není možný.

7. Možnosti užívání rezervovaných pokojů

Rezervované pokoje jsou hostům k dispozici od 15.00 hod. v den příjezdu do 12.00 hod. v den odjezdu.

8. Záruky ze strany Motel One

Motel One ručí za jím způsobené škody při ohrožení života, způsobená zranění a nemoci. Dále Motel One ručí za škody, způsobené úmyslně nebo porušením povinnosti ze strany Motel One z hrubé nedbalosti a také za škody, způsobené úmyslným porušením smluvních povinností nebo z hrubé nedbalosti. Porušením povinností ze strany Motel One je i porušení jeho zákonných zástupců, zaměstnanců a pověřených osob. Další nároky na náhradu škody, pokud není v těchto VOP uvedeno jinak, se vylučují.

Pokud by se při plnění ze strany Motel One vyskytly závady, bude se Motel One při jejich zjištění nebo okamžité reklamaci ze strany hostů snažit zjednat nápravu. Host je povinen, přispět v rámci možností k tomu, aby byla závada odstraněna a byly tak minimalizovány možné škody. Dále je host povinen Motel One včas upozornit na nebezpečí vzniku mimořádně velké škody.
Za vnesené věci odpovídá Motel One dle zákonných ustanovení (srov. §§ 701 násl. obč. zák). Přičemž je odpovědnost omezena stonásobkem ceny pokoje (600 EUR do max. výše 3 500 EUR) a na peníze, cennosti a šperky do 800 EUR. Nárok zaniká, pokud host ztrátu, zničení nebo poškození vnesené věci Motel One neoznámil (§ 703 ob. zák.) ihned po jejich zjištění. Neomezené záruky se řídí zákonnými ustanoveními.

Bude-li hostu za poplatek poskytnuto parkovací místo v hotelové garáži / na parkovišti, nevzniká tím smlouva o úschově. Nevzniká tím povinnost kontroly ze strany Motel One. Motel One ručí za všechny škody v rámci ustanovení uvedených v odstavci 1. Host je povinen škodu oznámit ihned, zjevnou škodu v každém případě ještě před opuštěním parkovacího zařízení. Motel One neručí za škody způsobené jiným nájemcem nebo třetí osobou.

9. Poukazy

Poukaz lze využít pouze na služby v rámci hotelu uvedeném na poukazu. Zůstatková hodnota poukazu bude při platbě zachována a bude moci být využita pro další platby v daném hotelu. Platnost poukazu jsou 3 roky od data vystavení. Poukazy nelze vracet, nejsou prodejné, přenosné ani směnitelné za hotovost. Poukazy nelze uplatnit v rámci online plateb. Objednavatel poukazu je odpovědný za uvedení správných dat (především e-mailové adresy), na kterou má být poukaz a faktura zaslány.

Poučení o zrušení: Prohlášení k poukazům lze zrušit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů, a to libovolným způsobem (dopis, fax, e-mail), anebo, pokud bude poukaz přenechán před vypršením lhůty, vrácením poukazu. Lhůta platí od obdržení tohoto poučení v písemné formě, avšak ne před obdržením poukazu příjemcem. Pro uznání lhůty na odstoupení stačí včasné odeslání oznámení o odstoupení nebo poukazu. Odstoupení musí být zasláno Motel One GmbH s poznámkou: Gutschein, Tegernseer Landstraße 165, 81539 München, Fax: +49 89 665025 50 nebo e-mailem: giftcard@motel-one.com.

10. Přinesená jídla a nápoje

Ve společných prostorách je zakázáno konzumovat přinesené jídlo a nápoje. Snídaně se smí konzumovat pouze v prostorách společných místností, k tomu určených (bar, lounge). Vynášení částí nabízené snídaně není možné. V pokojích je zakázána příprava jídel.

11. V hotelu je zakázáno kouřit

Hotely Motel One v Německu jsou nekuřácké. Kouření je zakázáno jak ve veřejných prostorách, tak v hotelových pokojích. V případě porušení zákazu je Motel One oprávněn po hostu požadovat náhradu škody za náklady vynaložené na vyčištění, včetně případné pokuty za ztrátu obratu z důvodu znemožnění pronájmu pokoje ve výši EUR 50,00. Tato náhrada škody může být vyšší nebo nižší, pokud Motel One prokáže vyšší nebo host nižší škodu.

12. Domácí zvířata

Přinášení domácích zvířat je možné pouze po předchozím souhlasu Motel One. Host je povinen své přání přivézt s sebou domácí zvíře oznámit předem. Pokud Motel One bude s přinesením domácího zvířete souhlasit, bude to možné pouze za předpokladu, že bude mít host domácí zvíře pod neustálým dohledem, že zvíře bude zdravé a nebude ohrožovat hosty a personál hotelu. Zvířatům je zakázán přístup na snídani a do baru Motel One. Za domácí zvíře je účtován poplatek ve výši EUR 5,00 za noc. Výjimkou jsou psi doprovázející sluchově, zrakově a jinak zdravotně postižené osoby. Ti smí být přivedeni kdykoli a zdarma. 

 

13. Skupinové rezervace

U rezervací od jedenácti pokojů je nutná záruka rezervace s odpovídající zálohou. Dále platí zvláštní smluvní ustanovení příslušného hotelu.

14. Závěrečná ustanovení

Změny a doplnění smlouvy nebo Všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Jednostranné změny nebo doplnění ze strany hosta nejsou účinné.

Místně příslušný soud pro veškeré spory mezi oběma stranami vyplývající ze smluvního vztahu, pokud je smluvním partnerem hotelů Motel One obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní subjekt, je soud v Mnichově.

Motel One Germany Betriebs GmbH | Tegernseer Landstraße 165 | D – 81539 München

 

Vytisknout VOB Motel One Austria GmbH

Vytisknout VOB Motel One Belgium SPRL

Vytisknout VOB Motel One Czech s.r.o.

VOB Motel One Germany Betriebs GmbH

Vytisknout VOP Motel One Netherlands B.V.

Vytisknout VOB Motel One (Scotland) Ltd. 

 

 

Stav leden 2015

Najít & rezervovat
X