BE SMART. BE ONE.

Všeobecné obchodní podmínky členského programu beOne

Členský program beOne („beOne“) odměňuje registrované hosty („členy“) za jejich členství. Při přímé rezervaci online prostřednictvím profilu beOne získávají členové níže popsané výhody. Členství se zakládá na níže popsaných všeobecných obchodních podmínkách.

1.    ZÚČASTNĚNÉ HOTELY

Programu se účastní všechny hotely, které jsou v okamžiku cesty provozovány jednou ze společností Motel One Group (Motel One GmbH, Tegernseer Landstraße 165, 81539 Mnichov, včetně přidružených společností ve smyslu § 15 AktG) pod obchodní značkou „Motel One“.

2.    ÚČAST NA PROGRAMU

2.1.  Podmínky pro účast
Programu se mohou zúčastnit všechny osoby, které jsou podle právních předpisů státu, kde mají trvalý pobyt, plnoleté nebo mají právní způsobilost uzavírat smlouvy. Členství v programu beOne vzniká jen tehdy, umožňují-li to zákony země bydliště člena. V opačném případě je členství v programu beOne považováno za neopodstatněné.

2.2.  Účast na členském programu beOne
Účastníkem členského programu beOne se můžete stát následujícím způsobem:

Při registraci musejí být všechna pole vyplněna pravdivě a v plném rozsahu. Předpokladem pro účast na členském programu beOne je uvedení platné e-mailové adresy. Není možné, aby jednu e-mailovou adresu používali dva členové zároveň. Člen nesmí své osobní heslo předat třetím osobám a je zodpovědný za používání a ochranu svých přístupových údajů. Proběhla-li registrace úspěšně, získá člen okamžitý přístup ke svému profilu beOne (včetně přístupu k různým funkcím členské sekce na internetové stránce www.motel-one.com, provádění rezervací jako přihlášený člen atd.).

Změny e-mailové adresy, doručovací adresy, jména nebo jiných důležitých údajů provádí člen přímo prostřednictvím svého profilu beOne na internetové stránce www.motel-one.com.

2.3.  Náklady
Účast v členském programu beOne je bezplatná. Členům programu beOne není vydávána fyzická členská karta.

2.4.  Souhlas se zasíláním zpravodajů a dalších informací
Člen svou účastí v programu beOne stvrzuje souhlas se zasíláním informací týkajících se programu v elektronické podobě (všeobecné informace, přehledy rezervací, personalizované informace a „nabídky“ atd.). Nemá-li člen další zájem o zasílání podobných informací, musí své členství v programu beOne zrušit (viz bod 4). Člen dále souhlasí se zasíláním pravidelného zpravodajství Motelu One. Chce-li člen odhlásit odběr tohoto zpravodaje, může tak kdykoliv učinit kliknutím na odkaz „Odhlásit“ na konci příslušného e-mailu nebo prostřednictvím svého profilu beOne. Odhlášení odběru zpravodajů nemá žádný vliv na členství v programu beOne.

2.5.  Profil beOne
Členský program beOne je dostupný výhradně v digitální podobě a přes internetovou stránku www.motel-one.com/services/beone. Veškeré informace týkající se členského programu beOne a účasti v něm jsou uvedeny na internetové stránce www.motel-one.com/services/beone. Prostřednictvím profilu beOne lze především:

  • prohlížet a upravovat vložené kontaktní údaje;

  • přidávat, prohlížet a upravovat fakturační adresy;

  • přidávat, prohlížet a upravovat platební údaje;

  • přidávat, prohlížet a upravovat partnerský kód;

  • prohlížet rezervace;

  • prohlížet historii rezervací a případně upravovat aktuální rezervace.

Člen je povinen uvádět vždy aktuální osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, doručovací adresu a další údaje nezbytné pro rezervaci) a případně tyto údaje aktualizovat tak, aby odpovídaly současnému stavu.

Online dostupnost programu beOne může být omezena na přiměřeně dlouhou dobu za účelem jeho údržby nebo rozšíření.

3.    VÝHODY BE ONE

3.1.  Výhoda registrace
Za úspěšné provedení prvotní registrace obdrží člen jednorázově poukázkový kód na jednu snídani, který může použít při své příští přímé rezervaci online prostřednictvím profilu beOne. Poukázkový kód má platnost tři měsíce. V případě opakovaného odhlašování a přihlašování nemá člen nárok na nový poukázkový kód.

3.2.  Trvalé výhody
Člen má dále nárok na následující trvalé výhody, za předpokladu, že je přihlášen k profilu beOne jako člen a provádí rezervaci prostřednictvím internetové stránky www.motel-one.com nebo mobilní aplikace:

  • 1× uvítací voda zdarma na každý pokoj při každém pobytu
  • Rychlejší a snazší rezervace díky uloženým údajům
  • Sleep In Sunday – bezplatný pozdní check-out v neděli (dle dostupnosti). Chech-out v 15:00 hodin, pouze pro pobyty s odjezdem v neděli

4.    DOBA TRVÁNÍ A ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ

4.1.  Doba trvání členství
Členství v programu beOne začíná okamžikem úspěšné registrace a je na dobu neomezenou, nedojde-li k jeho zrušení dle bodu 4.

4.2.  Zrušení členství ze strany člena
Člen může svou účast v programu kdykoliv a s okamžitou platností ukončit tím, že se přihlásí ke svému profilu beOne, klikne na „Smazat profil“ a následující otázku „Opravdu chcete smazat svůj profil?“ potvrdí kliknutím na „Smazat profil“.

4.3.  Zrušení členství ze strany provozovatele
Provozovatel těchto všeobecných obchodních podmínek je oprávněn ze závažných důvodů zrušit členství bez předchozího upozornění nebo náhrady. Závažným důvodem se rozumí především porušení těchto všeobecných obchodních podmínek, všeobecných obchodních podmínek zúčastněných hotelů, jakékoliv uvedení nesprávných informací a jakékoliv nepřiměřené nebo trestné jednání (zejména nevhodné, zlomyslné nebo urážlivé chování vůči zaměstnancům hotelu či hostům). Provozovatel si v takovémto případě vyhrazuje další práva a opatření.

4.4.  Forma zrušení členství
Zrušení členství musí mít písemnou podobu.

4.5.  Právní následky zrušení členství
Zrušení členství v programu beOne má za následek úplné vyloučení z členského programu beOne.  

5.    ODPOVĚDNOST

Za škody, které vzniknou účastníkovi v souvislosti s členstvím v programu beOne, odpovídají provozovatel a zúčastněné hotely pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Případné odškodnění je omezeno na výši obvykle předvídatelné škody. Uplatnění spoluzavinění zůstává nedotčeno. Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí v případě ohrožení života, zranění či poškození zdraví, nároků podle zákona o odpovědnosti za vadné výrobky (Produkthaftungsgesetz) a pokud zákon taková omezení zakazuje.

6.    ZMĚNA VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A VÝHOD BE ONE

6.1.  Změny všeobecných obchodních podmínek
Tyto všeobecné obchodní podmínky mohou být provozovatelem kdykoliv zcela nebo částečně změněny. V případě takovýchto změn jsou náležitě zohledněny zájmy členů. Mají-li tyto změny významný dopad na práva a povinnosti členů, jsou o nich členové ještě před vstupem v platnost informováni prostřednictvím profilu beOne nebo e-mailu a mohou v přiměřené lhůtě vůči změnám vznést námitku. Kromě toho existuje kdykoliv možnost zrušit členství v programu beOne dle bodu 4. Účastní-li se člen po vstupu změn v platnost nadále členského programu beOne bez jakýchkoliv námitek, vyjadřuje tím svůj souhlas s novými všeobecnými obchodními podmínkami. Vznese-li člen ve stanovené lhůtě vůči změnám námitku, může provozovatel ukončit jeho účast v programu dle bodu 4.

6.2.  Změny výhod beOne
Výslovně se stanovuje, že provozovatel může kdykoliv zcela nebo částečně změnit, nebo dokonce zrušit výhody beOne uvedené v bodě 3. Informace o průběhu jsou uvedeny v bodě 3.1. 

7.    OCHRANA ÚDAJŮ

Registrací do členského programu beOne stvrzuje člen souhlas s používáním svých osobních údajů podle Ustanovení k ochraně údajů.

8.    PŘIJETÍ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ROZHODNÉ PRÁVO

Registrací do členského programu beOne vyjadřuje člen svůj bezpodmínečný souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Výše uvedené všeobecné obchodní podmínky nahrazují všechny předchozí dohody a řídí se německým právem bez ohledu na závazná ochranná opatření, která mohou platit v zemi bydliště spotřebitele. Místem plnění je Mnichov.

9.    DODATEČNÉ INFORMACE

Všechny informace a podrobnosti o členském programu beOne najdete na adrese www.motel-one.com/services/beone.